Usluge - 120815-2019

15/03/2019    S53

Belgija-Bruxelles: Koncesija za održive usluge kolektivne dostave pripremljene hrane u zgradama Europskog parlamenta u Bruxellesu

2019/S 053-120815

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 050-113797)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Direction de la logistique — Service de passation de marchés publics / bureau KAD 03G025, plateau de Kirchberg, L-2929 Luxembourg
E-pošta: INLO.CFT@ep.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.europarl.europa.eu

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Koncesija za održive usluge kolektivne dostave pripremljene hrane u zgradama Europskog parlamenta u Bruxellesu

Referentni broj: 06B40/2018/M060
II.1.2)Glavna CPV oznaka
55511000 Usluge menze i druge usluge restorana sa samoposluživanjem zatvorenog tipa
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Europski parlament traži koncesionare (pravna osnova: uredba 2018/1046) za pružanje usluga kolektivne dostave pripremljene hrane u zgradama u Bruxellesu, za račun i na trgovački rizik koncesionara.

Koncesionari neće plaćati najam.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/03/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 050-113797

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 02/04/2019
Glasi:
Datum: 08/04/2019
Broj odjeljka: IV.2.3)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
Umjesto:
Datum: 17/04/2019
Glasi:
Datum: 23/04/2019
Broj odjeljka: II.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Umjesto:

Trajanje u danima: 84

Glasi:

Trajanje u mjesecima: 84

VII.2)Ostali dodatni podaci: