Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Usluge - 121750-2017

01/04/2017    S65

Nizozemska-Haag: Razvoj i podrška za programsku opremu

2017/S 065-121750

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Eurojust
Poštanska adresa: Maanweg 174
Mjesto: The Hague
NUTS kod: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Poštanski broj: 2516 AB
Država: Nizozemska
Osoba za kontakt: Procurement Sector
E-pošta: procurement@eurojust.europa.eu
Telefon: +31 704125649
Telefaks: +31 704125585
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eurojust.europa.eu/procurement/Pages/Ongoing-calls-for-tender.aspx
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Javni red i sigurnost

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Razvoj i podrška za programsku opremu

Referentni broj: 2016/EJ/06/PO.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72000000 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je poziva na nadmetanje osigurati da su Eurojustu pružene usluge analize, specifikacije, razvoja, održavanja i podrške za softverske aplikacije.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 17 675 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Haag i prostori ugovaratelja.

II.2.4)Opis nabave:

Okvirni ugovor o IKT uslugama s 1 ugovarateljem za pružanje usluga analize, specifikacije, razvoja, održavanja i podrške za softverske aplikacije.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Razumijevanje i pristup razdoblju postupnog uvođenja i postupnog prekidanja / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta analize zahtjeva i usluga specifikacije / Ponder: 35
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta usluga razvoja i objave programske opreme / Ponder: 35
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta usluga održavanja programske opreme i usluge opće podrške / Ponder: 20
Cijena - Ponder: 40
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2016/S 180-322088
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Razvoj i podrška za programsku opremu

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
15/03/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 15
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Bilbomatica S.A.
Poštanska adresa: Santiago de Compostela, 12, 4-A
Mjesto: Bilbao (Biscay)
NUTS kod: ES213 Vizcaya
Poštanski broj: 48003
Država: Španjolska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 17 675 000.00 EUR
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 17 675 000.00 EUR
V.2.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se vjerojatno daje u podugovor
Vrijednost ili dio koji se vjerojatno daje u podugovor trećim stranama
Dio: 18 %

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Eurojust
Poštanska adresa: PO Box 16183
Mjesto: The Hague
Poštanski broj: 2500 BD
Država: Nizozemska
E-pošta: procurement@eurojust.europa.eu
Internetska adresa: http://www.eurojust.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/03/2017