Tjenesteydelser - 121805-2020

12/03/2020    S51    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-København: Kantinevirksomhed

2020/S 051-121805

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Folketinget
CVR-nummer: 55494312
Postadresse: Rigsdagsgården
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1240
Land: Danmark
Kontaktperson: FT - Lene Herstrup Henriksen
E-mail: Lene.Herstrup@ft.dk
Telefon: +45 33375500

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ft.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=264429&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=264429&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af driften af Folketingets spisesteder

II.1.2)Hoved-CPV-kode
55510000 Kantinevirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aftalen omfatter den totale drift af Folketingets spisesteder, der består af 3 kantiner og 1 café med i alt 1 200 potentielle daglige brugere, samt en restaurant, der fortrinsvis benyttes af gæsterne på Christiansborg.

Aftalen omfatter endvidere levering og servicering ved interne møder og konferencer samt ved festarrangementer og officielle arrangementer.

Sortimentet består som udgangspunkt af et morgen-, frokost- og aftensortiment, et sortiment til møder og receptioner samt menuer på et højere gastronomisk niveau ved eksempelvis officielle arrangementer.

Ved indgåelse af kontrakten overdrages medarbejdere iht. lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven).

Kontrakten indeholder mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.

Kontrakten indeholder endvidere en option på salg af kioskvarer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 96 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55511000 Tjenesteydelser i forbindelse med drift af kantiner og andre selvbetjeningsrestauranter med begrænset adgang
55512000 Drift af kantiner
55311000 Servering i restauranter med begrænset adgang
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

København K

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

For Folketinget er nøgleordene for drift af spisestederne: Fleksibilitet, service og kvalitet.

For at kunne tilfredsstille Folketingets mange brugergrupper er det helt centralt, at den kantinevirksomhed, der driver spisestederne har indgående forståelse for og seriøst ønske om at udvise stor grad af fleksibilitet og imødekommenhed.

Folketinget ønsker derudover en kantineløsning, hvor en professionel tilgang til opgaven sikrer høj kvalitet baseret på friske og sunde kvalitetsråvarer, en spændende og indbydende præsentation og optimale hygiejneforhold. Endvidere ønskes fokus på økologi og bæredygtighed.

Sortimentet skal løbende tilpasses Folketingets ønsker samt årstiden og tidens sunde spisetrends. Der forventes en løsning, som byder på et varieret sortiment, der kan tilgodese det meget brede kundeklientel, der er i Folketinget.

Det vurderes, at gennemsnitligt ca. 15-30 køber morgenmad, gennemsnitligt 130-250 køber frokost i spisestederne og 20-50 køber aftensmad. Der er i årets løb ret stor variation i antallet af daglige brugere afhængig af den parlamentariske aktivitet.

Desuden serviceres i stort omfang til arrangementer med gæster og til interne møder.

Vejledende opgørelse af møder, receptioner, officielle arrangementer m.v.:

— Interne møder: 8-15 møder pr. dag med ca. 8-20 deltagere

— Mindre arrangementer og omvisninger: 1-3 pr. dag. 20-60 deltagere

— Receptioner: 20-30 pr. år med ca. 100-150 deltagere pr. reception

— Konferencer: 30-40 pr. år med ca. 100-130 deltagere pr. arrangement

— Officielle arrangementer: 15-25 gange årligt med ca. 15-60 deltagere

— Festarrangementer: 5-7 pr. år med 150-200 gæster pr. gang

— Flagdag: Årligt med 2 000-2 500 deltager pr. gang

— Statsborgerskabsdag: Årligt med ca. 1 300-3 000 deltagere pr. gang.

Desuden afholdes f.eks. kulturnat, julearrangement og valgaftenener med et større antal bespisninger. Typisk mellem 300 og 600 pr. arrangement. Og hertil afholder Folketinget mindre arrangementer, hvor kantinevirksomheden kan blive bedt om at levere personaleforplejning og mad til gæster. Fx den lille kulturnat og grundlovsarrangement.

Der stilles krav om opnåelse af det økologiske bronzemærke i løbet af det første halve driftsår.

Folketinget stiller køkkener til rådighed. Hovedkøkkenet er placeret i folketingsbygningen i etagen under medlemmernes spisesal og er bestykket som et stort og fuldt produktionskøkken med tilstrækkeligt udstyr til rationel produktion samt med rimelige opbevaringsfaciliteter. I forbindelse med spisestederne på 2. sal og i Provianthuset findes mindre køkkener, der ligeledes er godkendt til produktion. Disse køkkener må kun bruges til produktion af varm mad i det omfang, at omkringliggende kontorer ikke udsættes for lugtgener.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 96 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Ordregiver vil prækvalificere 5 ansøgere til at afgive tilbud.

Mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet:

— Ansøger skal have en soliditetsgrad på min. 25 % samt en omsætning på min. 10 mio. DKK i det seneste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til teknisk formåen:

— Ansøger skal have minimum én reference vedr. udførelse af kantinedrift der omfatter mødeservering.

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de bedste og mest relevante referencer (max. 5) vedrørende leverancer af de ydelser som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) samt II.2.4), med vægt på leverance til offentlige kunder samt erfaring med tilsvarende opgavetyper og -omfang, herunder porteføljekompleksitet.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der er tale om en driftsaftale, hvilket indebærer, at Folketingets spisesteder drives for kantinevirksomhedens regning og risiko.

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Se nærmere herom i udbudsmaterialets bilag 3.

Kantinevirksomheden skal være villig til at deltage i integrationen af udsatte grupper som længerevarende ledige, etniske minoriteter og personer med nedsat erhvervsevne.

Der gælder særlige sikkerhedsregler i forbindelse med drift af Folketingets spisesteder. Kontrakten indeholder bl.a. krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, skal kunne sikkerhedsgodkendes. Se nærmere om retningslinjer for sikkerhed i hovedkontrakten og bilag 1.6.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
Oplysninger om nationale udbud er tilgængelig på: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175507
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Der prækvalificeres 5 ansøgere til at af give tilbud jf. beskrivelse i punkt III.1.4).

De to bedst evaluerede tilbudsgivere iht. tildelingskriteriet går videre til afsluttende fase med prøvespisning og teknisk afklaring inden tildeling af kontrakt. Tildeling af kontrakt vil ske på grundlag af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Nærmere beskrivelse fremgår af bilag A i udbudsmaterialet.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 30/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen/tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem.

Spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal stilles senest den 20. marts 2020.

Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger/tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialets bilag 2.1 og bilag 4.1 gøres tilgængelige for de prækvalificerede tilbudsgivere ved overgang til tilbudsfasen.

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid inkl. 2 x 1 års forlængelse. Skønnet er baseret på den historiske omsætning.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor be-kendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor or-dregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/03/2020