Usluge - 123127-2018

21/03/2018    S56

Luksemburg-Luxembourg: Jedinstveni okvirni ugovor za organizaciju događanja, paviljona/štandova EU-a i promotivno djelovanje u trećim zemljama

2018/S 056-123127

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Chafea
Poštanska adresa: Drosbach building A03/41
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Poštanski broj: L-2920
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Ralitsa Yovcheva-Hahn
E-pošta: Chafea-Agri-Calls@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/chafea/agri/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3327
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Jedinstveni okvirni ugovor za organizaciju događanja, paviljona/štandova EU-a i promotivno djelovanje u trećim zemljama

Referentni broj: Chafea/2018/AGRI/01
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79952000 Usluge organiziranja događanja - QA10 - QA11 - QA12
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je ove grupe pružanje usluga za organizaciju događanja, promotivnog djelovanja i paviljona/štandova EU-a u trećim zemljama.

Tražene usluge uglavnom će biti u kontekstu promocije poljoprivrednih proizvoda: poslovne delegacije visoke razine, seminari, radionice i druga slična događanja, paviljoni/štandovi EU-a na trgovinskim sajmovima u trećim zemljama, degustacije hrane, izlaganje poljoprivrednih proizvoda EU-a, sponzoriranje događanja, degustacije na prodajnim mjestima.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 22 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79416000 Usluge na području odnosa s javnošću
39154100 Izložbeni stalci
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Treće zemlje izvan EU-a.

II.2.4)Opis nabave:

Kao rezultat trenutačnog postupka nabave, Chafea, u skladu sa svojim ovlaštenjem, potpisat će jedinstveni okvirni ugovor s odabranim izvoditeljem.

Tijekom valjanosti okvirnog ugovora Chafea može naručivati usluge i potpisivati određene ugovore ili narudžbenice.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 22 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Ugovor se može automatski obnoviti najviše jednom na daljnjih 24 mjeseca pod istim uvjetima. Ukupno trajanje okvirnog ugovora ne smije premašivati 48 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Promocija poljoprivredne politike; Inicijativa „Boljom obukom do sigurnije hrane”
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 016-031823
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 30/04/2018
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 14/05/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Prostori Chafee, 12, rue Guillaume Kroll, zgrada Drosbach, soba za sastanke A03/043, Luxembourg.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Najviše 2 predstavnika po ponudi mogu prisustvovati otvaranju ponuda kako je predviđeno u odjeljku IV.2.7. poziva na nadmetanje. Iz organizacijskih i sigurnosnih razloga, ponuditelj mora dostaviti puno ime i broj osobne iskaznice ili putovnice predstavnika najmanje 3 radna dana unaprijed na adresu: Chafea-AGRI-Calls@ec.europa.eu

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Sud Europske unije
Poštanska adresa: Boulevard Konrad Adenauer Kirchberg
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Internetska adresa: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/03/2018