Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć

Roba - 123903-2021

12/03/2021    S50

Hrvatska-Sisak: Oprema za sportove na igralištima i terenima

2021/S 050-123903

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Sisak
Nacionalni registracijski broj: 08686015790
Poštanska adresa: Rimska 26
Mjesto: Sisak
NUTS kod: HR028 Sisačko-moslavačka županija
Poštanski broj: 44000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivana Šušnjar
E-pošta: ivana.palcic@sisak.hr
Telefon: +385 44510114
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.sisak.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava opreme za sportsku dvoranu Zeleni brijeg

Referentni broj: 3/20-5
II.1.2)Glavna CPV oznaka
37450000 Oprema za sportove na igralištima i terenima
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava opreme za sportsku dvoranu Zeleni brijeg.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 5 455 540.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
37450000 Oprema za sportove na igralištima i terenima
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR028 Sisačko-moslavačka županija
II.2.4)Opis nabave:

Nabava opreme za sportsku dvoranu Zeleni brijeg.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 30
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 60
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 253-638394
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Nabava opreme za sportsku dvoranu Zeleni brijeg

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
03/03/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Multi-Sport d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 88515189278
Poštanska adresa: Cerovlje 56 b
Mjesto: Cerovlje
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 52402
Država: Hrvatska
E-pošta: indi@multi-sport.hr
Telefon: +385 98794532
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 6 000 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 5 455 540.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/03/2021