Tjenesteydelser - 125118-2022

09/03/2022    S48

Danmark-Odense: Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse

2022/S 048-125118

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
CVR-nummer: 35209115
Postadresse: Flakhaven 2
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Gitte Almind Skou
E-mail: gisko@odense.dk
Telefon: +45 30356206
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odense.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af gaderenholdelse (genudbud)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører gaderenholdelse, der overordnet omfatter fjernelse af affald, tømning af affaldsbeholdere samt ukrudtsbekæmpelse på faste belægninger.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 89 983 622.22 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90610000 Gaderengøring og -fejning
90612000 Gadefejning
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
77312000 Fjernelse af ukrudt
77312100 Ukrudtsbekæmpelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven vedrører renholdelse af offentlige veje, cykelstier, p-pladser og p-båse, fodgængerområder, herunder f.eks. ved læskure, trapper og tunneller, springvand, samt i visse tilfælde gadebeplantninger og havnebassin i Odense Kommune. Renholdelsen vedrører både fjernelse af affald og ukrudtsbekæmpelse. For så vidt angår ukrudtsbekæmpelsen, gælder dette hovedsageligt på og omkring faste belægninger. Derudover omfatter opgaven også tømning af affaldsbeholdere i det offentlige rum. Fjernelse af problemaffald er ikke omfattet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler, da Ordregiver ved én samlet kontrakt minimerer de administrative omkostninger, og samlet har vurderet dette som værende den bedste løsning.

Leverandøren skal ved udførelsen af arbejdet overholde Odense Kommunes arbejdsklausul, jf. Bilag 2.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 231-608996
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af gaderenholdelse (genudbud)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
26/02/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Terranor A/S
CVR-nummer: 40598081
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK0 Danmark
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 89 983 622.22 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver vil i dette udbud anvende alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes punkt 8.1.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/03/2022