Roba - 125599-2020

16/03/2020    S53

Hrvatska-Zagreb: Instrumenti za mjerenje električnih veličina

2020/S 053-125599

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Prirodoslovno-matematički fakultet
Nacionalni registracijski broj: 28163265527
Poštanska adresa: Horvatovac 102a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ured nabave PMF-a
E-pošta: nabava@dekanat.pmf.hr
Telefon: +385 14606041
Telefaks: +385 14606023
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pmf.unizg.hr
Adresa profila kupca: www.pmf.unizg.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0010649
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava znanstvene opreme - komplet 4, ponovljeni otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti, Grupa 10 i 12

Referentni broj: 010V-PMF/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38341300 Instrumenti za mjerenje električnih veličina
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je: Nabava znanstvene opreme: Komplet 4.

Ovaj ponovljeni postupak nabave se provodi samo za grupe predmeta nabave kako slijedi:

Grupa 10. Nabava opreme: Glove box

Grupa 12. Izvori struje i napona

Ponuditelj može dostaviti ponudu za jednu grupu, više grupa predmeta nabave ili za sve grupe predmeta nabave. Za svaku grupu predmeta nabave podnosi se zasebna ponuda sukladno točki 6.1. Dokumentacije o nabavi. Naručitelj ne ograničava broj grupa za koje se može odabrati isti ponuditelj.

Za svaku grupu predmeta nabave Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu u svojstvu Ponuditelja ili člana Zajednice ponuditelja.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 932 147.62 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 10. Glove box

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38341300 Instrumenti za mjerenje električnih veličina
35113300 Sigurnosne naprave
44612200 Spremnici za plin
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja:Prirodoslovno-matematički fakultet,Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb. Isporuka robe je na paritetu DDP - isporučeno ocarinjeno uz nazna

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je Nabava opreme: Glove box sukladno Dokumentaciji o nabavi i njenim prilozima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Maksimalna količina apsorbiranog kisika (Litre) / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Maksimalna količina apsorbirane vode (gram) / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Brzina protoka zraka (m^3/h) / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Sustav kontrole stanja GloveBox sustava / Ponder: 5
Kriterij kvalitete - Naziv: Ugrađen filtar za uklanjanije organskih otapala / Ponder: 5
Cijena - Ponder: 60
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 274 512.30 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 180
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 12. Izvori struje i napona

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38341300 Instrumenti za mjerenje električnih veličina
34999100 Generatori signala
30237280 Pribor za napajanje električnom energijom
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja:Prirodoslovno-matematički fakultet,Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb. Isporuka robe je na paritetu DDP - isporučeno ocarinjeno uz nazna

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je Izvori struje i napona sukladno Dokumentaciji o nabavi i njenim prilozima.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni garancijski period (jamstveni rok) za obadva uređaja - Istosmjerni (DC) i izmjenični (AC) strujni izvor visoke razlučivosti i Dvokanalni generator proizvoljnog signala / Ponder: 14
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni kabel za Istosmjerni (DC) i izmjenični (AC) strujni izvor visoke razlučivosti / Ponder: 6
Kriterij kvalitete - Naziv: Uređaj Dvokanalni generator proizvoljnog signala ima i mogućnost mjerenja napona ili struje u intervalima u kojima ih proizvodi, s točnošću relativnog iznosa 0.05 % ili manjeg / Ponder: 6
Cijena - Ponder: 74
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 228 404.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 90
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora, za grupu 10 i 12 predmeta nabave, za koje podnosi svoju ponudu, dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Definirano Prijedlogom ugovora koji čini Prilog I. Dokumentacije o nabavi.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 21/04/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 21/04/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102a, Zagreb.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Definirano Dokumentacijom o nabavi i pripadajućim prilozima.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/03/2020