Tjenesteydelser - 125822-2023

01/03/2023    S43

Danmark-Odense: Transporttjenester (ikke affaldstransport)

2023/S 043-125822

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: FynBus
CVR-nummer: 29979944
Postadresse: Tolderlundsvej 9
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Holst Nicolaisen
E-mail: chn@fynbus.dk
Telefon: +45 30598447
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/21aec196-03c5-4438-88b7-f95f6169c9fe/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/21aec196-03c5-4438-88b7-f95f6169c9fe/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/21aec196-03c5-4438-88b7-f95f6169c9fe/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/21aec196-03c5-4438-88b7-f95f6169c9fe/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Offentlig transport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af FR8 - Specialkørsel i Assens Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omfatter udførelse af Specialkørsel til specialskoler og institutioner primært uden for Assens Kommune.

Kontraktens estimerede kørselsomfang er angivet som antal personture pr. år og antal soloture pr. år og er beskrevet i Bilag A - Udbudt kørsel og Bilag A1 - Elevkort samt Bilag A2 - Oversigt over geografisk fordeling af borgere og estimeret kørselsomfang.

Kontrakten har driftstart den 1. august 2023. Kontrakten er gældende frem til den 31. juli 2024.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60120000 Taxikørsel
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Assens Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud omfatter udførelse af Specialkørsel til specialskoler og institutioner uden for Assens Kommune.

Der skal påregnes ændringer i kørselsbehov på de enkelte institutioner og borgere inden driftstart og i løbet af kontraktperioden. Kørsel til institutioner, der ikke er oplyst i Bilag A, vil derfor også være omfattet af kontrakten.

Den udbudte kørsel omfatter kørsel til og fra følgende institutioner, som fremgår af Bilag A - Udbudt kørsel:

Paarup Skole

Rosengårdsskolen

STU Elmehøjen

STU Sortelung

Østre Skole Heldagsklasserne

Nørrebjergskolen

Nordskovens Friskole

Munkegården

Lumby skole

Heldagsskolen Faaborg-Midfyn

Enghaveskolen

CSV Rismarksvej

CSV Assens

AspIT

Basen

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på forlængelse i op til 2 år

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår i op til to år. Forlængelse kan ske af flere omgange på uændrede vilkår.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Til sikkerhed for Leverandørs opfyldelse af nærværende kontrakt, stilles en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti på 2,5 % af kontraktsummen pr. år. Garantien skal senest være stillet overfor FynBus på den i Udbudsbetingelserne afsnit 4, Tidsplan angivne dato forud for driftstart.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens §§ 134a, 135, 136 og 137, nr. 1-5. Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 8.2.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen krav til økonomisk og finansiel kapacitet

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen krav til teknisk og faglig kapacitet

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Leverandør eller underleverandør skal have en gyldig tilladelse i henhold til Buslovens § 1, Lov nr. 1050 af 12. november 2012, Taxilovens § 1, Lov nr. 107 af 30. januar 2013 eller Taxilovens § 3, LOV nr. 1538 af 19. december 2017.

III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til kontrakten vedlagt udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/03/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 13/10/2023
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/03/2023
Tidspunkt: 12:01
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Ingen adgang

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3.

.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet ETHICS.

.

Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet.

.

Ansøger skal som en del af sin ansøgning aflevere et ESPD, hvori ansøger skal afgive erklæringer om følgende forhold:

- Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6, og stk. 3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt forfalden gæld mv.)

- Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136, nr. 1 - 3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.)

- Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (vedrører tilsidesættelse af gældende forpligtelser inden for det miljømæssige-, sociale- og arbejdsretlig område)

- Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedrører konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer)

- Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3 (vedrører alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet), og hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6 (vedrører uretmæssig påvirkning af beslutningsproces m.v.).

- Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4 (vedrører om ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning)

- Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5 (vedrører om ansøgeren eller tilbudsgiveren har væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt)

- Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6 (vedrører om ansøgeren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces)

- Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 7 (vedrører om ansøgeren eller. tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger)

.

Der henvises i det hele til udbudslovens §§ 135-137.

.

Erklæringerne skal opfyldes via udfyldelse af ESPD. Ordregiver kan ikke tage erklæringer i betragtning, som er afgivet på anden vis end via ESPD.

.

Ved sammenslutninger (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

.

Tilbudsgiver, andre enheder og konsortier skal på ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens §§144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD i forbindelse med tilbudsafgivelsen .Hvis tilbudsgiver er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra fristen for indsendelse.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/02/2023