Varer - 126963-2020

16/03/2020    S53    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Betonvarer

2020/S 053-126963

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Michael Brinch-Pedersen
E-mail: TMBP@BANE.dk
Telefon: +45 20314673

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=265904&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=265904&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af perronelementer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
44114200 Betonvarer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte kontrakt er en rammeaftale og omfatter produktion og levering af perronelementer til brug for løbende vedligeholdelse, fornyelse og ny-anlæggelse af perroner på Banedanmarks togstationer i hele Danmark.

Rammeaftalen skal sikre faste rammer for indkøb af perronelementer samt ét ensartet perronsystem og uniformt visuelt udtryk på Banedanmarks stationer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44114000 Beton
50220000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med rammeaftalen er at imødekomme Banedanmarks løbende behov, på tværs af organisationen, for løbende at kunne indkøbe perronelementer efter perronens konkrete mål til brug for løbende vedligeholdelse, fornyelse og ny-anlæggelse af perroner på Banedanmarks togstationer i hele Danmark. Rammeaftalen skal sikre faste rammer for indkøb af perronelementer samt ét ensartet perronsystem og uniformt visuelt udtryk på Banedanmarks stationer.

Banedanmark har estimeret mængden af det samlede, maksimale forbrug under rammeaftalens løbetid til 15 000 meter løbende perron. Mængde er alene et udtryk for det forventede, maksimale aftag på rammeaftalen. Det bemærkes i den forbindelse, at denne mængde er baseret på Banedanmarks bedste skøn ud fra samlet tidligere og fremtidigt forbrug samt kendskab til markedet på tidspunktet for udbuddets offentliggørelse. Det samlede forbrug forventes at være 11 500 meter løbende perron i hele rammeaftalens løbetid, inklusive optioner på forlængelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Egenkapital:

Tilbudsgivers egenkapital i de tre (3) seneste disponible regnskabsår.

Omsætning:

Tilbudsgivers omsætning i de tre (3) seneste disponible regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Egenkapital:

Som mindstekrav kræves det, at tilbudsgivers egenkapital i de tre (3) seneste disponible regnskabsår er 5 000 000 DKK.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i de tre (3) seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i de tre (3) seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne skal angives i ESPD afsnit IV.B.

Omsætning:

Som mindstekrav kræves det, at tilbudsgiver i hver af de tre (3) regnskabsår har haft en omsætning på mindst 10 000 000 DKK.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som virksomhedens og disse andre enheders samlede omsætning i de tre (3) seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i de tre (3) seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne skal angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vedlægge en referenceliste over de betydeligste sammenlignelige referencer omfattende produktion og levering af betonelementer, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4 og II.2.4, der er udført inden for de seneste tre (3) år inden tilbudsfristen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves det, at tilbudsgiver som minimum vedlægger to (2) referencer på levering af armerede bærende betonelementer, udført med en kompleksitet og i en størrelsesorden som den udbudte vare, der er udført inden for de seneste tre (3) år inden tilbudsfristen.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Se hertil rammeaftalens § 11.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen giver Banedanmark mulighed for, men ikke pligt til, løbende at bestille de varer, der fremgår af bilag 2 (Kravspecifikation), inden for rammeaftalens område.

Rammeaftalen er ikke eksklusiv. Ved ikke-eksklusivitet forbeholder Banedanmark sig dermed retten til at indkøbe de af rammeaftalen omfattede varer fra andre leverandører.

Banedanmark forpligter sig ikke til et minimumsaftræk på rammeaftalen. De i bilag 4 (Tilbudsliste), angivne mængder er estimerede ud fra et forventet behov.

Rammeaftalen er forpligtende for leverandøren. Leverandøren kan ikke afslå en bestilling indenfor rammeaftalens omfang, forudsat Banedanmark overholder de i kontraktgrundlaget fastsatte bestillingsbetingelser, jf. § 7 og § 8.

Se i forlængelse hertil punkt VI.3).

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/05/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 07/05/2020
Tidspunkt: 14:00
Sted:

Det vil ikke være muligt at overvære åbning af tilbud.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det vil ikke være muligt at overvære åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

I umiddelbar forlængelse af kontraktunderskrift og forud for første bestilling, skal leverandøren fremsende et perronelement til test, der lever op til følgende krav i bilag 4 (Tilbudsliste) af ID 1.1.2, 1.1.12 og 1.1.17, til brug for begge parters gennemgang af kvaliteten. Perronelementet skal anvendes til hård test, hvorfor det efterfølgende som udgangspunkt ikke kan anvendes. Såfremt der under testen af det fremsendte perronelement konstateres, at det ikke lever op til de i bilag 4 (Tilbudsliste) og bilag 7 (Leverandørens tilbud) angivne krav og garantier, skal leverandøren hurtigst muligt fremsende et nyt perronelement til test.

Banedanmark bestiller de af rammeaftalen omfattede varer ved fremsendelse af en leveranceaftale, der vedlægges rammeaftalen som tillæg.

Umiddelbart forud for levering på første (1.) leveranceaftale skal der leveres en test-leverance af de i rammeaftalen angivne CAD-modeller samt foretages en kvalitetssikring heraf af Banedanmarks CAD-afdeling for at sikre, at CAD-modellerne overholder Banedanmarks krav.

Leverandøren skal til enhver tid under rammeaftalens løbetid opfylde kravene til TSI, herunder "Infrastructure TSI" (INF) og "Persons with Disabilities and with Reduced Mobility TSI" (PRM), jf. https://www.era.europa.eu/activities/technical-specifications-interoperability_en

Leverandøren skal levere de bestilte perronelementer senest 16 uger efter modtagelsen af Banedanmarks bestilling. Den nærmere dato fremgår af leveranceaftalen.

Leveringen skal ske DDP (Incoterms 2010) til den i leveranceaftalen angivne adresse. Leverandøren bærer dermed risikoen, indtil godset er ankommet og stillet til rådighed til aflæsning på den aftalte adresse.

Det er Banedanmarks til enhver tid antaget entreprenør, der forestår aflæsning og montage af perronelementerne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/03/2020