Tjenesteydelser - 127024-2021

Vis forkortet udgave

12/03/2021    S50

Danmark-København: Reparation og vedligeholdelse af motorcykler

2021/S 050-127024

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Rigspolitiet
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
Postnummer: 1567
Land: Danmark
Att: Koncernindkøb
Mailadresse: tko011@politi.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: www.politi.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: https://permalink.mercell.com/150804008.aspx

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: https://permalink.mercell.com/150804008.aspx

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Udbud med forhandling af motorcykler
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 26: Andre tjenesteydelser

NUTS-kode DK Danmark

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 7

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 80 000 000,00 og 150 000 000,00 DKK
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Rigspolitiet udbyder hermed rammeaftale om levering af motorcykler, inklusiv opbygning, service- og værkstedsydelser samt reservedele, sliddele og komponenter. De tilbudte motorcykler skal være egnet til patruljekørsel og udgøre en arbejdsplads for motorcykelbetjentene. Derfor skal motorcykeltypen være egnet til politiets operative brug, som fx touring, sport touring, adventure, adventure sport eller allroad eller tilsvarende.

Tryk her https://permalink.mercell.com/150804008.aspx

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

50115000 Reparation og vedligeholdelse af motorcykler, 34114000 Specialkøretøjer, 34114200 Politibiler, 34400000 Motorcykler, cykler og sidevogne, 34410000 Motorcykler, 34411000 Dele og tilbehør til motorcykler, 34411200 Dæk til motorcykler, 50115100 Reparation af motorcykler, 50115200 Vedligeholdelse af motorcykler, 50117100 Ombygning af motorkøretøjer

II.1.7)Oplysninger om underentreprise
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Rigspolitiet udbyder hermed rammeaftale om levering af motorcykler, inklusiv opbygning, service- og værkstedsydelser samt reservedele, sliddele og komponenter. De tilbudte motorcykler skal være egnet til patruljekørsel og udgøre en arbejdsplads for motorcykelbetjentene. Derfor skal motorcykeltypen være egnet til politiets operative brug, som fx touring, sport touring, adventure, adventure sport eller allroad eller tilsvarende. Rigspolitiet har vedtaget en ny anskaffelsesstrategi på køretøjsområdet, der indebærer at køretøjer (grundkøretøj), opbygning og efterfølgende service og vedligehold af køretøjet udbydes samlet. Det vil være et mindstekrav at motorcyklen som minimum har 115 HK og det vil vægtes positivt at motorcyklens vedligeholdelsesbehov er lavt, herunder transmissionen. Derimod vil det ikke, som tidligere, være et mindstekrav at transmissionen har kardantræk. Det vil derudover være et krav, at leverandøren kan levere en færdigopbygget køreklar motorcykel (grundkøretøj inklusiv opbygning). Opbygningen består af montering og levering af politispecifikke komponenter (herunder blink, sirener, stafferinger mv.), således at motorcyklen med opbygning kan anvendes til politioperative formål. Kunden skal derudover have mulighed for at anskaffe politispecifikke komponenter (dvs. uden at købe en motorcykel), til brug for kundens opbygning af kundens andre køretøjer. Det vil være et krav, at leverandøren kan yde service- og værkstedsydelser på de tilbudte motorcykler til alle landets politikredse. Derudover vil det være et mindstekrav at leverandøren har værksteder til udførelse af service- og værkstedsydelser både vest for Storebælt og øst for Storebælt. Sidst stilles der krav om, at leverandøren har direkte adgang til producentens eller dennes repræsentants relevante systemer og informationer, test-, kalibrerings- og diagnoseværktøj i forhold til den tilbudte motorcykel i forbindelse med levering af service- og værkstedsydelser. Sidst skal leverandøren kunne levere de til grundkøretøjet tilhørende reservedele, sliddele, dæk mv. Udbuddet omfatter 2 rammeaftaler:
1) Rammeaftale om levering og opbygning af motorcykler og
2) Rammeaftale om levering af service og vedligehold af motorcykler.
Rammeaftalen om levering og opbygning af motorcykler regulerer kundens anskaffelse af motorcykler med og uden opbygning og rammeaftalen om levering af service og vedligehold af motorcykler regulerer kundens anskaffelser af service- og værkstedsydelser samt reservedele, sliddele og komponenter.
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 80 000 000,00 og 150 000 000,00 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Kunden har option på forlængelse af rammeaftalerne om levering af service og vedligehold af motorcyklerne, ud over rammeaftalernes ordinære løbetid på syv (7) år, således at service- og værkstedsydelser samt reservedele, sliddele og komponenter leveres af leverandøren i relation til den enkelte motorcykel, anskaffet under rammeaftalen om levering og opbygning af motorcykler, i 7 år regnet fra første ind-registrering af den enkelte motorcykel.
Foreløbig tidsplan for anvendelse af disse optioner:
måneder: 84 (fra tildeling af kontrakten)
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 1
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 84 (fra tildeling af kontrakten)
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 84 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten, især mht. forsyningssikkerhed og informationssikkerhed:
Ansøger skal være opmærksom på at ordregiver stiller en række sociale og etiske krav vedrørende menneskerettigheder, herunder arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Disse krav fremgår af bilag til rammeaftalerne. Derudover er der i rammeaftalerne stilllet krav iht. iLO-konventionen 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.
Det bemærkes, at tilbudsgiver og de enheder, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for opbygningsydelser under rammeaftalen, således at kunden, ud fra et sikkerhedsmæssigtsynspunkt, kan vurdere, hvorvidt det vil være forsvarligt at en eller flere af leverandørens personale håndterer kundens køretøjer. Derudover skal leverandøren på kundens anmodning, fremsende straffeattester på det personale der skal levere service- og værkstedsydelser under rammeaftalen, således at kunden, ud fra et sikkerhedsmæssigtsynspunkt, kan vurdere, hvorvidt det vil være forsvarligt at en eller flere af leverandørens personale håndterer kundens køretøjer.
III.1.5)Oplysninger om sikkerhedsgodkendelse:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Personlige forhold

Kriterier angående de økonomiske aktørers personlige forhold (som kan føre til, at de udelukkes), herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøgeren skal i sin anmodning om prækvalifikation indlevere en underskrevet tro- og love-erklæring om, at ansøger ikke befinder sig i nogen af de i forsvars - og sikkerhedsdirektivet art. 39, stk. 1 og 2 nævnte situationer. Appendiks 3 skal udfyldes og underskrives af en hos ansøgeren tegningsberettiget person. Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode den vindende tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation for indholdet af den underskrevne tro- og love-erklæring, før rammeaftalen underskrives. Dokumentationskravene fremgår af forsvars- og sikkerhedsdirektivets art. 39, stk. 3. En gyldig serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller attest fra tilsvarende myndighed vil være gyldig dokumentation. Dokumentationen må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra den dag, ordregiver anmoder om fremlæggelse heraf. Fremlægger tilbudsgiver ikke en dokumentation efter anmodning fra ordregiver, kan ordregiver tilbagekalde tildelingsbeslutningen, udelukke tilbudsgiveren fra udbudsproceduren, og herefter træffe en ny tildelingsbeslutning. Hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører, skal tro- og love-erklæring afgives for hver deltager i sammenslutningen.

Kriterier angående underleverandørers personlige forhold (som kan føre til, at de afvises), herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøgeren skal i sin anmodning om prækvalifikation indlevere en underskrevet tro- og love-erklæring om, at ansøger ikke befinder sig i nogen af de i forsvars- og sikkerhedsdirektivet art. 39, stk. 1 og 2 nævnte situationer. Appendiks 3 skal udfyldes og underskrives af en hos ansøgeren tegningsberettiget person.
Hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører, skal tro- og love-erklæring afgives for hver deltager i sammenslutningen.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet

Kriterier angående de økonomiske aktørers økonomiske og finansielle formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøgeren skal i sin anmodning om prækvalifikation udfylde og underskrive appendiks 4. Ansøger skal i appendiks 4 angive ansøgers egenkapital, samlede aktiver samt soliditetsgraden for det senest disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Appendiks 4 skal udfyldes og underskrives af en hos ansøgeren tegningsberettiget person. Ansøger bedes være særligt opmærksom på, at appendiks 4 bør vedlægges relevant dokumentation for virksomhedens økonomiske og finansielle formåen. Dokumentation kan almindeligvis føres ved at vedlægge en erklæring fra revisor eller virksomhedens årsregnskab eller uddrag heraf for det seneste år, hvis offentliggørelse af årsregnskabet er foreskrevet i lovgivningen i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret. Såfremt der er sket væsentlige ændringer siden seneste årsregnskab, skal der vedlægges information herom. Disse kan anføres i appendiks 4. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen (underleverandører), beregnes ansøgers omsætning for ansøger og underleverandørerne samlet. Såfremt ansøger består af en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), beregnes ansøgers omsætning samlet. Der udfyldes alene ét appendiks 4.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Ansøgers soliditetsgrad skal som minimum være på 10 % det seneste disponible regnskabsår.

Kriterier angående underleverandørers økonomiske og finansielle formåen (som kan føre til, at de afvises)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøgeren skal i sin anmodning om prækvalifikation udfylde og underskrive appendiks 4.
Ansøger skal i appendiks 4 angive ansøgers egenkapital, samlede aktiver samt soliditetsgraden for det senest disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.
Appendiks 4 skal udfyldes og underskrives af en hos ansøgeren tegningsberettiget person.
Ansøger bedes være særligt opmærksom på, at appendiks 4 bør vedlægges relevant dokumentation for virksomhedens økonomiske og finansielle formåen. Dokumentation kan almindeligvis føres ved at vedlægge en erklæring fra revisor eller virksomhedens årsregnskab eller uddrag heraf for det seneste år, hvis offentliggørelse af årsregnskabet er foreskrevet i lovgivningen i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret. Såfremt der er sket væsentlige ændringer siden seneste årsregnskab, skal der vedlægges information herom. Disse kan anføres i appendiks 4.
Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen (underleverandører), beregnes ansøgers omsætning for ansøger og underleverandørerne samlet.
Såfremt ansøger består af en sammenslutning af økonomiske aktører (konsortium), beregnes ansøgers omsætning samlet. Der udfyldes alene ét appendiks 4.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Ansøgers soliditetsgrad skal som minimum være på 10 % det seneste disponible regnskabsår.
III.2.3)Teknisk og/eller faglig kapacitet

Kriterier angående de økonomiske operatørers tekniske og/eller faglige formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Ansøger skal i sin anmodning om prækvalifikation aflevere følgende: Liste over de betydeligste leveringer af relevans for rammeaftalens genstand, som ansøger har udført i løbet af de sidste fem (5) år, med angivelse af beløb, tidspunkter samt de offentlige eller private modtagere af disse leverancer inkl. kontaktperson. Appendiks 5 bedes benyttet. Der kan maksimalt angives fem (5) referencer. Anføres der flere end fem (5) referencer, vil der udelukkende blive lagt vægt på de fem (5) første referencer. Såfremt betaling for leverancer, angivet i referencelisten, er modtaget i anden valuta end DKK, bedes ansøgeren omregne denne til DKK til en kurs, der svarer til den dagskurs, der var gældende på leveringsdatoen for hver enkelt leverance (benyt evt. dette link: http://nationalbanken.statistikbank.dk/909). Ansøger skal være opmærksom på, at én reference kan vedrøre samtlige leveringer under en rammeaftale/kontrakt. Såfremt ansøgeren har leveret flere leverancer under en rammeaftale/kontrakt angives dette som én reference. Bemærk venligst, at de angivne tidspunkter ikke må være ældre end max fem (5) år fra anmodningsfristens udløb og ikke må vedrøre fremtidige leverancer. Ansøgeren bør i beskrivelsesfeltet forklare, hvad der er leveret på rammeaftalen og i hvilken periode. I datofeltet bør ansøgeren angive datoen for seneste leverance eller blot "dags dato" til illustration af, at der er tale om et løbende leveringsforhold. Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumenter for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Kriterier angående underleverandørers tekniske og/eller faglige formåen (som kan føre til, at de afvises)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Ansøger skal i sin anmodning om prækvalifikation aflevere følgende:
Liste over de betydeligste leveringer af relevans for rammeaftalens genstand, som ansøger har udført i løbet af de sidste fem (5) år, med angivelse af beløb, tidspunkter samt de offentlige eller private modtagere af disse leverancer inkl. kontaktperson. Appendiks 5 bedes benyttet.
Der kan maksimalt angives fem (5) referencer. Anføres der flere end fem (5) referencer, vil der udelukkende blive lagt vægt på de fem (5) første referencer.

Såfremt betaling for leverancer, angivet i referencelisten, er modtaget i anden valuta end DKK, bedes ansøgeren omregne denne til DKK til en kurs, der svarer til den dagskurs, der var gældende på leveringsdatoen for hver enkelt leverance (benyt evt. dette link: http://nationalbanken.statistikbank.dk/909).

Ansøger skal være opmærksom på, at én reference kan vedrøre samtlige leveringer under en rammeaftale/kontrakt. Såfremt ansøgeren har leveret flere leverancer under en rammeaftale/kontrakt angives dette som én reference. Bemærk venligst, at de angivne tidspunkter ikke må være ældre end max fem (5) år fra anmodningsfristens udløb og ikke må vedrøre fremtidige leverancer. Ansøgeren bør i beskrivelsesfeltet forklare, hvad der er leveret på rammeaftalen og i hvilken periode. I datofeltet bør ansøgeren angive datoen for seneste leverance eller blot "dags dato" til illustration af, at der er tale om et løbende leveringsforhold.
Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumenter for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Forhandling
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ved udvælgelsen blandt egnede ansøgere lægges der vægt på ansøgerens erfaring med levering af køretøjer, opbygninger og værkstedsydelser, som svarer til de udbudte opgaver. Det vil - i prioriteret rækkefølge - vægte positivt: At produkter og ydelser leveret til angivne referencekunder, er sammenligne-lige med de udbudte produkter og ydelser, dvs. levering af motorcykler, opbygning og værkstedsydelser. Med motorcykel menes levering af motorcykel-typer såsom touring, sport touring, adventure, adventure sport eller allroad eller tilsvarende, inklusiv alt standardmonteret og eftermonteret udstyr, som kan bestilles via den pågældende motorcykels udstyrsliste. Med opbygning menes komponenter, som ikke fremgår af motorcyklens udstyrsliste, men som efterfølgende monteres/specialopbygges, således at motorcyklen kan anvendes til specifikke formål, fx militærpoliti, brandslukning, politi, vejhjælp mv. Det vil vægte mest positivt i prioriteret rækkefølge, såfremt:
1) alle produkter og ydelser er leveret til samme kunde
2) der er leveret motorcykel inkl. opbygning eller motorcykel med værkstedsydelser til samme kunde
3) der er leveret andre typer motorcykler inklusiv opbygning og/eller værkstedsydelser
4) der alene er leveret motorcykel, opbygningsydelser eller værksteds-ydelser til samme kunde. Det bemærkes, at der maksimalt kan angives 5 referencer, der er udført inden for de seneste 5 år regnet fra tilbudsfristens udløb. Ansøger opfordres til at angive så mange relevante referencer som muligt, dog mak-simalt 5 referencer.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles nej
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
2020-053046
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
15.4.2021 - 09:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk. engelsk. svensk.
Andet Norsk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidspunkt for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser: 2028
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
1) Det bemærkes at intervallet for "Anslået værdi" er bredt, for det tilfælde at uforudsete begivenheder indtræffer i aftaleperioden. Ordregiver forventer, ud fra nuværende behov, at anskaffe for ca. 117 mio. DKK i aftaleperioden.
2) Ordregiver afholder i forbindelse med tilbudsfasen et informationsmøde for de prækvalificerede tilbudsgivere. Mødet forventes afholdt i marts 2021 i København.
3) Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele rammeaftalen på baggrund af det indledende tilbud uden at der gennemføres forhandlingsrunder.
4) Forhandlingsfasen starter med, at tilbudsgiverne afgiver et indledende tilbud. Herefter indledes forhandlinger med tilbudsgiverne på baggrund af det indledende tilbud. Der forventes alene gennemført ét forhandlingsmøde per tilbudsgiver. Møderne forventes afholdt i 2. kvartal 2021 i København.
5) Tilbudsgiver modtager intet honorar i forbindelse med deltagelse i denne udbudsforretning.
6) Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i forsvars- og sikkerhedsdirektivet artikel 45, hvis anmodningen eller tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
7) Det bemærkes, at tilbudsgiver og de enheder, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for rammeaftalens gennemførelse. Solidarisk hæftelse medfører at virksomheden, der afgiver støtteerklæring, skal man underskrive kontrakten. Derudover medfører solidarisk hæftelse at, såfremt hovedleverandøren misligholder kontrakten og dette medfører et økonomisk tab for ordregiver, kan ordregiverrette det økonomiske krav mod støttevirksomheden, såfremt hovedleverandøren ikke kan dække dette.
8) Ordregiver har stillet krav om, at ansøger opfylder de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i forsvar- og sikkerhedsdirektivets artikel 39, stk. 2. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold hos ansøgeren kan derved ikke føre til udelukkelse af ansøger. Flere forhold der hver for sig er bagatelagtige kan dog samlet give anledning til at ansøgeren udelukkes.
9) De ansøgere som bliver prækvalificeret, skal i forbindelse med selve tilbudsafgivelsen levere en motorcykel (uden opbygning) svarende til den tilbudte motorcykel til brug for afprøvning og bedømmelse.
10) Aftalerne er eksklusive for Rigspolitiet, hvorfor Rigspolitiet ikke er berettiget til at aftage disse produkter og ydelser fra andre leverandører, herunder at bringe sådanne produkter og ydelser i særskilt udbud. Levering af reservedele, sliddele og komponenter til Rigspolitiets eget værksted samt forsikringsskader og skadesreparationer er dog ikke omfattet af eksklusiviteten.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.
Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at
ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har
indgået en kontrakt.
Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette
ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
8.3.2021