Tjenesteydelser - 128604-2020

17/03/2020    S54    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Køge: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2020/S 054-128604

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Køge Kommune
CVR-nummer: 29189374
Postadresse: Torvet 1
By: Køge
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4600
Land: Danmark
Kontaktperson: Benn Gade
E-mail: benn.gade@koege.dk
Telefon: +45 56676945

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.koege.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193822

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=265253&B=KOEGE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=265253&B=KOEGE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af teknisk rådgivning vedr. kystbeskyttelsesprojektet – Køge Dige

Sagsnr.: 2020-040172
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Køge Bugt er udpeget af Staten, som risikoområde for oversvømmelse i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv. Derfor har Køge Kommune iværksat et kystbeskyttelsesprojekt – Køge Dige, som skal beskytte Køge Kommunes kystnære byområder mod oversvømmelser fra havet. Køge Dige omfatter beskyttelse ca. 11 km kystlinje, og beskyttelsen skal udføres med diger, mure, skots og mobileløsninger. Der er udarbejdet et dispositionsforslag for projektet på baggrund af forskellige analyser af historiske hændelser, højdekort, prognoser for fremtidige klimaændringer og kortlægning af interesser og værdier, som ønskes beskyttet. Lokalplanen for Køge Dige ventes godkendt i løbet af foråret 2020.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71222000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med udendørs anlæg
71242000 Projekt- og projekteringsforberedelse, omkostningsoverslag
71247000 Byggeledelse
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Køge Bugt er udpeget af Staten, som risikoområde for oversvømmelse i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv. Derfor har Køge Kommune iværksat et kystbeskyttelsesprojekt – Køge Dige, som skal beskytte Køge Kommunes kystnære byområder mod oversvømmelser fra havet. Køge Dige omfatter beskyttelse ca. 11 km kystlinje, og beskyttelsen skal udføres med diger, mure, skots og mobileløsninger. Der er udarbejdet et dispositionsforslag for projektet på baggrund af forskellige analyser af historiske hændelser, højdekort, prognoser for fremtidige klimaændringer og kortlægning af interesser og værdier, som ønskes beskyttet. Lokalplanen for Køge Dige ventes godkendt i løbet af foråret 2020.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tilbudt organisation og nøglemedarbejdere / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Håndtering af rådgivningsprocessen / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Den angivne længde er udtryk for et estimat. kontraktlængden vil være afhængig af det endelige projekt, der skal rådgives på/om. Derfor vil kontrakten både kunne være kortere og længere end angivet.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil udvælge 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud. Såfremt der modtages mere end 5 konditionsmæssige ansøgninger, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene beskrevet i afsnittet ”Udelukkelse, egnethed og udvælgelse” vil ordregiver foretage en udvælgelse mellem disse ansøgere.

Udvælgelsen sker på baggrund af hvilke ansøgere, der kan påvise de bedste og mest sammenlignelige referencer i forhold til den udbudte ydelse. I denne vurdering lægges der vægt på, at der kan påvises relevante referencer i hver af de 2 reference-kategorier.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har indbygget option på:

— byggeledelse

— fagtilsyn

— og evt. tillægsarbejder i forbindelse med de udbudte ydelser.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i ud-budslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit: ”Udelukkelse”). Dette er minimumskrav.

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af nogen af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: ”Udelukkelse”). Dette er minimumskrav.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal have en omsætning hver af de seneste 3 regnskabsår svarende til mindst 12 mio. DKK.

— Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital på hver af de seneste 3 regnskabsår.

— Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 15 i hver af de seneste 3 regnskabsår. (Soliditetsgrad regnes som: (egenkapital/totale aktiver) x 100)

Tilbudsgiver bedes vedlægge udregning og henvisning til regnskaber for overstående.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal have en omsætning hver af de seneste 3 regnskabsår svarende til mindst 12 mio. DKK.

— Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital på hver af de seneste 3 regnskabsår.

— Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad på mindst 15 i hver af de seneste 3 regnskabsår. (Soliditetsgrad regnes som: (egenkapital/totale aktiver) x 100)

Tilbudsgiver bedes vedlægge udregning og henvisning til regnskaber for overstående.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vise de 2 mest relevante referencer i hver af de 2 referencekategorier nedenstående kategorier udført inden for de seneste 3 år.

— Projektering, dimensionering og udformning af diger, murløsninger, sluser og pumper og lignende, samt håndtering af afvanding i forbindelse med større kystbeskyttelsesanlæg

— Byggeledelse og tilsyn ved større anlægsarbejder inkl. ledningsarbejder, herunder etablering af kystbeskyttelsesanlæg og lignende.

For hver reference bør ansøger angive en kort beskrivelse af opgaven, ansøgers konkrete rolle, opgavens samlede økonomiske ramme, projekteringsperioden samt navn på kunden og kontantperson hos kunden.

Såfremt ansøger ikke er i stand til at afgive 2 referencer i hver af kategorierne, vil virksomheden blive udelukket fra at give tilbud.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal vise de 2 mest relevante referencer i hver af de 2 referencekategorier nedenstående kategorier udført inden for de seneste 3 år.

— Projektering, dimensionering og udformning af diger, murløsninger, sluser og pumper og lignende, samt håndtering af afvanding i forbindelse med større kystbeskyttelsesanlæg

— Byggeledelse og tilsyn ved større anlægsarbejder inkl. ledningsarbejder, herunder etablering af kystbeskyttelsesanlæg og lignende.

For hver reference bør ansøger angive en kort beskrivelse af opgaven, ansøgers konkrete rolle, opgavens samlede økonomiske ramme, projekteringsperioden samt navn på kunden og kontantperson hos kunden.

Såfremt ansøger ikke er i stand til at afgive 2 referencer i hver af kategorierne, vil virksomheden blive udelukket fra at give tilbud.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/05/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 25/05/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/03/2020