Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Varer - 129734-2018

24/03/2018    S59    Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2018/S 059-129734

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Thøger Nielsen
E-mail: htn@ski.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ski.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/84699e04-c8aa-4cf4-9baf-f2de2bc41b00/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/84699e04-c8aa-4cf4-9baf-f2de2bc41b00/homepage
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/84699e04-c8aa-4cf4-9baf-f2de2bc41b00/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Indkøbscentral
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

02.19 SaaS - Cloud

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

SKI planlægger at udbyde en rammeaftale som omhandler "software as a service" (SaaS). SaaS er en leveringsmodel, hvor software leveres på abonnementsvilkår og er centralt hostet. SaaS applikationer er fuldt udviklede slutbruger applikationer, der leveres som en internet- eller anden databaseret service, dvs. hvor leverandøren stiller softwareapplikationen til rådighed for kunden, og hvor leverandøren ejer og løbende udvikler og supporterer softwareapplikationen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter levering af "software as a service" (SaaS), f.eks. via cloud- eller andre internetbaserede leveringsløsninger. Det betyder, at softwareapplikationerne ikke skal leveres som ”klassiske” produkter, f.eks. på en DVD eller andet lagringsmedie, men via serverbaserede leveringsløsninger gennem internettet eller anden dedikeret dataforbindelse, dette også med henblik på, at leverede softwareservices løbende skal driftes og vedligeholdes af leverandøren. Formålet er at kunderne kan købe softwareservices, som understøtter sagsbehandling, opgaveløsning og/eller drift af et eller flere af kundernes forretningsområder. Kunderne omfatter alle typer af myndigheder, enheder og institutioner inden for den offentlige sektor, herunder i statsligt, regionalt og kommunalt regi. Det kunne for eksempel være en styrelse eller en kommune, et hospital eller et forsyningsselskab. Kundernes forretningsområder er nærmere defineret i den Fælles Offentlige Reference Model (FORM), der er et katalog over opgaver og ydelser som leveres af den offentlige sektor. I forbindelse med udbuddet forventer SKI at anvende FORM til at angive de kategorier, som der skal tilbydes softwareservices til, og som de tilbudte softwareservices skal understøtte opgaveløsningen inden for. Foruden levering af selve softwareapplikationerne omfattes også levering af drifts-, forvaltnings- og supportydelser af de softwareservices der leveres til kunderne. Disse ydelser skal således være en del af de softwareservices som leveres samlet til kunderne. Udbuddet betegnes ”SaaS-Cloud”, og de omfattede softwareløsninger karakteriseres ved at være ”hostede” it-services, hvor ”hostingdelen” foregår hos leverandøren eller dennes underleverandør. Derudover er softwareløsningerne karakteriseret ved at være ”on-demand services”, som ejes, udvikles, vedligeholdes og driftes af leverandøren. Typisk foregår etableringen af kundens adgang til softwareservicen via internettet gennem forskellige platforme, som f.eks. en mobiltelefon, tablet eller computer. Endvidere er softwareløsningerne karakteriseret ved at være standardiserede og ensartede services, som kan anvendes på tværs af kunder. Softwareløsningerne er således i udgangspunktet generiske løsninger, der opfylder ensartede behov på tværs af forskellige kunder og forretningsområder, dog således at disse simpelt og hurtig kan skaleres og tilpasses, den specifikke kunde, f.eks. i forhold til kapacitet, antal brugere og brugerrettigheder.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11)Oplysninger om optioner
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Vedrørende del II, afsnit 1.6) Oplysninger om delkontrakter: SKI overvejer at opdele rammeaftalen i 2 delaftaler, af hensyn til forskelle i kravene til de leverede ydelser for de forskellige kundetyper, herunder navnlig krav, der relaterer sig til den fælleskommunale rammearkitektur. Nærmere oplysninger herom vil fremgå i forbindelse med bekendtgørelsen af udbuddet.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
15/05/2018

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.5)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Vedrørende proceduren for udbuddet bemærkes, at ordregiver overvejer om udbuddet skal gennemføres som et begrænset udbud eller som et offentligt udbud. Interesserede økonomiske aktører skal derfor være opmærksomme på, at det endnu ikke er fastlagt, om proceduren vil omfatte en ansøgningsfase, inden der vil opfordret til at afgive tilbud, eller, om bekendtgørelsen af udbuddet vil omfatte en direkte opfordring til afgivelse af tilbud, uden en forudgående ansøgningsfase. Det betyder, at interesserede økonomiske aktører skal være forberedt på, henset til den angivne dato i del II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse, at tilbudsfasen for udbuddet potentielt kan ligge i maj/juni, såfremt udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, eller i juli/august, såfremt udbuddet gennemføres som et begrænset udbud. SKI vil løbende oplyse om justeringer og forventninger til tidsplanen for udbuddet på www.ski.dk, hvor interesserede økonomiske aktører kan holde sig orienteret.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/03/2018