Pomognite nam poboljšati internetske stranice TED-a ispunjavanjem kratke ankete!

Roba - 132853-2019

22/03/2019    S58    Europska komisija - Roba - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: Najam automata kojim se mogu obavljati hematološke pretrage, nabava reagensa i proizvoda potrebnih za njegov rad i višenamjensko održavanje uređaja

2019/S 058-132853

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Direction générale ressources humaines et sécurité, unité DDG.HR.R.1 „Finances, Marchés publics et Contrôle interne“
Poštanska adresa: Bureau SC11 06/049
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE10
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr

Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4372
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Najam automata kojim se mogu obavljati hematološke pretrage, nabava reagensa i proizvoda potrebnih za njegov rad i višenamjensko održavanje uređaja

Referentni broj: HR/R1/PO/2018/030
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33000000
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Ugovor obuhvaća najam opreme kojom se mogu obavljati hematološke pretrage.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE1
II.2.4)Opis nabave:

Vidjeti mrežnu stranicu navedenu u točki I.3).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Administrativna sredstva EU-a.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti mrežnu stranicu navedenu u točki I.3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Vidjeti mrežnu stranicu navedenu u točki I.3).

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Vidjeti mrežnu stranicu navedenu u točki I.3).

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 13/05/2019
Lokalno vrijeme: 15:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 17/05/2019
Lokalno vrijeme: 13:00
Mjesto:

Javno otvaranje ponuda održat će se u GU HR, 17.5.2019. u 13:00 (SEV) u Europskoj komisiji, DG Ressources humaines et sécurité, Rue de la Science 11, 1040, Bruxelles, BELGIJA, «Salle Stadis».

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Molimo pogledajte mrežnu stranicu navedenu u točki I.3) (poziv na nadmetanje).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

Vidjeti mrežnu stranicu navedenu u točki I.3). Mrežna će se stranica redovito ažurirati, a odgovornost je ponuditelja provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom natječajnog razdoblja. Tiskana inačica neće biti objavljena.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +35 24303-1
Telefaks: +35 243032100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
15/03/2019