Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Usluge - 134702-2020

Submission deadline has been amended by:  162997-2020
20/03/2020    S57

Luksemburg-Luxembourg: Studija za podršku ocjeni strateškog okvira EU-a o zdravlju i zaštiti na radu 2014.-2020.

2020/S 057-134702

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, EMPL — Employment, Social Affairs and Inclusion, EMPL.B.3 — Health and Safety
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU00 Luxembourg
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Authorising Officer by Sub-Delegation
E-pošta: empl-vt-2020-015@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6194
Adresa profila kupca: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6194
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6194
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Studija za podršku ocjeni strateškog okvira EU-a o zdravlju i zaštiti na radu 2014.-2020.

Referentni broj: EMPL/LUX/2020/OP/0004
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79411000 Usluge općeg savjetovanja na području poslovanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ovaj je poziv na nadmetanje za vanjsku i nezavisnu studiju za podršku ocjeni strateškog okvira EU-a o zdravlju i zaštiti na radu 2014.-2020.

Studija mora biti u skladu sa zahtjevima koji se odnose na ocjenu definiranu smjernicama za bolje reguliranje i alatima u područjima navedenim u pozadinskom odjeljku.

Studija će obuhvatiti mjere koje su različiti dionici poduzeli na nacionalnoj razini i razini EU-a, uključujući UK, kao odgovor na strateški okvir EU-a o zdravlju i zaštiti na radu, 2014.-2020., te će se procijeniti utjecaj strateškog okvira EU-a na zdravlje i zaštitu na radu, 2014.-2020. Studija će ocijeniti u kojoj su mjeri postignuti opći i posebni ciljevi, odnosno kakav je bio učinak postavljenih ključnih strateških ciljeva i raspona mjera za promicanje zdravlja i sigurnosti radnika.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 400 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79411000 Usluge općeg savjetovanja na području poslovanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U prostorijama izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Studija za podršku ocjeni strateškog okvira EU-a o zdravlju i zaštiti na radu 2014.-2020.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 8
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Program EaSI 2014.-2020.

II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 24/04/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 27/04/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Joseph II 27 (J-27), Rue Joseph II, 27, 1000 Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Ponuditelji koji žele prisustvovati otvaranju ponuda moraju o tome obavijestiti javnog naručitelja e-poštom: EMPL-VT-2020-015@ec.europa.eu i navesti ime osobe koja će prisustvovati otvaranju, najkasnije 48 sati unaprijed.

Pri otvaranju ponuda može biti nazočan jedan ovlašteni predstavnik svakog ponuditelja, propisno ovlašten pismom.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
13/03/2020