Usluge - 137178-2017

12/04/2017    S72

Hrvatska-Kraljevica: Usluge u području energetike i srodne usluge

2017/S 072-137178

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Kraljevica
Nacionalni registracijski broj: 41878841251
Poštanska adresa: Frankopanska 1a
Mjesto: Kraljevica
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51262
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivan Jerčinović
E-pošta: ivica.jercinovic@kraljevica.hr
Telefon: +385 51282454
Telefaks: +385 51281419
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kraljevica.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F2-0006590
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Odabir privatnog partnera za financiranje, obnovu, održavanje i upravljanje građevinama javne rasvjete po modelu javno-privatnog partnerstva.

Referentni broj: E-VV-1/17
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71314000 Usluge u području energetike i srodne usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je odabir privatnog partnera za financiranje,obnovu, održavanje i upravljanje javnom rasvjetom na području Grada Kraljevice.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 797 008.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71314000 Usluge u području energetike i srodne usluge
34993000 Cestovna rasvjeta
45316110 Instalacija cestovne rasvjete
71314200 Usluge u području gospodarenja energijom
66100000 Bankarske i investicijske usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Područje Grada Kraljevice.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave obuhvaća financiranje, obnovu, održavanje i upravljanje građevinama javne rasvjete.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij troška - Naziv: Omjer najniže ponuđene ukupno instalirane snage građevine javne rasvjete (Po) i ponuđene ukupne instalirane snage građevine javne rasvjete (Pi) iskazana u kilovatima / Ponder: Po formuli 20×Po/Pi
Kriterij troška - Naziv: Omjer najniže ponuđene sadašnje vrijednosti naknade u ugovorenom razdoblju (No) i sadašnje vrijednosti naknade promatrane ponude (Ni) / Ponder: Po formuli 77×No/Ni
Kriterij troška - Naziv: Omjer najniže ponuđene vrijednosti stope povrata na vlastite izvore financiranja (Io) i ponuđene vrijednosti stope povrata na vlastite izvore financiranja (Ii) / Ponder: Po formuli 3×Io/Ii
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 797 008.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 192
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni broj natjecatelja: 5
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 09/05/2017
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
07/04/2017