Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 140927-2016

23/04/2016    S80    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: Rammekontrakt om evalueringsundersøgelser af den fælles landbrugspolitiks foranstaltninger, der bidrager til det generelle mål om afbalanceret territorial udvikling

2016/S 080-140927

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen
Postadresse: rue de la Loi/Wetstraat 130, Office: L-130 10/037
By: Brussels
NUTS-kode: BE100
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Ms Adelina Dos Reis
E-mail: agri-evaluation@ec.europa.eu
Telefon: +32 22961454

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1425
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Landbrug og udvikling af landdistrikter.

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammekontrakt om evalueringsundersøgelser af den fælles landbrugspolitiks foranstaltninger, der bidrager til det generelle mål om afbalanceret territorial udvikling.

Sagsnr.: AGRI-2016-EVAL-03.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79310000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammekontrakt om evalueringsundersøgelser, der skal analysere relevans, effektivitet, virkningsgrad (inklusiv den administrative byrde), sammenhæng og merværdi af den fælles landbrugspolitiks foranstaltninger, der bidrager til det generelle mål om afbalanceret territorial planlægning.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77100000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00
Hovedudførelsessted:

Levering skal almindeligvis finde sted i kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den ordregivende myndighed ønsker at indgå en rammekontrakt med 1 kontrahent for en periode på 6 år med henblik på at evaluere et af 3 generelle mål for den fælles landbrugspolitik som omhandlet i artikel 110 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammekontraktens maksimumsværdi kan være højere eller lavere end det beløb, der henvises til i punkt II.2.6 i denne udbudsbekendtgørelse. Rammekontraktens maksimumsværdi vil blive fastsat som angivet i punkt 4.4 og 4.6 i udbudsmaterialet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år: I betragtning af behovet for udførelse af evalueringsundersøgelser, der kræves for at opfylde forpligtelsen til at aflægge rapport til Rådet og Europa-Parlamentet pr. 31.12.2018 og 31.12.2021 med den samme metodologi som for den fælles landbrugspolitiks relevante generelle mål, vil denne rammekontrakt gå ud over perioden på 4 år for at dække hele perioden indtil udgangen af 2021.
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/08/2016
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/08/2016
Tidspunkt: 10:30
Sted:

DG Agriculture and Rural Development, rue de la Loi 130, Office 10/037, 1049 Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst 2 behørigt bemyndigede repræsentanter pr. tilbudsgiver må være til stede ved åbningen af buddene (mod fremlæggelse af pas eller andet identitetsbevis). Tilbudsgivere, der ønsker at deltage, bedes bekræfte dette pr. e-mail til evalueringsafdeling E.4 ved GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter senest 3 arbejdsdage forud for åbningen af buddene til kontakterne anført i punkt I.1.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Udbudsmaterialet kan downloades fra adressen anført ovenfor i punkt I.3. Webstedet vil blive opdateret løbende, og det er tilbudsgivernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer og ændringer i udbudsperioden.

2) Den ordregivende myndighed forbeholder sig ret til at supplere rammekontrakten ved nye tjenesteydelser, der består i en gentagelse af tjenester lignende dem, som den økonomiske aktør blev tildelt under den oprindelige kontrakt inden for 3 år efter dens indgåelse, på grundlag af artikel 134, stk. 1, litra e), i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012. Sådanne nye tjenester ikke må repræsentere mere end 50 % af det indledende kontraktbeløb.

3) Rammekontraktens maksimumsværdi kan være højere eller lavere end det beløb, der henvises til i punkt II.2.6 i denne udbudsbekendtgørelse. Der vil blive anvendt faste koefficienter på de forskellige elementer, der udgør det finansielle bud. Disse koefficienter skal anvendes til at beregne de vægtede beløb, der skal tages i betragtning i den formel, der skal anvendes til fastsættelsen af den pris, der skal tages i betragtning i forbindelse med den formel, der skal anvendes til at tildele kontrakten, der igen vil fastsætte det maksimale beløb for rammekontrakten (se udbudsmaterialet, punkt 4.4 og 4.6).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1

Internetadresse: http://www.curia.europa.eu/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De kan fremsætte bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1.

Hvis De mener, at der var fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at perioden for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage. Senest 2 måneder efter underrettelsen om tildeling kan De indgive klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1

Internetadresse: http://www.curia.europa.eu/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/04/2016