Usluge - 143023-2022

Submission deadline has been amended by:  227521-2022
18/03/2022    S55

Hrvatska-Zagreb: Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja

2022/S 055-143023

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
Nacionalni registracijski broj: 85828625994
Poštanska adresa: RADNIČKA CESTA 80
Mjesto: ZAGREB
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@fzoeu.hr
Telefon: +385 15391868
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.fzoeu.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0010356
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Tehnička pomoć- angažiranje vanjskih stručnjaka

Referentni broj: E-VV-11/2021/R5
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79410000 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je izvršavanje usluge tehničke pomoći - angažiranje vanjskih stručnjaka za Posredničko tijelo – Samostalnu službu sukladno uvjetima navedenima u Dokumentaciji o nabavi, Projektnom zadatku i Troškovniku.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79410000 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja
79411000 Usluge općeg savjetovanja na području poslovanja
79418000 Usluge savjetovanja na području javne nabave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

• Sjedište Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb• Ured Izvršitelja

II.2.4)Opis nabave:

SVRHA ovog projekta tehničke pomoći je jačanje kapaciteta i potpora u izvršavanju funkcija delegiranih Posredničkom tijelu razine 2 u okviru nadležnosti FZOEU kako bi se delegirane funkcije provodile pravovremeno, učinkovito i u skladu s relevantnim regulatornim i zakonodavnim okvirom.Adekvatna provedba funkcija zahtijeva uspostavu okvira s jasno definiranim organizacijskim i proceduralnim elementima te alociranje resursa kojima se ti elementi stavljaju u funkciju ostvarivanja definiranih ciljeva. Prethodno spomenut okvir 3PROJEKTNI ZADATAKStupanj klasifikacije: INTERNOrelevantan za postupanje PT-a 2 u slučaju FZOEU utvrđen je kroz izvršavanje funkcija u dva programska razdoblja te je isti dokazao svoju robusnost i potvrdio sposobnost odgovaranju na izazove koji su pred njega postavljeni. Nastavno na navedeno, a s ciljem nastojanja dodatnog jačanja kapaciteta uspostavljenog sustava te njegove prilagodne novim izazovima koji proizlaze iz prelaska u novo programsko razdoblje, ovom će se tehničkom pomoći pružiti potpora PT-u 2 alociranjem dodatnih resursa usmjerenih na izvršavanje funkcija te jačanje dugoročnih kapaciteta PT-a 2, osiguravajući tako održivost

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično stručno iskustvo ključnih stručnjaka / Ponder: 0,85
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 0,15
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

4.1.1. Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Kako bi dokazao sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarski subjekt mora dokazati upis gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Profesionalnu sposobnost gospodarski subjekt ne može dokazati oslanjajući se na sposobnost drugog subjekta pa niti na podugovaratelja.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 28/04/2022
Lokalno vrijeme: 13:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 28/04/2022
Lokalno vrijeme: 13:00
Mjesto:

Sjedište Naručitelja

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/03/2022