Roba - 143460-2020

25/03/2020    S60

Hrvatska-Zagreb: Spektrometri

2020/S 060-143460

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Prirodoslovno-matematički fakultet
Nacionalni registracijski broj: 28163265527
Poštanska adresa: Horvatovac 102a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ured nabave PMF-a
E-pošta: nabava@dekanat.pmf.hr
Telefon: +385 14606041
Telefaks: +385 14606023
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pmf.unizg.hr
Adresa profila kupca: www.pmf.unizg.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava znanstvene opreme – komplet 1

Referentni broj: 07V-PMF/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38433000 Spektrometri
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je: Nabava znanstvene opreme: Komplet 1.

Predmet nabave je podijeljen u devet (9) grupa predmeta nabave kako slijedi:

Grupa I. Suhi „CryoFree" hladnjak s magnetskim poljem do 5T (3T)

Grupa II. Sustav za zatvoreno vodeno hlađenje

Grupa III. Širokopojasni NMR spektrometar

Grupa IV. Monokromator s opcijama

Grupa V. Real-time LAUE sa water chillerom

Grupa VI. ICCD kamera

Grupa VII. Spektralni analizator sastava (>Na)

Grupa VIII. „Naparivač“ i „Sputtering" uređaj za izradu tankih uzoraka

Grupa IX. IR spektrometar s mikroskopom.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 6 275 534.93 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa I - Suhi „CryoFree" hladnjak s magnetskim poljem do 5T (3T)

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433000 Spektrometri
42123000 Kompresori
38341300 Instrumenti za mjerenje električnih veličina
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja: Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Suhi „CryoFree" hladnjak s magnetskim poljem do 5T (3T)

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Snaga hlađenja sustava na 4.2 K / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Jačina supravodljivog magneta / Ponder: 20
Kriterij kvalitete - Naziv: Homogenost magnetskog polja u središtu supravodljivog magneta (1 cm duljine i 1 cm promjera) / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 60
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa II - Sustav za zatvoreno vodeno hlađenje

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433000 Spektrometri
42500000 Rashladni uređaji i uređaji za provjetravanje
42510000 Izmjenjivači topline, oprema za klimatizaciju i hlađenje i uređaji za filtriranje
42122160 Rashladne crpke
42943500 Optočni hladnjaci
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja: Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Sustav za zatvoreno vodeno hlađenje.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Brzina cirkulacije vode / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Snaga hlađenja / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Zapremnina spremnika vode za cirkulaciju / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 70
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa III - Širokopojasni NMR spektrometar

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433000 Spektrometri
38430000 Aparati za detekciju i analizu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja: Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Širokopojasni NMR spektrometar.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Dostupnost mjernih frekvencija / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Najmanje vrijeme između dviju točaka jednog mjernog ciklusa (eng. „dwell time“) / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 80
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa IV - Monokromator s opcijama

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433000 Spektrometri
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
38600000 Optički instrumenti
38623000 Optički filtri
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja: Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Monokromator s opcijama.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni garancijski period (jamstveni rok) / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Vrsta konstrukcije monokromatora / Ponder: 20
Cijena - Ponder: 70
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa V - Real-time LAUE sa water chillerom

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433000 Spektrometri
33111200 Rendgenske radne stanice
33111000 Rendgenske naprave
33111100 Rendgenski stol
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja: Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Real-time LAUE sa water chillerom.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Laue detektor velike površine / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Kutna osjetljivost / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: 3-osni električki goniometar / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Program za kontrolu uređaja i obradu podataka / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 60
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa VI - ICCD kamera

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433000 Spektrometri
38000000 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)
38600000 Optički instrumenti
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja: Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

ICCD kamera.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Ponuđeni garancijski period (jamstveni rok) / Ponder: 20
Cijena - Ponder: 80
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa VII - Spektralni analizator sastava (>Na)

Grupa br.: 7
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433000 Spektrometri
38433300 Spektralni analizator
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja: Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Spektralni analizator sastava (>Na).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Mogućnost reguliranja promjera točke detekcije (eng. „spot beam size") putem kolimatora / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatni kolimatori za rad s malim i velikim uzorcima / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Mogućnost detekcije u različitim atmosferama / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Ekonomičnost potrošnje plinova / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Silikonski detektori SDD tipa (eng. „Silicon drift detector"), energetska razlučivost detektora za lagane elemente / Ponder: 20
Cijena - Ponder: 35
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa VIII - „Naparivač“ i "Sputtering" uređaj za izradu tankih uzoraka

Grupa br.: 8
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433000 Spektrometri
42122450 Vakuumske crpke
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja: Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

„Naparivač“ i „Sputtering" uređaj za izradu tankih uzoraka.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Maseni kontroler protoka (MKP) za upuštanje plina u radnu komoru / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Mogućnost ugradnje više vodom hlađenih magnetrosnkih izvora / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 80
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa IX - IR spektrometar s mikroskopom

Grupa br.: 9
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38433000 Spektrometri
38433000 Spektrometri
38510000 Mikroskopi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke robe je na adresi Naručitelja: Prirodoslovno-matematički fakultet, Bijenička cesta 32, Fizički odsjek, HR-10000 Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

IR spektrometar s mikroskopom

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Brzina skeniranja kod mjerenja s rezolucijom od 16 cm-1 / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Točnost u mjerenja valnog broja u rasponu 1500 cm-1 - 1600 cm-1 / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 80
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ova nabava provodi se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor b

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 148-363826
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
13/03/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Belmet 97 d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 58680938419
Poštanska adresa: Hrvatskog proljeća 34
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10040
Država: Hrvatska
E-pošta: info@belmet97.hr
Telefon: +385 12959900
Telefaks: +385 12959910
Internetska adresa: www.belmet97.hr
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 756 960.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 756 660.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Nije zaprimljena niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 3
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
28/02/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Ansar-analitika d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 12100614190
Poštanska adresa: Šestinski dol 99a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: ansar@ansar-analitika.hr
Telefon: +385 17980857
Telefaks: +385 13745690
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 401 964.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 401 450.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 4
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
13/03/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Kobis d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 14804533947
Poštanska adresa: Ulica Ede Murtića 7
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR0 HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: kobis@kobis.hr
Telefon: +385 16545742
Telefaks: +385 16546458
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 108 892.82 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 967 424.93 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 5
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
13/03/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Aparatura d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 81807131810
Poštanska adresa: Samoborska cesta 203
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Poštanski broj: 10090
Država: Hrvatska
E-pošta: info@aparatura.hr
Telefon: +385 13498090
Internetska adresa: www.aparatura.hr
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 329 096.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 329 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 6
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): ne
V.1)Podaci o nesklapanju
Ugovor/ugovor za grupu nije sklopljen
Nije zaprimljena niti jedna ponuda ili zahtjev za sudjelovanje ili su svi odbijeni

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 7
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
13/03/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Aparatura d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 81807131810
Poštanska adresa: Samoborska cesta 203
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Poštanski broj: 10090
Država: Hrvatska
E-pošta: info@aparatura.hr
Telefon: +385 13498090
Internetska adresa: www.aparatura.hr
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 665 688.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 665 600.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 8
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
09/03/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Mikrolux d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 83273787793
Poštanska adresa: Ljudevita Gaja 35
Mjesto: Zaprešić
NUTS kod: HR042 Zagrebačka županija
Poštanski broj: 10290
Država: Hrvatska
E-pošta: mikrolux@email.t-com.hr
Telefon: +385 38513398905
Internetska adresa: https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:28:0
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 523 095.84 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 523 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 9
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
12/03/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Anas d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 07357850283
Poštanska adresa: T. Maretića 6
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10010
Država: Hrvatska
E-pošta: zrinka.svob-troje@anas.com.hr
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Optik Instruments s.r.o.
Nacionalni registracijski broj: CZ27757129
Poštanska adresa: Purkynova 649/127
Mjesto: Brno
NUTS kod: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Poštanski broj: 01813
Država: Češka
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 632 442.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 632 400.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
20/03/2020