Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Usluge - 144032-2023

10/03/2023    S50

Hrvatska-Karlovac: Usluge javnog cestovnog prijevoza

2023/S 050-144032

Prethodna informacijska obavijest za ugovor o javnim uslugama

Pravna osnova:
Uredba (EZ) br. 1370/2007

Odjeljak I: Nadležno tijelo

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Karlovačka županija
Poštanska adresa: Ambroza Vraniczanya 2
Mjesto: Karlovac
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Samanta Macan
E-pošta: samanta.macan@kazup.hr
Telefon: +385 47666285
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.kazup.hr/
I.2)Sklapanje ugovora u ime drugih nadležnih tijela
I.3)Komunikacija
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
I.4)Vrsta nadležnog tijela
Regionalno ili lokalno tijelo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Javna usluga u županijskom cestovnom prijevozu putnika na području Karlovačke županije

II.1.2)Glavna CPV oznaka
60112000 Usluge javnog cestovnog prijevoza
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge

Područja obuhvaćena uslugama javnog prijevoza:
Autobusni prijevoz (gradski/regionalni)
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR027 Karlovačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Karlovačka županija

II.2.4)Opis nabave:

Nabava javne usluge u županijskom cestovnom prijevozu putnika na području Karlovačke županije

(priroda i količina usluga ili navođenje potreba i zahtjeva)
II.2.7)Predviđeni datum početka i trajanje ugovora
Početak: 01/09/2024
Trajanje u mjesecima: 84

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
Konkurentni postupak nadmetanja (članak 5. stavak 3. Uredbe 1370/2007)

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Dodatni podaci:
VI.4)Datum slanja ove obavijesti:
06/03/2023