Tjenesteydelser - 145282-2023

10/03/2023    S50

Danmark-Struer: Vejtransport

2023/S 050-145282

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Struer kommune
CVR-nummer: 29189951
Postadresse: Østergade 11 -15
By: Struer
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 7600
Land: Danmark
Kontaktperson: Ellen Due
E-mail: ellenm@struer.dk
Telefon: +45 96848428
Fax: +45 96848109
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/198319575.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.struer.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/198319575.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/198319575.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Skole og svømmekørsel Struer Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
60100000 Vejtransport
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kørsel med folkeskoleelever til skole og svømning i Struer Kommune.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 700 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Struer Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kørsel med folkeskoleelever til skole og svømning i Struer Kommune på skoledage i i tidsrummet 6.30-16.30.

Den udbudte kørsel omhandler følgende kørselstyper:

Skolebuskørsel, jf. folkeskolelovens § 26 samt tilhørende bekendtgørelse nr. 688

(2014):

- Kørsel til og fra undervisning på kommunens folkeskoler

- Kørsel til svømning til/fra kommunens skoler

Det samlede forbrug af skolebus- og svømmekørsel omfattet af udbuddet beløber sig for 2022 til ca.

3.7 mio. kr. Heraf udgør skolebuskørslen ca. 3.4 mio. kr. og svømmekørslen ca. 300.000 kr.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 700 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på at forlænge aftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der stilles i nærværende udbud krav til tilbudsgivers soliditetsgrad

Der stilles i nærværende udbud krav til tilbudsgivers egenkapital

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og f inansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

Det er et mindstekrav, at soliditetsgraden har været minimum 10% i det senest afsluttede årsregnskab

Det er et mindstekrav, at egenkapitalen har været positiv i det senest afsluttede årsregnskab.

Har Tilbudsgiver ikke afsluttet nogen regnskabsår, er det et minimumskrav, at Tilbudsgiver kan dokumentere ved balance fra Tilbudsgivers bogholderi, at Tilbudsgiver ved afslutningen af sidste kvartal har en positiv egenkapital. Dokumentationen skal, såfremt der anmodes om det, være attesteret af en uafhængig revisor.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: "Udvælgelse". Egenkapital oplyses i feltet "finansielle nøgletal" og soliditetsgrad oplyses i feltet "øvrige økonomiske og finansielle krav".

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Referenceliste over de betydeligste sammenlignelige opgaver der er udført i løbet af de sidste tre år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal som minimum vedlægge 1 sammenlignelig reference for skolebuskørsel.

Til brug for vurdering af referencernes sammenlignelighed, bedes referencerne indeholde en kort beskrivelse af befordringen, kontraktperioden, antal årlige timer, kontraktværdi pr. år og kontaktoplysninger hos referencerne. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de angivne referencer.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: "Udvælgelse".

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Disse fremgår af udbudsmaterialets kravspecifikation (bilag 2) og udkast til kontrakt.

Der skal på forlangende kunne stilles sikkerhed på 10% af den årlige forventede entreprisesum eksklusive moms.

Der er bodsbestemmelser.

Leverandøren skal opfylde krav om almindelig lovpligtig ansvarsforsikring på anvendte motorkøretøjer. Dette krav skal også opfyldes af eventuelle underleverandører.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/04/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/04/2023
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der vil ikke være adgang ved åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Når denne kontrakt udløber

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit "Udelukkelse").

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, i udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: "Udelukkelse"):

- Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

Den tilbudsgiver, som ifølge ordregiver har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, skal dokumentere de oplysninger, som er afgivet i ESPD i forbindelse med tilbudsafgivning, bl.a. ved at indhente en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen.

For danske virksomheders vedkommende vil der blive anmodet om en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § 153, og denne serviceattest må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

Er tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder tilbudsgivers hjemland ikke de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love afgivet over for en offentlig myndighed i det pågældende land.

Ordregiver opfordrer tilbudsgiver til at stille afklarende spørgsmål, såfremt tilbudsgiver er i tvivl om forståelsen af krav i kravspecifikationen, vilkår i rammeaftalen eller udbudsmaterialet i øvrigt. Tilbudsgiver opfordres desuden til at gøre ordregiver opmærksom på eventuelle forhold i udbudsmaterialet, der giver anledning til tvivl om, hvorvidt tilbudsgiver kan/vil afgive tilbud. På baggrund af indkomne spørgsmål kan der ske efterfølgende ændringer eller præciseringer i det offentliggjorte udbudsmateriale, herunder kravspecifikationen, og tilbudsgiver bør således holde sig orienteret om eventuelle ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale.

Referencelisten fra ESPD'et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/03/2023