Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Roba - 147716-2021

24/03/2021    S58

Hrvatska-Imotski: Motorna vozila za prijevoz manje od 10 osoba

2021/S 058-147716

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vodovod Imotske krajine d.o.o. Imotski
Nacionalni registracijski broj: 41272392545
Poštanska adresa: Blajburška 133
Mjesto: Imotski
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21260
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Željko Topić
E-pošta: vodovod-topic@net.hr
Telefon: +385 989784156
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vodovod-imk.hr
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje GRUPA 2 - vozila za prijevoz radnika i opreme-materijala.

Referentni broj: MV-05/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34115200 Motorna vozila za prijevoz manje od 10 osoba
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje - vozila za prijevoz radnika i opreme.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Vrijednost bez PDV-a: 389 977.20 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34115200 Motorna vozila za prijevoz manje od 10 osoba
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Uslužno područje Naručitelja

II.2.4)Opis nabave:

Nabava opreme za održavanje sustava odvodnje- vozila za prijevoz radnika i opreme

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstvenog roka / Ponder: 20 %
Cijena - Ponder: 80 %
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 002-003339
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku periodične indikativne obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje GRUPA 2 - vozila za prijevoz radnika i opreme-materijala.

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
08/03/2021
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 1
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI D.O.O.
Nacionalni registracijski broj: 23035642859
Poštanska adresa: RADNIČKA CESTA 182
Mjesto: ZAGREB
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: AHAutomobili@automobili.hr
Telefon: +385 16449905
Telefaks: +385 16167772
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 440 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 389 977.20 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju
V.2.6)Cijena plaćena u okviru prigodne kupnje

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
19/03/2021