Usluge - 149362-2016

30/04/2016    S85

Poljska-Varšava: Višestruki okvirni ugovor s ponovnim pokretanjem nadmetanja za pružanje usluga povezanih s tehnologijom SharePoint

2016/S 085-149362

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije — Frontex
Poštanska adresa: Plac Europejski 6
Mjesto: Warsaw
NUTS kod: PL127 Miasto Warszawa
Poštanski broj: 00-844
Država: Poljska
Osoba za kontakt: Frontex Procurement Sector
E-pošta: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Telefaks: +48 222059501

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.frontex.europa.eu

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1456
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Višestruki okvirni ugovor s ponovnim pokretanjem nadmetanja za pružanje usluga povezanih s tehnologijom SharePoint

Referentni broj: Frontex/OP/131/2016/AH.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72000000 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Opseg ugovora obuhvaća pružanje usluga IKT-a u tehnologiji SharePoint.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 650 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: PL127 Miasto Warszawa
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori Frontexa, Varšava, Poljska.

II.2.4)Opis nabave:

Opseg ugovora obuhvaća pružanje usluga IKT-a u tehnologiji SharePoint.

Navedeni je ugovor višestruki okvirni ugovor s ponovnim pokretanjem nadmetanja. Frontex može sklopiti okvirne ugovore s odabranim ponuditeljima (3) na temelju nacrta ugovora uključenog u Prilog V.

Okvirni će ugovor trajati 2 godine + 1 godina + 1 godina, odnosno nakon početnog razdoblja trajanja od 2 godine okvirni će se ugovor automatski obnoviti najviše 2 puta, svaki put na razdoblje od 1 godine i pod istim uvjetima, osim ako jedna od stranki ne obavijesti drugu o svojoj namjeri da neće produžiti okvirni ugovor i dotična strana primi tu obavijest najkasnije 3 mjeseca prije isteka ugovora. Ukupno trajanje okvirnog ugovora ni u kojem slučaju ne smije prelaziti 4 godine.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 650 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Nakon početnog trajanja od 2 godine okvirni će se ugovor automatski obnoviti najviše 2 puta, svaki put na razdoblje od 1 godine i pod istim uvjetima, osim ako jedna od strana ne obavijesti drugu o svojoj namjeri da neće produžiti okvirni ugovor i dotična strana primi tu obavijest najkasnije 3 mjeseca prije isteka ugovora.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Ponuditelji su dužni dokazati da su ovlašteni izvršiti ugovor u skladu s nacionalnim pravom, o čemu svjedoči njihov upis u trgovinski ili strukovni registar, izjava pod prisegom ili potvrda, članstvo u određenoj organizaciji, izričito ovlaštenje ili upis u registar PDV-a.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 3
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 06/06/2016
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 13/06/2016
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Ured Frontexa, Plac Europejski 6, Warsaw, POLJSKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Predstavnici ponuditelja su dobrodošli (najviše 1 osoba po ponuditelju). Obavijestite Frontex putem e-pošte: procurement@frontex.europa.eu ako želite sudjelovati.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

Potpuna dokumentacija dostupna je na platformi za e-nadmetanje, koja će se ujedno koristiti i kao isključivi komunikacijski kanal za traženje pojašnjenja i/ili dodatnih informacija.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
20/04/2016