TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 153114-2019

Vis forkortet udgave

02/04/2019    S65

Danmark-København: Telefon- og datatransmissionstjenester

2019/S 065-153114

Vejledende forhåndsmeddelelse om kontrakter på området forsvar og sikkerhed

Tjenesteydelser

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Rigspolitiet
CVR-nummer: 17143611
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Att: Christina Grønholt
Mailadresse: cgr013@politi.dk
Telefon: +45 30449765

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Den ordregivende myndigheds / ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Kontrakt om beredskabskommunikation (SINE)
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Teletjenester
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser:
DK DANMARK
II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4)Kort beskrivelse af bygge- og anlægsarbejdernes art og omfang eller af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Information om kommende udbud af kontrakt om levering af adgang til samt drift af beredskabskommunikationsnettet SINE (forkortelse for “SIkkerhedsNEt“).

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

64210000 Telefon- og datatransmissionstjenester, 72317000 Datalagring, 72318000 Datatransmission, 64000000 Post- og telekommunikationstjenester

II.6)Planlagt dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og kontraktens varighed
II.7)Yderligere oplysninger:

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Oplysning om reserverede kontrakter

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2)Yderligere oplysninger:
Det oplyses, at Rigspolitiet ultimo 2019 forventer at annoncere udbud af kontrakt om levering af adgang til samt drift af beredskabskommunikationsnettet SINE (forkortelse for “SIkkerhedsNEt“), som er et sikret og dedikeret radionet, der anvendes til al radiokommunikation internt i og imellem samtlige af de danske beredskaber.
Tidsplanen for udbudsprocessen vil blive offentliggjort i forbindelse med offentliggørelse af udbudsmaterialet.
Rigspolitiet vil i forbindelse med det kommende udbud fortsat lægge vægt på, at SINE også fremadrettet lever op til beredskabernes behov, herunder at nettet udgør et sammenhængende net, der giver fuld geografisk dækning i Danmark.
Det kommende udbud af beredskabsnettet vil tage udgangspunkt i de standardfunktionaliteter, der stilles som væsentlige krav til understøttelse af den kritiske talekommunikation i det nuværende beredskabsnet. Det gælder bl.a.
- høje krav til nettets oppetid,
- prioriteringsfunktionen, der sikrer kapacitet for beredskabet over eventuelle andre brugere af nettet,
- krav om kryptering af informationsoverførsler,
- sikring mod aflytning og forvanskning af kommunikation mv.,
- understøtte gruppekaldsfunktioner, nødopkald og individuelle kald,
- afsendelse og modtagelse af statusbeskeder og positionsdata fra radioer,
- push-to-talk,
- direkte tilstand (kommunikation direkte mellem terminaler uden brug af netværket).
Kommende tilbudsgivere skal således leve op til de gældende funktionelle krav til talekommunikation. Kommende tilbudsgivere har mulighed for derudover at kunne tilbyde forskellige teknologiske løsninger hertil, herunder eventuelt løsninger, der understøtter både tale- og datakommunikation.
Forinden offentliggørelse af udbuddet forventer Rigspolitiet at gennemføre en markedsdialog med relevante markedsaktører. Rigspolitiet vil offentliggøre en (ny) vejledende forhåndsmeddelelse i forbindelse med igangsætningen af markedsdialogen. På baggrund heraf vil potentielle leverandører få mulighed for at indgå i dialog med Rigspolitiet vedr. det kommende udbud, herunder komme med input til det kommende udbudsmateriale.
Det oplyses endvidere, at Rigspolitiet forventer at aktivere optionen på forlængelse af den eksisterende kontrakt frem til maj 2021, som sikrer fortsat drift af det nuværende SINE.

Interesserede markedsaktører kan læse nærmere om SINE på www.sikkerhedsnet.dk

Spørgsmål til meddelelsen kan stilles til CFB (Center for Beredskabskommunikation) på sine@sikkerhedsnet.dk

VI.3)Oplysninger om den generelle lovramme
Relevante statslige internetadresser, hvor der kan fås oplysninger
VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29.3.2019