Usluge - 155802-2016

07/05/2016    S89    Vijeće Europske unije - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Ograničeni postupak 

Belgija-Bruxelles: UCA 16/003 — Najam video zidova koji će biti postavljeni u zgradu tijekom europskih sastanaka na vrhu

2016/S 089-155802

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vijeće Europske unije, secrétariat général
Poštanska adresa: rue de la Loi 175
Mjesto: Bruxelles
NUTS kod: BE100
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Telefaks: +32 22800262

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1498
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

UCA 16/003 — Najam video zidova koji će biti postavljeni u zgradu tijekom europskih sastanaka na vrhu

Referentni broj: UCA 16/003
II.1.2)Glavna CPV oznaka
32320000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ugovor je za najam video zidova. To mora obuhvaćati sastavljanje i rastavljanje, kao i tehničku podršku na lokaciji tijekom događanja. Gdje je to primjereno, video zidovi će biti korišteni i tijekom drugih događanja Tajništva (otvoreni dani itd.).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
32323000
32323100
32322000
51000000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE100
II.2.4)Opis nabave:

Cilj je ovog postupka najam video zidova koji će biti postavljeni u atriju zgrade Justus Lipsius Glavnog tajništva Vijeća tijekom europskih sastanaka na vrhu.

Dugi niz godina 2 video zida bila su postavljena u atriju zgrade Justus Lipsius, koju koristi Tajništvo, tijekom europskih sastanaka na vrhu i ponekad tijekom drugih događanja s visokim medijskim praćenjem. Razlog tome je potreba Medijskog odjela Tajništva za učinkovitim sustavom prikazivanja kako bi se novinarima informacije omogućile na brz način. S tim ciljem, video zid mora:

— prikazivati uživo i tako promicati javne aktivnosti povezane sa sastancima na vrhu, kao što su rasprave za okruglim stolom, intervjui pri dolasku i odlasku s događanja, tiskovne konferencije itd.,

— pružati brze i lako pregledne praktične informacije poput vremena i mjesta sastanaka za tiskovne skupine, najave tiskovnih konferencija, logističke informacije itd.

Sastanci na vrhu uobičajeno se održavaju 4–8 puta godišnje — obično četvrtkom/petkom — i traju najviše 2 dana.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

trajanje ugovora: do 4 godine;

početno trajanje: 2 godine, koje može biti obnovljeno na dodatna 2 razdoblja od 1 godine.

II.2.9)Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani
Predviđeni broj natjecatelja: 20
Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broja natjecatelja:

ne postoji ograničenje za broj natjecatelja.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Glavno tajništvo Vijeća ne smije objaviti procijenjenu vrijednost ugovora. Procijenjeni opseg ugovora naveden je u uputama za nadmetanje.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Radni jezik: uobičajeni radni jezici koji će se koristiti tijekom pružanja usluga bit će engleski i/ili francuski.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 30/05/2016
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:

Tijekom 3 godine nakon sklapanja početnog ugovora, Tajništvo će moći koristiti pregovarački postupak sa subjektom s kojim se sklopi ovaj ugovor, bez prethodne objave poziva na nadmetanje, za ponavljanje sličnih usluga sukladno osnovnom projektu iz ovog ugovora kako je opisano u točki II.1.4.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

u roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, u roku od 2 mjeseca od dana kada je predmet primljen na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.

Postupovni rokovi mogu se produljiti za dodatnih 10 dana zbog udaljenosti, bez obzira na mjesto prebivališta ili uobičajenog boravišta dotičnog subjekta.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Vijeće Europske unije, secrétariat général — DGA4 — unité de coordination des acquisitions
Poštanska adresa: rue de la Loi 175
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1048
Država: Belgija
E-pošta: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Telefaks: +32 22800262
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
27/04/2016