Usluge - 157967-2015

Prikaži smanjeni prikaz

07/05/2015    S88    Europski revizorski sud - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Luksemburg-Luxembourg: Recenzija sadržaja i izlaganje izvješća Suda (KPI 3)

2015/S 088-157967

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europski revizorski sud
Poštanska adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 1615
Država: Luksemburg
Na pažnju (osoba za kontakt): Odjel za postupak nadmetanja i ugovore
E-pošta: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46667

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.eca.europa.eu

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=834

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Gospodarstvo i financije
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Recenzija sadržaja i izlaganje izvješća Suda (KPI 3)
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 27: Ostale usluge
NUTS kod
II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Predmet je ovog poziva na dostavu ponuda sklapanje 1 od 2 izravna ugovora o uslugama koje će istovremeno provoditi 2 različita izvoditelja: 1 iz akademskih krugova, a drugi iz sektora revizije i povezanih usluga. To znači da se s izvoditeljem može sklopiti ugovor samo za 1 grupu, čak i ako se izvoditelj prijavi za obje grupe. Izvoditelji trebaju provesti recenziju sadržaja izvješća Europskog revizorskog suda te ih izložiti. Za obje grupe primjenjuju se jednake pravne i ugovorne odredbe.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79419000

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za jedna ili više grupa
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 370 000 EUR
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 55 (od sklapanja ugovora)

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Akademska recenzija sadržaja i izlaganje izvješća Suda
1)Kratak opis
Predmet je ovog poziva na dostavu ponuda sklapanje izravnog ugovora o uslugama s nezavisnim vanjskim stručnjakom. S izvoditeljem se može sklopiti ugovor samo za 1 grupu, čak i ako se izvoditelj prijavi za obje grupe. Izvoditelj treba provesti recenziju sadržaja izvješća Europskog revizorskog suda te ih izložiti.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79419000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 185 000 EUR
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 55 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama
Grupa br: 2 Naziv grupe: Recenzija sadržaja i izlaganje izvješća Suda (sektor revizije i povezanih usluga)
1)Kratak opis
Predmet je ovog poziva na dostavu ponuda sklapanje izravnog ugovora o uslugama s nezavisnim vanjskim stručnjakom. S izvoditeljem se može sklopiti ugovor samo za 1 grupu, čak i ako se izvoditelj prijavi za obje grupe. Izvoditelj treba provesti recenziju sadržaja izvješća Europskog revizorskog suda te ih izložiti.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

79419000

3)Količina ili opseg
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 185 000 EUR
4)Navod o drugačijem datumu trajanja ugovora ili početka/završetka
Trajanje u mjesecima: 55 (od sklapanja ugovora)
5)Dodatni podaci o grupama

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Plaćanja se provode unutar 30 dana od ispostavljanja računa.
Plaćanje za usluge obavit će se u skladu s Financijskom uredbom koja se primjenjuje na godišnji proračun Europske unije i uvjetima određenim u dokumentaciji za nadmetanje.
Napominjemo ponuditeljima da će strana koja sklopi ugovor sa Sudom biti odgovorna za ispravnu primjenu pravila koja se odnose na oporezivanje PDV-om. Europski revizorski sud oslobođen je plaćanja PDV-a u skladu s člancima 3. i 4. odredbi Protokola o povlasticama i imunitetima Europske unije.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Ponude mogu biti dostavljene samostalno ili u udruženju s trećom stranom. Ako ponude podnosi konzorcij gospodarskih subjekata, svi članovi konzorcija moraju biti solidarno odgovorni za izvršenje ugovora. No, 1 član mora biti imenovan kao strana odgovorna za izvršenje ugovora.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: 1) Ponuditelji moraju časno izjaviti da nisu ni u jednoj od situacija za isključenje navedenih u člancima 106. i 107. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25.10.2012 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 — dalje u tekstu „Financijska uredba” (SL L 298, 26.10.2012, str. 1.). Ponuditelj s kojim se sklopi ugovor treba dostaviti određene dokumente kako bi dokazao da nije u nekoj od situacija za isključenje navedenih u člancima 106. i 107. Financijske uredbe.
2) Ponuditelji trebaju jasno obavijestiti Europski revizorski sud o svim okolnostima koje mogu stvoriti sukob interesa, tijekom postupka nadmetanja i/ili tijekom pružanja usluga.
3) Kako bi dokazali svoju pravnu sposobnost i svoj položaj, svi ponuditelji i utvrđeni podizvoditelji moraju dostaviti presliku službenog dokumenta (službeni list, obrtni registar itd.) u kojem je naveden naziv pravnog subjekta, adresa sjedišta i broj upisa u registar dobiven od nacionalnih vlasti. Za pravne osobe, čitljiva preslika obavijesti o imenovanju osoba ovlaštenih za predstavljanje ponuditelja u poslovima s trećim stranama ili preslika objave takvog imenovanja ako se zakonom koji se primjenjuje na dotični pravni subjekt zahtijeva takvo objavljivanje. Svako prenošenje ove ovlasti na drugog predstavnika koji nije naveden u službenom imenovanju mora se dokazati.
Za fizičke osobe, ako je to primjenjivo, dokaz upisa u strukovni ili obrtni registar ili bilo koji drugi službeni dokument koji pokazuje broj upisa u registar te preslika njihove osobne iskaznice.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Ponuditelji trebaju dostaviti dostatne informacije kako bi ispunili zahtjeve javnog naručitelja u pogledu njihovog financijskog stanja te da oni i svi podizvoditelji imaju nužne resurse i financijska sredstva za provođenje posla koji je predmet nadmetanja.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva: Trebaju se dostaviti sljedeći dokazi:
— izvješće o prometu ostvarenom putem usluga savjetovanja za posljednje 3 dostupne godine,
— trebaju se dostaviti sljedeći dokazi:
• internetska referenca na objavljenje račune ili ako nisu dostupni, molimo dostavite revidirane račune za posljednje 2 godine,
• u nedostatku toga, odgovarajuća bankovna izvješća.
Ako ponuditelj iz bilo kojeg izvanrednog razloga, koji javni naručitelj smatra opravdanim, nije u mogućnosti predočiti 1 ili drugi od prethodno navedenih dokumenata, može dokazati svoju ekonomsku i financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji javni naručitelj smatra prikladnim. U svakom slučaju, javni naručitelj mora barem biti obaviješten o izvanrednom razlogu i dobiti objašnjenje o istom u ponudi. Javni naručitelj zadržava pravo zahtijevati bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerila ponuditeljeva ekonomska i financijska sposobnost.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Ponuditelji trebaju dostaviti dostatne informacije kako bi ispunili zahtjeve javnog naručitelja u pogledu njihove tehničke i stručne sposobnosti za provođenje zadataka u skladu s uvjetima provedbe kojima se utvrđuju najmanji zahtjevi u pogledu kvalifikacija osoba koje je izvoditelj zadužio za provođenje zadataka.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Grupa 1:
Svaki izvoditelj treba imati tim sastavljen od:
— voditelja tima koji će biti osoba za kontakt sa Sudom i jedina osoba za kontakt kojoj će se upućivati zahtjevi,
— najmanje 2 recenzenta.
Usluge treba pružiti tim savjetnika (kako je prethodno opisano) u kojem barem 1 član tima posjeduje sljedeće obrazovne i stručne kvalifikacije ili iskustvo:
Obrazovanje:
— barem diploma magistra struke u odgovarajućem akademskom području (primjerice, društvene ili političke znanosti, javna uprava, javno pravo).
Iskustvo:
— svaki član tima mora imati najmanje 3 godine profesionalnog ili akademskog iskustva u provođenju recenzija,
— tim za recenzije mora zajedno imati barem 15 godina iskustva u provođenju sličnih recenzija.
Ostalo:
— dokazana sposobnost izrade izvješća visoke kvalitete na engleskom jeziku.
Grupa 2:
Izvoditelj mora imati tim sastavljen od:
— voditelja tima koji će biti osoba za kontakt sa Sudom i jedina osoba za kontakt kojoj će se upućivati zahtjevi,
— najmanje 2 recenzenta.
Voditelj tima i recenzenti izvoditelja moraju biti: u potpunosti kvalificirani članovi jednog od tijela koje je član Međunarodne federacije računovođa (IFAC).
Iskustvo:
— svaki član tima mora imati najmanje 3 godine iskustva u provođenju revizija ili povezanih usluga, računajući od trenutka kvalifikacije kao član tijela koje je član IFAC-a.
Ostalo:
— dokazana sposobnost izrade izvješća visoke kvalitete na engleskom jeziku.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: da

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije niže navedene

1. Kvaliteta. Značaj 70

2. Cijena. Značaj 30

IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Obavijest na profilu naručitelja (kupca)

Broj objave u SLEU: 2011/S 169-277837 od 3.9.2011

IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 11.6.2015
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
18.6.2015
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 19.6.2015

Mjesto:

Europski revizorski sud, 12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Luxembourg-Kirchberg, LUKSEMBURG.

Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: da

Dodatne informacije o ovlaštenim predstavnicima naručitelja i javnom otvaranju ponuda: Ponuditelji ili njihovi predstavnici koji žele nazočiti javnom otvaranju ponuda moraju o tome pisanim putem obavijestiti Europski revizorski sud (faks +352 4398-46667, e-pošta: eca-procurement.service@eca.europa.eu) najkasnije do 18.6.2015 (12:00), i moraju dostaviti svoje ovlaštenje od poduzeća koje dostavlja ponudu.

Dopušten je samo 1 predstavnik po ponuditelju.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Uputa na projekt(e) i/ili program(e): Proračun Europske unije.
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud Europske unije
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://www.curia.europa.eu/

Tijelo nadležno za mirenje

Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, p.p. 403
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe, a u slučaju izostanka obavijesti, od datuma primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Europski revizorski sud, Služba za nabavu
Poštanska adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 1615
Država: Luksemburg
E-pošta: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46667
Internetska adresa: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Datum slanja ove objave:
27.4.2015