Usluge - 158395-2019

05/04/2019    S68    Agencije - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Španjolska-Vigo: Višestruki okvirni ugovor u kaskadi za razvoj softvera i IT usluge

2019/S 068-158395

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za kontrolu ribarstva
Poštanska adresa: Avenida García Barbón, 4
Mjesto: Vigo
NUTS kod: ES114
Poštanski broj: 36201
Država: Španjolska
Osoba za kontakt: EFCA Procurement
E-pošta: procurement@efca.europa.eu
Telefon: +34 986120610
Telefaks: +34 886125237

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.efca.europa.eu

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4552
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4552
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Višestruki okvirni ugovor u kaskadi za razvoj softvera i IT usluge

Referentni broj: EFCA/2019/OP/02
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72000000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

EFCA namjerava sklopiti višestruki okvirni ugovor s najviše 2 uspješna ponuditelja u sklopu ovog poziva na nadmetanje. Cilj je okvirnog ugovora nabava IT usluga, uključujući i razvoj softvera. Opis obuhvaća ono što u ovom trenutku zahtijeva EFCA; međutim ove usluge moraju pratiti normalan tehnološki razvoj.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 100 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72100000
72200000
72600000
72300000
72900000
72800000
72400000
48800000
48900000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: ES114
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Ovisno o zahtjevu EFCA-e

1) u prostorima EFCA-e (takozvani rad na lokaciji) ili

2) u prostorima izvoditelja (takozvani rad izvan lokacije) ili

3) u prostorima 3. strane. Lokacija 3. strane ograničena je na EU.

II.2.4)Opis nabave:

EFCA namjerava davati pojedinačne i uzastopne posebne ugovore u razdoblju valjanosti okvirnog ugovora kako je navedeno u čl. I.4.3. okvirnog ugovora (Prilog A) i Prilogu J, Proces naručivanja. Posebni ugovori moraju biti sastavljeni u jednom od sljedećih oblika:

(a) posebni ugovori (vrste posebnih ugovora mogu biti: ugovori na vrijeme i sredstva, na određeno vrijeme i sredstva ili ugovori s fiksno ugovorenom cijenom); ili

(b) narudžbenice.

Uspješni ponuditelj mora na svoje zaposlenike koji pružaju usluge u okviru ugovora primjenjivati trenutno važeće nacionalne socijalne i zakonodavne odredbe. Uspješni se ponuditelj obvezuje primjenjivati sve zakonske i regulatorne odredbe koje su na snazi, lokalno u području socijalne i zdravstvene sigurnosti, mirovinskih doprinosa te zakona o zapošljavanju i porezima. Pružanje opisanih usluga ni na koji način ne smije rezultirati zapošljavanjem u EFCA-i. Stoga se propisi za osoblje koji se odnose na dužnosnike Europskih zajednica i uvjeti zapošljavanja ostalih službenika ne mogu primjenjivati na zaposlenike ugovaratelja. Pogledajte i čl. II. st.4. toč. 7b nacrta ugovora u Prilogu A.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 100 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

S obzirom na dostupnost proračuna, zadovoljavajuću izvedbu početnog ugovora i stalne zahtjeve EFCA-e, ugovor može biti obnovljen 2 puta na razdoblje od 1 godine.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 13/05/2019
Lokalno vrijeme: 15:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 14/05/2019
Lokalno vrijeme: 15:30
Mjesto:

European Fisheries Control Agency, room 6.15, Avenida García Barbón, 4, 36201 Vigo (Pontevedra), ŠPANJOLSKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati najviše 2 predstavnika po ponuditelju. Iz organizacijskih i sigurnosnih razloga ponuditelj mora dostaviti puno ime, broj osobne iskaznice ili putovnice predstavnika najmanje 2 radna dana unaprijed na adresu: procurement@efca.europa.eu.

Od predstavnika se zahtijeva da predoče potvrdu o primitku ponude koji je stvorila u e-dostava.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

Objava dodatnih usluga vjerojatno će slijediti 4-godišnje razdoblje.

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje
Prihvaćaju se elektronički računi
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/03/2019