Usluge - 158612-2018

13/04/2018    S72

Luksemburg-Luxembourg: Okvirni ugovor s ponovnim otvaranjem natječaja za organiziranje koordiniranih aktivnosti o sigurnosti proizvoda za potrošače u EU-u i državama članicama EGP-a/EFTA-e

2018/S 072-158612

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (Chafea)
Poštanska adresa: Batiment Ariane 400, Route d'Esch
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštanski broj: L-2920
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Gilda Capuano
E-pošta: Chafea-CP-CALLS@ec.europa.eu
Telefaks: +352 430131669
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/chafea/index.html
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3417
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Provedba programa EU-a u vezi sa zdravljem i potrošačima, inicijativa „Bolja izobrazba za sigurniju hranu” (Better Training for Safer Food – BTSF) i promoviranje poljoprivrednih proizvoda

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Okvirni ugovor s ponovnim otvaranjem natječaja za organiziranje koordiniranih aktivnosti o sigurnosti proizvoda za potrošače u EU-u i državama članicama EGP-a/EFTA-e

II.1.2)Glavna CPV oznaka
75112100 Administrativne usluge vezane za razvojne projeke
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je ovog postupka za okvirni ugovor zapošljavanje ugovaratelja koji bi bio zadužen za „organizaciju koordiniranih aktivnosti o sigurnosti proizvoda za potrošače u EU-u i državama članicama EGP-a/EFTA-e”.

Od izvoditelja se očekuje sljedeće:

— cjelokupna koordinacija i organiziranje logistike aktivnosti specifičnih za proizvode te horizontalne aktivnosti, uključujući sve potrebne sastanke tijekom provedbe projekta,

— cjelokupna organizacija postupka ispitivanja proizvoda, uključujući identifikaciju i odabir odgovarajućih laboratorija,

— osiguravanje tehničkih stručnjaka i savjetodavnih usluga kao podrške u radu tijela za nadzor nacionalnog tržišta,

— izvješćivanje, komunikacija i obavještavanje dionika o rezultatima aktivnosti.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 15 000 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Opis nabave:

Poziv na nadmetanje pokreće se pomoću otvorenog postupka za okvirni ugovor o uslugama, ponovnim pokretanjem nadmetanja s 3 ponuditelja. Njegovo će trajanje iznositi 4 godine, a očekuje se da će barem 4 posebna ugovora, od 2 500 000 EUR/3 000 000 EUR svaki, biti pokrenuta u okviru okvirnog ugovora tijekom tog razdoblja.

Od ugovaratelja se očekuje pružanje stručnog znanja za podršku državama EU-a i EGP-a/EFTA-e koje sudjeluju u aktivnostima sigurnosti proizvoda. Osim toga, od ugovaratelja se očekuje pružanje prostora za sastanke za radionice, uspostavljanje odgovarajućih alata za komunikaciju, diseminaciju i promotivne aktivnosti, kao i sposobnost stvaranja partnerstva s laboratorijima za ispitivanje neprehrambenih proizvoda. Koordinirane aktivnosti predložene u okviru trenutačnog poziva pridonose učinkovitim primjenama Direktive 2001/95/EZ o općoj sigurnosti proizvoda (General Product Safety Directive — GPSD), kroz suradnju s nacionalnim tijelima zaduženima za ocjenjivanje, nadzor tržišta i provedbu sigurnosti neprehrambenih proizvoda.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni ugovor automatski se obnavlja 2 puta, svaki put na 12 mjeseci, osim ako jedna od strana ne zaprimi službenu obavijest o suprotnom najmanje 3 mjeseca prije završetka tekućeg trajanja. Obnovom se ne mijenjaju niti odgađaju postojeće obveze.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt: Potrošački program
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 3
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 145-298450
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 28/06/2018
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 11/07/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Chafea premises, 12 rue Guillaume Kroll L-1822 Luxembourg, Drosbach building, meeting room A03/043.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Najviše 2 predstavnika po ponudi mogu prisustvovati otvaranju ponuda kako je predviđeno u odjeljku IV.2.7. poziva na nadmetanje. Iz organizacijskih i sigurnosnih razloga, ponuditelj mora dostaviti puno ime i broj osobne iskaznice ili putovnice predstavnika na: Chafea-CP-CALLS@ec.Europa.eu

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 43032100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/04/2018