Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 159667-2023

17/03/2023    S55

Danmark-København: PR-virksomhed

2023/S 055-159667

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Grundejernes Investeringsfond
CVR-nummer: 26092515
Postadresse: Ny Kongensgade 15
By: København K
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1472
Land: Danmark
Kontaktperson: Gitte Sneborg Alrøe
E-mail: gsa@horten.dk
Telefon: +45 33344281
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0539b591-2440-40c0-aff2-09c886f39941/homepage
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Realdania
CVR-nummer: 55542228
Postadresse: Jarmers Plads 2
By: København
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: København
Land: Danmark
Kontaktperson: Gitte Sneborg Alrøe
E-mail: gsa@horten.dk
Telefon: +45 33344281
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0539b591-2440-40c0-aff2-09c886f39941/homepage
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0539b591-2440-40c0-aff2-09c886f39941/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0539b591-2440-40c0-aff2-09c886f39941/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0539b591-2440-40c0-aff2-09c886f39941/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af bistand til Renoverprisen

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79416000 PR-virksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Realdania og Grundejernes Investeringsfond (herefter i fællesskab "Ordregiverne") stiftede i 2013 Renoverprisen med det formål at anerkende renoveringsprojekter, der er med til at vise vejen for, hvordan vi bedst løser den store samfundsmæssige opgave, det er at få opdateret den eksisterende bygningsmasse i Danmark.

Ambitionen med prisen har fra start været at give renovering den synlighed og anerkendelse, som disciplinen fortjener. Ved at fremhæve de mange gode renoveringsprojekter, der findes rundt omkring i Danmark, er det håbet at inspirere til nye og flere renoveringsprojekter, der kommer hele samfundet til gode.

Renoverprisen består af en række aktiviteter, som hvert år kulminerer med en prisfest i september. Den udbudte kontrakt omfatter udførelsen af disse aktiviteter.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 14 400 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79952000 Tjenesteydelser i forbindelse med arrangementer
71248000 Projektledelse og –dokumentation
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiverne ønsker at indgå aftale om bistand til navnlig projektledelse, planlæggelse, promovering og afholdelse af Renoverprisen.

Den udbudte kontrakt indgås for en i princippet ubegrænset periode, idet kontrakten dog kan bringes til ophør med tre måneders skriftligt varsel. Ordregiverne allokerer midler til Renoverprisens forberedelse og afvikling for en periode på 3 år ad gangen.

Den anslåede værdi angivet i del II.1.5 og II.2.6 er således ikke et udtryk for hele kontraktens værdi, men et udtryk for de midler ordregiverne har allokeret til den første periode på 3 år.

Varighed i måneder angivet i del II.2.7 er ligeledes heller ikke et udtryk for kontraktens varighed, men et udtryk for hvor lang en periode (3 år) ad gangen, der allokeres midler til.

Den udbudte kontrakt omfatter følgende overordnede aktiviteter, som forventes at skulle leveres hvert år:

▪ Projektledelse og sekretariatsfunktion for Renoverprisen

▪ Indstillings- nominerings- og udvælgelsesproces

▪ Prisfest

▪ Vinderprojekt og specialpris

▪ Website

▪ Nyhedsbrev, PR, sociale medier og markedsføring

▪ Publikation, prisobjekter og plakette

▪ Netværkskommunikation.

Aktiviteterne er yderligere beskrevet i dokumentet "Leverancebeskrivelse".

Ordregiverne fastlægger i kontraktperioden en 'Årlig Økonomiske Ramme' og en 'Tillægsramme' for treårige perioder. For Renoverprisen i årene 2024, 2025 og 2026 er førnævnte økonomiske rammer som følger:

▪ Årlig Økonomisk Ramme: 5 mio. kr. inkl. moms (4.000.000 kr. ex. moms)

▪ Tillægsrammen: 3 mio. kr. inkl. moms (samlet set for den treårige periode) (2.400.000 kr. ex. moms)

Ordregiverne kan inden for de i Leverancebeskrivelsen beskrevne aktiviteter beslutte, at prioriteringen af aktiviteter – inden for den Årlige Økonomiske Ramme – skal ændres. Ordregiverne kan altså beslutte at tilføre ekstra ressourcer (større mængde) på en aktivitet mod en tilsvarende økonomisk reduktion (mindre mængde) på en eller flere andre aktiviteter.

Ordregiverne kan i kontraktperioden inden for Tillægsrammen tilkøbe aktiviteter (et større omfang af aktiviteter). Ordregiverne kan gøre brug af Tilkøbsrammen på ethvert tidspunkt i Kontraktperioden, idet der alene kan ske tilkøb af aktiviteter, som er omfattet Leverancebeskrivelsen.

Udbuddet gennemføres som et "omvendt" udbud, idet økonomien er låst fast af ordregiverne, jf. ovenstående og del II.2.5. Af tekniske årsager ifm. udfyldelse af bekendtgørelsen, har ordregiverne dog være nødsaget til at afkrydse et økonomisk underkriterie, hvilket dog er sat til at vægte 0%.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og samarbejde / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 0
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiverne kan i kontraktperioden inden for Tillægsrammen i del II.2.4 tilkøbe aktiviteter (et større omfang af aktiviteter). Ordregiverne kan gøre brug af Tilkøbsrammen på ethvert tidspunkt i Kontraktperioden, idet der alene kan ske tilkøb af

aktiviteter, som er omfattet Leverancebeskrivelsen.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For det senest afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysninger om følgende:

- Ansøgers soliditetsgrad i %.

Med "det senest afsluttede regnskabsår" menes det seneste regnskabsår for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab.

Bemærk: For konsortier/lignende sammenslutninger og ansøgere, der baserer sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet gælder, at mindstekravene til økonomisk og finansiel formåen skal opfyldes af enhederne i fællesskab.

For konsortier udregnes således en samlet (fælles) soliditetsgrad, som skal opfylde mindstekravet. Den samlede soliditetsgrad baseres på (i) totalen af konsortiedeltagernes egenkapital og (ii) totalen af konsortiedeltagernes aktiver i det senest afsluttede regnskabsår. For et konsortium bestående af Konsortiedeltager 1 og Konsortiedeltager 2 ser beregningsformen således ud:

Soliditetsgrad = 100 x ([Egenkapital for Konsortiedeltager 1] + [Egenkapital for Konsortiedeltager 2]) / ([Aktiver for Konsortiedeltager 1] + [Aktiver for Konsortiedeltager 2])

Tilsvarende beregningsmetode bruges, hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet for at opfylde mindstekravet (støttende enheder).

Dokumentation: Den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, såfremt Ordregiverne ikke kan tilgå disse oplysninger på et offentligt tilgængeligt sted (virk.dk, ansøgers hjemmeside eller lignende).

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet, gælder endvidere, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den/de pågældende enhed(er) er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Hvis en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligter under den udbudte kontrakt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

▪ Soliditetsgrad på minimum 20 % i det senest afsluttede regnskabsår

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD'et give oplysninger om følgende:

▪ Referencer med oplysning om ansøgers betydeligste erfaring med lignende opgaver. En opgave skal for at være "lignende " omfatte både projektledelse og kommunikationsydelser.

Bemærk: En ansøger kan maksimalt beskrive seks referenceopgaver. Indgår der flere end seks referencer i ansøgningen, vil Ordregiverne alene vurdere de seks førstnævnte referencer.

▪ Antallet af gennemsnitligt antal ansatte i de seneste tre år forud for ansøgningsfristen

Bemærk: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen/underleverandøren.

Dokumentation: Den referenceliste og det antal ansatte, som skal indeholdes i ESPD'et, se ovenfor, anses af Ordregiverne for at være den endelige dokumentation for ansøgers tekniske kapacitet.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. foranstående, vil ansøger blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren.

Hvis der modtages ansøgninger fra flere end tre egnede virksomheder, vil Ordregiverne udvælge de tre virksomheder, der har dokumenteret den mest relevante erfaring. Vurderingen foretages på baggrund af de referencer, som ansøger har fremlagt i forhold til den tekniske og faglige formåen. Antallet af referencer vil ikke være afgørende, men relevansen af de fremlagte referencer.

Ved vurderingen vil Ordregiverne lægge vægt på, i hvor høj grad referenceopgaverne i indhold og omfang svarer til den udbudte opgave, idet Ordregiverne ved vurderingen særligt vil lægge vægt på erfaring med større opgaver med forbindelse til byggebranchen, som omfatter projektledelse og kommunikation.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav:

▪ Ansøger skal have udført mindst to "lignende opgaver" inden for de sidste 3 år regnet fra ansøgningsfristen. En opgave skal for at være "lignende" omfatte både projektledelse og kommunikationsydelser.

Med "udført" forstås opgaver, som enten er afsluttet eller igangværende. For igangværende opgaver gælder, at ansøger i sin referencebeskrivelse alene kan medtage de dele af opgaven, som er leveret på ansøgningstidspunktet.

▪ Ansøger skal gennemsnitligt have haft mindst 20 ansatte i de seneste tre år regnet fra ansøgningsfristen.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Arbejdssproget er dansk.

Leverandøren skal i kontraktperioden opretholde ansvarsforsikring omfattende de ydelser, som leverandøren skal levere i medfør af kontrakten.

Kontrakten kan opsiges af Ordregiverne med tre måneders skriftligt varsel. Leverandøren er ved opsigelse i medfør af denne bestemmelse berettiget til vederlag for faktisk udført arbejde, men kan ikke derudover ikke rejse krav om erstatning eller godtgørelse.

Frem til den 31. december 2026 er kontrakten uopsigelig for leverandøren. Denne bestemmelse forhindrer ikke leverandøren i at ophæve kontrakten i tilfælde af Ordregivernes væsentlige misligholdelse. Fra den 1. januar 2027 og i den resterende del af kontraktperioden kan kontrakten opsiges af leverandøren med seks måneders varsel.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/04/2023
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/04/2023
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger skal i ESPD'et give oplysninger om:

▪ Den økonomiske aktør (konsortier eller lignende sammenslutninger)

▪ Den økonomiske aktørs repræsentanter

▪ Udnyttelse af andre enheders kapacitet (skal alene udfyldes, hvis ansøger baserer sig på andre juridiske enheder for at opfylde udbudsgrundlagets krav til egnethed eller udvælgelse)

Bemærk, at ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af udbudsgrundlagets krav til egnethed eller udvælgelse, skal vedlægge særskilte ESPD'er for disse enheder.

Afgives ansøgningen af et konsortium, skal hver konsortiedeltager vedlægge særskilt ESPD.

Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, nr. (1)-(5), blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dokumentation: Forud for tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakten fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde.

Ordregiverne vil acceptere dokumentation, som er udstedt efter den 1. maj 2023.

Ordregiverne har overvejet at opdele den udbudte kontrakt i delkontrakter, men vurderer, at en sådan opdeling ville indebære en række uhensigtsmæssige praktiske og juridiske grænseflader, som ville medføre øgede transaktionsomkostninger. Henset til kontraktens indhold og karakter har Ordregiverne derfor besluttet ikke at opdele den udbudte ydelse i delkontrakter.

Kontrakten forventes at kunne indgås den 7. juli 2023.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. jf. lovens § 7, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/03/2023