Varer - 159997-2022

28/03/2022    S61

Danmark-Vejle: Telekommunikationsleverancer

2022/S 061-159997

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Lis Hermind
E-mail: lib@rsyd.dk
Telefon: +45 40180152
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=327340&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=327340&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om levering, implementering og vedligeholdelse af Sydtelefoni til Region Syddanmark

Sagsnr.: 22/7954
II.1.2)Hoved-CPV-kode
32500000 Telekommunikationsleverancer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Implementering, drift og vedligehold af en telefoniløsning, hvilket vil sige fastnettelefoni, mobiltelefoni og videoinfrastruktur inklusive videoenheder.

Den anslåede værdi er opgjort for en 8 årig periode.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 280 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32250000 Mobiltelefoner
32360000 Udstyr til samtaleanlæg
32543000 Omstillingsborde til telefoner
32550000 Telefonudstyr
32551300 Hovedtelefonsæt
32571000 Kommunikationsinfrastruktur
32573000 Kommunikationsbetjeningssystem
64000000 Post- og telekommunikationstjenester
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Vejle

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omhandler levering, implementering, Drift og vedligehold af Ordregivers telefoniløsning, hvilket vil sige fastnettelefoni, mobiltelefoni og videoinfrastruktur inklusiv videoenheder på Ordregivers mange enheder. Regionens hovedopgave er sundhedsvæsenet, men regionen har også ansvar for den regionale udvikling og specialiserede sociale tilbud. Forretningsomfanget er således bredt, og omfatter mange funktioner, hvor telefoni-løsningen har afgørende betydning for patienter, pårørende og andre borgere i regionen. Ordregiver ønsker derfor et godt samarbejde med Leverandøren i hele Kontraktens løbetid, båret af gensidig positiv, professionel og ansvarlig holdning. Telefoni-løsningen er en vital del af Ordregivers infrastruktur, og en høj driftssikkerhed er af afgørende betydning. Der forventes et tæt samarbejde med Leverandøren, hvilket afspejles i udbuddets høje krav til governance og samarbejdsform, både i normaldrift og i beredskabssituationer. Løsningen omtales i sin helhed som Sydtelefoni-løsningen, og dækker: Intern og ekstern telefoni, kontaktcenter-funktionalitet (herunder køsystemer, telefonsvarere, omstilling m.v.), optagelse af samtaler, unified communication og collaboration, video- og audio-møder, webkonferencesystem, samt integration til 3. parts systemer (Active Directory, Microsoft Exchange, DECT, alarm- og kaldesystemer mv). Løsningen dækker derudover også indkøb af hardware, enheder og tilbehør (jf. Underbilag 3.2 Sortiment). Og endelig indeholder Leverancen indkøb af fastnetabonnementer, mobilabonnementer, herunder også telemetri og mobilt bredbånd, m.v.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 280 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 X 24 måneder

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen blandt de egnede Ansøgere sker på baggrund af de fremsendte referencer, herunder i hvilket omfang de vurderes at være lignende den tilbudte opgave, jf. udbudsbekendtgørelsens del II. pkt. 2.4). Som følge heraf vil antallet af referencer ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave og dennes omfang og formål, særligt vedrørende:

• Telefoniydelser til en lignende kunde, som har behov for en høj driftssikkerhed på geografisk spredte lokationer

• Kompleksiteten i løsningen, med mange brugerhensyn, brugerdiversitet, mange forskellige typer ansatte og arbejdsopgaver og dermed behov

• Høj grad af decentralisering og dermed høj grad af løsningsdiversitet, herunder anvendelse af forskellige fastnetteknologier, mobil og hybridløsninger

Ovenstående vurderes på baggrund af følgende oplysninger fra Ansøger:

• Referenceliste som oplyses i ESPD. Bemærk at der kun kan lægges vægt på referencer, der ikke er ældre end 3 år udregnet fra ansøgningsfristen.

De Ansøgere, som Ordregiver har til hensigt at prækvalificere skal som endelig dokumentation for ovenstående oplysninger fremsende følgende på Ordregivers anmodning:

• En af Ansøger underskrevet referenceliste. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed.

For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) inden for de seneste tre (3) år, vil Ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som ansøger har løst inden for de seneste tre (3) år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Det er ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Overførsel af statusinformation

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele en kontrakt på grundlag af det indledende tilbud.

Ordregiver vil give saglig feedback til de deltagende tilbudsgivere baseret på det indledende tilbud.

Ordregiver afholder informationsmøde for interesserede ansøgere, jf. Udbudsbetingelserne pkt. 4 Tidsplan.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgningen skal bestå af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer jf. punkt III.1. skal oplyses. ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at Ansøger, Andre Enheder eller Sammenslutningen opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Disse oplysninger skal senere verificeres.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For det seneste afsluttede regnskabsår skal ansøger i ESPD'et give oplysninger om følgende:

- Ansøgers soliditetsgrad i %

- Ansøgers egenkapital.

Ansøger skal afgive oplysning herom i ESPD’ets afsnit: ”Finansielle Nøgletal”.

Med "det seneste afsluttede regnskabsår" forstås det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt årsregnskab.

Hvis ansøger ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi ansøger er etableret inden for det seneste år, skal ansøger anføre dette i ESPD'et.

Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at få tildelt kontrakten, skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre oplysningerne er frit tilgængelige for Ordregiver.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder desuden, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Hvis en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligtelser under den udbudte kontrakt i form af udfyldelse og underskrift af bilag A - erklæring fra anden enhed om at stille kapacitet til rådighed for tilbudsgiver.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet, jf. Udbudslovens § § 140 og §142:

- En positiv soliditetsgrad på minimum 15 % i det seneste afsluttede regnskabsår.

- Den samlede årsomsætning, dvs. nettoomsætningen, for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår skal være minimum DKK 70.000.000.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD del IV.C: ”Teknisk og faglig formåen” vedlægge de op til 3 betydeligste sammenlignelige referencer, der er udført i løbet af de sidste tre (3) år, og som ansøger finder mest sammenlignelige med nærværende udbud jf. udbudsbekendtgørelsens del II. pkt. 2.4).

Referencerne skal være sammenlignelige på økonomisk og teknisk omfang.

Med udført inden for de sidste tre (3) år menes, at referencerne ikke må være afsluttet tidligere, end den dato der nås, når der regnes 3 år baglæns fra datoen for aflevering af prækvalifikationsansøgning. Referencer ældre end dette vil ikke blive inddraget. Referencer der endnu ikke er endeligt færdiggjort kan inddrages i ansøgningen, men det skal i givet fald anføres, hvilke dele der endnu ikke er færdiggjort, og dette kan have betydning for udvælgelsen, jf. del II.2.9)

Referencerne skal indeholde følgende:

• Angivelse af kunde

• Dato for igangsættelse og endelig aflevering (dag, måned, år)

• En beskrivelse af det faktisk udførte arbejde

• Angivelse af den anslåede samlede værdi

• Kontaktperson/reference

Såfremt Ansøger er et konsortium, jf. pkt. 6.4 eller baserer sig på andres tekniske/faglige formåen for at overholde minimumskravet, jf. pkt. 6.5, er det tilstrækkeligt, at én af de medvirkende virksomheder overholder kravet vedr. referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger vedlægger mindst én (1) reference der er udført i løbet af de tre (3) seneste år regnet fra ansøgningsfristens udløb, og som vedrører telefoniydelser til en kunde med minimum 8.000 ansatte og som har en værdi af minimum 10.000.000 kr.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der er stillet kontraktvilkår i henhold til ILO-konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

Kontrakten regulerer parternes misligholdelsesbeføjelser i relation til kontraktens gennemførelse.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/04/2022
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/05/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 31/03/2023

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres elektronisk via det internetbaserede udbudssystem, Complete Tender Management (CTM) fra EU-Supply. Dette gælder således for al skriftlig korrespondance, herunder Ordregivers besvarelse af spørgsmål, Ansøgers fremsendelse af ansøgning og Tilbudsgivers fremsendelse af tilbud mv. Såfremt dele af udbudsprocessen ikke foregår via CTM, vil det fremgå af udbudsbetingelserne.

Tilbudsgiver, Andre Enheder og Sammenslutninger skal på Ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til Udbudslovens §§ 144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD’et i forbindelse med prækvalifikationen.

Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode Tilbudsgiver, Sammenslutningens deltagere eller Andre Enheder om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. Udbudslovens § 151, stk. 4.

Hvis Tilbudsgiver, Sammenslutningens deltagere eller Andre Enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra:

Skifteretten v. Domstolsstyrelsen

Skatteforvaltningen

ATP

Politiet (Kriminalregistret)

Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, der skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten.

Serviceattesten bestilles hos Virk.

Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af Serviceattesten, som fastsat af Ordregiver i opfordringsskrivelsen.

Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. to (2) uger fra bestilling af serviceattesten til denne er modtaget.

Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i Sammenslutningen eller Andre Enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud.

Såfremt disse lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller de udstedte certifikater eller dokumenter ikke dækker alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed.

Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD’ets Del IV – Udvælgelseskriterier sker på følgende måde:

Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om den prækvalificerede ansøgers samlede omsætning, medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

Der er ikke krav om, at oplysninger om referencer skal verificeres.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der findes ikke et sådant organ
By: X
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til klagenævnet.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/03/2022