Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 161175-2023

17/03/2023    S55

Danmark-København: Rengøring af kontorer, skoler og kontorudstyr

2023/S 055-161175

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: IT-Universitetet i København
Postadresse: Rued Langgaardsvej 7
By: København S
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Per Hjortshøj
E-mail: per@m2konsulenten.dk
Telefon: +45 50502799
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/197622621.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Uddannelsesinstitution
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Annullering af prækvalifikation på rengøring hos IT-Universitetet i København 2023

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90919000 Rengøring af kontorer, skoler og kontorudstyr
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet annulleres med henblik på snarligt genudbud

IT-Universitetet i København udbyder hermed rengøring i universitetets lokaler. Opgaven er rengøring af ca. 26.000 m2 rengøringsareal fordelt på 2 bygninger, hvor af ca. 2.000 m2 ikke er udlejet ved kontraktstart, hvorfor dette er en option. Lokalerne anvendes primært til undervisning, administration samt fælleslokaler.

Udover rengøringsydelsen vil der være en række serviceydelser.

IT-Universitetet er en moderne bygning med meget glas og rustikke overflader. Rengøringen skal foregå i tidsrummet 03.00 til 11.00 på hverdage. Der er soignering af toiletter om eftermiddagen. Herudover er der 30 dage om året hvor der skal gøres rent efter fest lørdag morgen 02.30 til 08.00.

Lokalerne har en høj anvendelsesgrad. Opgaven fordrer en høj grad af fleksibilitet i opgaveløsningen.

Rengøringen udføres som programmeret rengøring.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90919300 Rengøring af skoler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Rued Langgaardsvej og Emil Holms Kanal, 2300 København S

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ansøgere skal udfylde ESPD gennem Mercell. De relevante punkter der skal besvares vil fremkomme automatisk.

Såfremt ansøger vil søge støtte gennem anden virksomhed skal der udarbejdes ESPD på begge virksomheder. Ved konsortiedannelse skal der udarbejdes ESPD på hver konsortiedeltager.

Bemærk at ved første spørgsmål i ESPD som lyder: Den økonomiske aktør erklærer, at: denne opfylder de objektive og ikkediskriminerende kriterier eller regler, der skal anvendes for at begrænse antallet af ansøgere på følgende måde: Skal svaret være "Ja". Det efterfølgende spørgsmål om hvordan man lever op til det, besvares med "Der henvises til de afgivne svar i ESPD" eller tilsvarende.

M2konsulenten forestår udbuddet for Universitetet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Normalt forekommende brancherelevante ekstra opgaver.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2023/S 051-150746
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Prækvalifikation på rengøring hos IT-Universitetet i København 2023

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/03/2023