Usluge - 161734-2021

02/04/2021    S65

Belgija-Bruxelles: Aktivnosti učenja i osposobljavanja za inspektore rada

2021/S 065-161734

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, EMPL — Employment, Social Affairs and Inclusion
Poštanska adresa: Rue Joseph II, 27
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Mr Jordi Curell Gotor
E-pošta: EMPL-VT-2020-034@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_en
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: ELA — Europsko nadzorno tijelo za rad
Mjesto: Bratislava
NUTS kod: SK Slovensko
Država: Slovačka
Osoba za kontakt: Mr Jordi Curell Gotor
E-pošta: EMPL-VT-2020-034@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.ela.europa.eu/home
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8206
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8206
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Aktivnosti učenja i osposobljavanja za inspektore rada

Referentni broj: EMPL/2021/OP/0002
II.1.2)Glavna CPV oznaka
80500000 Usluge izobrazbe
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Aktivnosti učenja i osposobljavanja za inspektore rada.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 150 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
80500000 Usluge izobrazbe
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: SK Slovensko
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori izvršitelja ili bilo koje drugo mjesto navedeno u ponudi.

II.2.4)Opis nabave:

Aktivnosti učenja i osposobljavanja za inspektore rada. Ciljana skupina za navedene usluge su inspektori rada i socijalne sigurnosti nadležnih nacionalnih tijela odgovornih za provedbu mobilnosti radne snage i pravila socijalnog osiguranja. Prema potrebi, organizacije socijalnih partnera na nacionalnoj razini te osoblje Europskog nadzornog tijela za rad, posebno nacionalni službenici za vezu koji sudjeluju u provedbi prekograničnih inspekcija, mogu biti pozvani da sudjeluju u određenim aktivnostima.

Izvoditelj će izraditi sadržaj i organizirati aktivnosti osposobljavanja i učenja usmjerene na poboljšanje operativne sposobnosti nacionalnih inspekcijskih tijela i provedbu projekata uzajamnog učenja s naglaskom na promicanje razmjene, širenje i usvajanje dobrih praksi i znanja, relevantnih za organizaciju i provedbu prekograničnih i usklađenih inspekcija u području mobilnosti radne snage. Usporedno s aspektom izgradnje kapaciteta te će aktivnosti pomoći započeti oblikovanje mreže nacionalnih inspektora kojima je obilježeno snažno uključivanje dionika. Mreža bi se temeljila na uzajamnom povjerenju i podijelila bi cilj djelovanja na iste norme i primjene istih postupaka u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a.

Ugovaratelj će pridonijeti aktivnostima jačanja sposobnosti ELA-e uključenim u sljedeće zadatke:

1. zadatak: izrada i održavanje tri seminara za osposobljavanje;

2. zadatak: izrada jednog modula internetskog osposobljavanja;

3. zadatak: organiziranje triju webinara;

4. zadatak: Omogućiti podršku zaposlenicima i posjetima osoblja.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 150 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2.14)Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 10/05/2021
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 11/05/2021
Lokalno vrijeme: 10:30
Mjesto:

Rue Joseph II, 27, 1000 Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:

Dokumentacija za nadmetanje bit će dostupna za preuzimanje na adresi navedenoj u odjeljku I.1). Internetska se stranica redovito ažurira, a odgovornost je ponuditelja redovito provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom trajanja postupka nadmetanja.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman CS30406
Mjesto: Strasbourg Cedex
Poštanski broj: F-6700
Država: Francuska
Telefon: +33 388172313
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
26/03/2021