Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 162595-2023

17/03/2023    S55

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2023/S 055-162595

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: fsb
CVR-nummer: 10355117
Postadresse: Rådhuspladsen 59
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1550
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgitte Fæster
E-mail: bif@fsb.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.fsb.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=355797&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=355797&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om total- og bygherrerådgivning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

fsb udbyder en rammeaftale, der vil blive tildelt fem leverandører (dvs. fem parallelle rammeaftaler), på total- og bygherrerådgivning med henblik på en eller flere af følgende:

1. udarbejdelse af konkurrenceforslag,

2. udarbejdelse af dispositionsforslag eller projektforslag, som grundlag for udbud i totalentreprise samt udarbejdelse af skema A og støttetilsagn.

3. Efter aftale kan totalentreprisen desuden udbydes på det vilkår, at totalrådgiver overgår til totalentreprenøren. I modsat fald vil rådgiver typisk forblive hos fsb som bygherrerådgiver.

Tildeling af den konkrete sag vil ske ved et miniudbud med relativt korte frister.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

fsb udbyder en rammeaftale, der vil blive tildelt fem leverandører (dvs. fem parallelle rammeaftaler), på total- og bygherrerådgivning med henblik på

1. udarbejdelse af konkurrenceforslag,

2. efterfølgende udarbejdelse af dispositionsforslag eller projektforslag, som grundlag for udbud i totalentreprise samt udarbejdelse af skema A og støttetilsagn.

3. Efter aftale kan totalentreprisen desuden udbydes på det vilkår, at totalrådgiver overgår til totalentreprenøren. I modsat fald vil rådgiver typisk forblive hos fsb som bygherrerådgiver.

fsb deltager jævnligt i konkurrencer om køb af grunde, der udbydes til salg af kommuner, offentlige selskaber, private udviklere eller andre med henblik på opførelse af almene familie-, ungdoms-, ældre- eller plejeboliger.

fsb udarbejder konkurrenceforslag i samarbejde med et rådgiverteam i overensstemmelse med de konkrete konkurrencevilkår, f.eks. med udarbejdelse af skitseforslag, visualiseringer og diverse beskrivelser.

Hvis fsb erhverver grunden efter vundet konkurrence eller på anden vis, indgår fsb samarbejdet med totalrådgiverteamet og det team af underrådgivere, som totalrådgiver har sammensat til den konkrete sag med henblik på udarbejdelse af dispositionsforslag eller projektforslag, der kan danne grundlag for skema A og udbud i totalentreprise.

Rammeaftalen ønskes sammensat af rådgivere, der har erfaring med udarbejdelse af konkurrenceforslag samt sammensætning af rådgiverteams målrettet den konkrete sag samt projekteringsledelse af alment byggeri.

Det understreges dog, at rammeaftalen også kan anvendes i tilfælde, der ikke starter med en egentlig konkurrence.

Aftalen kan anvendes af fsb og afdelinger under fsb, jf. mere herom i Rammeaftalens og Bilag A’s (Skabelonen) bestemmelser herom.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kan forlænges med yderligere 12 måneder

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt III.1.3), i forhold til de udbudte hovedydelser, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages ud fra, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer erfaring med 1) udarbejdelse af visionære konkurrenceforslag inden for begrænset tid og budget (og gerne inden for det almene byggeri), 2) arkitektrådgivning i totalentreprise i projekter med vægt på bæredygtighed og med en begrænset økonomisk ramme (og gerne inden for det almene byggeri), 3) bygherrerådgivning på nybyggeriprojekter med en særlig vægt på styring af kvalitet, tid og økonomi i udførelsen og med en begrænset økonomisk ramme (og gerne inden for det almene byggeri).

På den baggrund af en samlet vurdering af ovenstående, tildeles ansøgeren en samlet karakter.

Alene ydelser, der er leveret på ansøgningstidspunktet, indgår i udvælgelsen. Hvis der er tale om en igangværende opgave, indgår dermed alene de ydelser, der er leveret på ansøgningstidspunktet.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der henvises til pkt. II.2.7) vedrørende en mulig forlængelse af rammeaftalen på 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

På linket i pkt. II.1.6) kan der tilgås en guide til ESPD vedrørende ansøgers udfyldelse af ESPD'et, som ansøger eventuelt kan finde hjælp i.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

Ansøgers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som fsb har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når fsb forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en un-derleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimumskrav kræves en soliditetsgrad på mindst 10 % i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapital/samlede aktiver) x 100 = soliditetsgrad. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelser, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte rådgivning. Beskrivelsen af rådgivning bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, rådgivningen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af rådgivningen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af rådgivningen (beløb), dato for rådgivningen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for rådgivningen bedes ansøger angive datoen for rådgivningens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 nyeste referencer. Referencer herudover vil blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som fsb har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder fsb sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 5
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/04/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via fsb’s anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i pkt. I.3).

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens (”UBL”) § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold.

Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i pkt. III.1.2), herunder til brug for udvælgelsen, jf. pkt. II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. udbudsbetingelserne og skabelonen fremgår som bilag hertil.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i UBL §§ 134 a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med UBL § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som fsb har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til UBL §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i UBL §§ 153-155, 157 og 158 kan ansøger/tilbudsgiver forelægge fsb et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske ak-tører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. fsb kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra ansøgere/tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste.

I relation til pkt. II.1.5) og II.2.6): Det skal bemærkes, at punktet angiver den øvre grænse for skønnet over den anslåede værdi. Rammeaftalens anslåede værdi af de ydelser, der kan leveres i henhold til rammeaftalen, er et interval mellem DKK 200 – 400 mio. ekskl. moms. fsb’s skøn over rammeaftalens anslåede værdi er baseret på fsb’s skøn af det anslåede træk på rammeaftalen.

Den samlede maksimale værdi af de ydelser, der skal leveres i henhold til rammeaftalen, udgør DKK 400 mio. ekskl. moms.

Forskellen i den anslåede værdi er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi. Den anslåede værdi er således udtryk for fsb’s skøn over det forventede træk på rammeaftalen, hvor den øvre grænse ligeledes udgør den maksimale værdi, der udtrykker den højeste værdi af samtlige kontrakter, der skal leveres inden for rammeaftalens løbetid. Der er herved taget højde dels for fsb’s forventninger baseret på et mest sandsynligt træk på rammeaftalen, dels for den forventede usikkerhed, der er forbundet med dette skøn. I forhold til den anslåede værdi, herunder den nedre grænse i det angivne skøn, gøres der særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen, og det anførte skøn indebærer ikke et tilsagn fra fsb om et mindstetræk på rammeaftalen.

Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra den anslåede værdi i såvel opad- som nedadgående retning.

fsb kan anvende fremgangsmåden i UBL § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Forhandlingsforløbet forventes at være relativt kort og med maksimalt en enkelt forhandlingsrunde, hvis der ikke tildeles på baggrund af de indledende tilbud. Det forventes, at eventuelle forhandlingsmøder vil have en varighed på maksimalt 2-4 timer. For yderligere oplysninger om forhandlingsforløbet henvises til udbudsbetingelser samt de tilhørende Bilag 1.B og 1.C.

fsb yder ikke deltagelsesvederlag.

Se endvidere dokumentet ”Yderligere oplysninger vedrørende udbudsbekendtgørelsen”, der indeholder supplerende oplysninger til dette punkt vedr. frist for at stille spørgsmål., underskrift af ESPD, mv. Dokumentet findes via det elektroniske udbudssystem, jf. linket i pkt. I.3.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/03/2023