Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 162645-2023

17/03/2023    S55

Danmark-København: Rengøring af kontorer, skoler og kontorudstyr

2023/S 055-162645

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: IT-Universitetet i København
Postadresse: Rued Langgaardsvej 7
By: København S
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Per Hjortshøj
E-mail: per@m2konsulenten.dk
Telefon: +45 50502799
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/199281344.aspx
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/199281344.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/199281344.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Uddannelsesinstitution
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Prækvalifikation på rengøring hos IT-Universitetet i København 2023-2

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90919000 Rengøring af kontorer, skoler og kontorudstyr
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

 IT-Universitetet i København udbyder hermed rengøring i universitetets lokaler. Opgaven er rengøring af ca. 26.000 m2 rengøringsareal fordelt på 2 bygninger, hvor af ca. 2.000 m2 ikke er udlejet ved kontraktstart, hvorfor dette er en option. Lokalerne anvendes primært til undervisning, administration samt fælleslokaler.

Udover rengøringsydelsen vil der være en række serviceydelser.

IT-Universitetet er en moderne bygning med meget glas og rustikke overflader. Rengøringen skal foregå i tidsrummet 03.00 til 11.00 på hverdage. Der er soignering af toiletter om eftermiddagen. Herudover er der 30 dage om året hvor der skal gøres rent efter fest lørdag morgen 02.30 til 08.00.

Lokalerne har en høj anvendelsesgrad. Opgaven fordrer en høj grad af fleksibilitet i opgaveløsningen.

Rengøringen udføres som programmeret rengøring.

Tryk her https://permalink.mercell.com/199281344.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90919300 Rengøring af skoler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Rued Langgaardsvej og Emil Holms Kanal, 2300 København S

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ansøgere skal udfylde ESPD gennem Mercell. De relevante punkter der skal besvares vil fremkomme automatisk.

Såfremt ansøger vil søge støtte gennem anden virksomhed skal der udarbejdes ESPD på begge virksomheder. Ved konsortiedannelse skal der udarbejdes ESPD på hver konsortiedeltager.

Bemærk at ved første spørgsmål i ESPD som lyder: Den økonomiske aktør erklærer, at: denne opfylder de objektive og ikkediskriminerende kriterier eller regler, der skal anvendes for at begrænse antallet af ansøgere på følgende måde: Skal svaret være "Ja". Det efterfølgende spørgsmål om hvordan man lever op til det, besvares med "Der henvises til de afgivne svar i ESPD" eller tilsvarende.

M2konsulenten forestår udbuddet for Universitetet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2023
Slut: 31/07/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Blandt de ansøgere som opfylder kravene, udvælges der på et objektivt og sagligt grundlag 6 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud. Det tæller generelt positivt at opgive referencer som er sammenlignelige med nærværende opgave som er beskrevet i pkt. II.1.4. i Udbudsbekendtgørelsen. Referencernes art, størrelse, bygningskarakteristika, opgavesammensætning og kontraktalder vil blive taget i betragtning. For at optimere konkurrencemomentet vil der blive udvalgt 1 tilbudsgiver fra hver af virksomhedskategorierne: Gruppe 1: Små (Omsætning DKK 15 mio - DKK 75 mio/år) Gruppe 2: Mellemstore (Omsætning DKK 75 - 375 mio/år) Gruppe 3: Store (Omsætning > DKK 375 mio/år) Ansøger indplaceres efter det seneste omsætningstal angivet i feltet "Økonomisk og finansiel formåen" De sidste 3 pladser vil blive udvalgt mellem det resterende felt af ansøgere ud fra nedenstående udvælgelsesmetode. Såfremt der i en eller flere grupper ikke findes en egnet ansøger vil de/den manglende plads(er) ligeledes blive fordelt mellem det resterende felt af ansøgere fra de øvrige grupper ud fra nedenstående udvælgelsesmetode: Udvælgelsen af tilbudsgivere vil ske ud fra følgende metode hvor hver opgiven reference vil blive vurderet efter nedenstående punkter som bedømmes sideordnet: 1. Referencens art og opgavebeskrivelse. Det vil vægte positivt at opgavebeskrivelsen af referencen ud fra en helhedsbetragtning er sammenlignelig med beskrivelsen i pkt. II.1.4 i Udbudsbekendtgørelsen. Der vil blive givet 5 point for en reference der har en opgavebeskrivelse og en bygningskarakteristik der stemmer overens med beskrivelsen i pkt. II.1.4 i Udbudsbekendtgørelsen. Der vil blive givet 1 point for en reference der ikke på nogen måde matcher KL. De mellemfaldende point gives efter en skønsmæssig

faglig vurdering af graden af overensstemmelse. 2. Kontraktalder. Der vil blive givet 5 point til en reference der er 8 år eller mere, samt er igangværende. For hver 2 år mindre kontraktalder (i forhold til 8 år), gives 1 point mindre. Hvis kontrakten ikke er igangværende, fratrækkes 2 point i bedømmelsen. 3. Opgavestørrelse. Referencer mindre end 5.000 m2 tildeles 1 point. For hver 5.000 m2 på samme lokation tildeles 1 point. Der vil således blive givet 5 point for en opgavestørrelse på 25.000 m2 eller mere. Der vil således maksimalt kunne blive givet 15 point til hver reference.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Normalt forekommende brancherelevante ekstra opgaver.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøgere skal angive specifik omsætning (rengøringsydelser), soliditetsgrad, resultat (EBITA) og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal i hvert af de seneste årsregnskaber have en omsætning på min DKK 15.000.000 på rengøring.

Der skal være positiv egenkapital og resultat (EBITA) i de 3 seneste årsregnskaber. Der skal være en soliditetsgrad på minimum 10 % i hvert af de 3 seneste regnskaber.

Ansøger skal have en erhvervsansvarsforsikring med en dækning på min. DKK 5 mio pr. forsikringsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal opgive 5 referencer med kundetype, opgavebeskrivelse, rengøringssystem, rengøringsareal, årsomsætning og kontraktalder. Hvis referencen er igangværende udfyldes slutår ikke.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/04/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Afhængig af ordregivers forlængelse af aftalen vil et fornyet udbud komme i 2027, 2028 eller 2029.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/03/2023