Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 162686-2023

17/03/2023    S55

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2023/S 055-162686

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Slots- og Kulturstyrelsen
CVR-nummer: 34072191
Postadresse: Hammerichsgade 14
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1611
Land: Danmark
Kontaktperson: Line Spangsmark
E-mail: ls@erik.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.slks.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Frederiksborg Slot - Udbud af byggeledelse

Sagsnr.: 9705620
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave indeholder granskning af totalrådgivers udbudsprojekter og udførelse af byggeledelse og AMK (B) for fire kommende projekter på Frederiksborg Slot i Hillerød. De fire projekter er Kongefløjens Sydfacade, Marmorgalleriet, Terrassebygningen og Kirkefløjens gavl og karnap.

Projektmaterialet udføres af totalrådgiver ERIK Arkitekter A/S med Leif Hansen Arkitekter og Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S som underrådgivere. Projekterne udbydes i fagentrepriser.

For yderligere oplysninger om de fire projekter henvises til udbudsmaterialet

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Frederiksborg Slot 10, 3400 Hillerød

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Slots- og Kulturstyrelsen efterspørger med nærværende udbud en erfaren byggeleder, gransker og AMK (B) til at forestå udførelsen af fire projekter på Frederiksborg Slot. De fire projekter er Kongefløjens Sydfacade, Marmorgalleriet, Terrassebygningen og Kirkefløjens gavl og karnap. Projektmaterialet udføres af totalrådgiver ERIK Arkitekter A/S med Leif Hansen Arkitekter og Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S som underrådgivere. Projekterne udbydes i fagentrepriser. For yderligere oplysninger om de fire projekter henvises til udbudsmaterialet

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 57
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil begrænse antallet af ansøgere ud fra en vurdering af vedlagte referencer og deres relevans i forhold til den udbudte opgave. Ordregiver udvælger maksimalt 3 egnede ansøgere, der ud fra en helhedsvurdering, dokumenterer den bedste og mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter.

Ved vurdering af referencerne og deres relevans i forhold til den udbudte opgave lægges der vægt på:

• Byggeledelse ifm. projekter i fagentrepriser. Projekter med en entreprisesum på mellem 20 og 100 mio. kr. ekskl. moms vil vægte positivt

• Byggeledelse ifm. renoveringsprojekter, hvor dele af byggeriet er i drift under udførelsen. Fredet og bevaringsværdigt byggeri vil vægte positivt

• Referencer på varetagelse af byggeledelse ifm. projekter hvor byggeledelsen og AMK (B) er udbudt separat og byggelederen har samarbejdet med totalrådgiver og deraf har håndteret grænseflader

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Se udbudsbetingelserne. Anmodning om prækvalifikation og tilbudsafgivelse skal ske gennem Byggewebs udbudsportal med udbudsnummer TN178856A.

Der gøres tillige opmærksom på, at den anslåede værdi anført under punkt II.1.5 og II.2.6 skal forstås som dén anslåede værdi, der vil udløse maksimumpoint iht. prisevalueringsmodellen angivet i Udbudsbetingelsernes punkt 9.2.1.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at sikre, at ansøger har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for at løse opgaven, stiller Slots- og Kulturstyrelsen en række mindstekrav til ansøger.

Ansøgeren skal erklære under ESPD’ens del IV, pkt. α, at ansøgeren opfylder mindstekravene til den økonomiske og finansielle formåen.

Det gælder også, selvom ansøger ikke selv opfylder de anførte mindstekrav, men alene opfylder dem som følge af en anden enheds økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen, jf. udbudslovens § 144.

Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskravet, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som minimuskrav til egnethed kræves:

Ansøger har en gennemsnitlig omsætning på minimum DKK 10 mio. kr. i de seneste to tilgængelige regnskabsår

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge ansøgers væsentligste sammenlignelige referencer for af tidligere opgaver svarende til den udbudte opgave. Dette skal forstås som referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, størrelse og kompleksitet, herunder særligt referencer vedrørende renovering af bygninger, udført i fagentreprise. Entrepriserne skal være afleveret eller påbegyndt inden for de seneste 3 år. Vær dog opmærksom på, at referencer for opfyldelse af mindstekrav skal være afsluttede projekter. Øvrige referencer må gerne være igangværende. Ved uafsluttede opgaver er det dog alene den del, der er udført på ansøgningstidspunktet, som tæller med i vurderingen af referencerne. Det er ansøgers ansvar at tydeliggøre hvilke ydelser, der er udført og hvad som udestår.

Referencerne skal indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven. Beskrivelsen skal indeholde følgende oplysninger:

• Bygherre og kontaktoplysninger til bygherre (Navn, stilling, telefonnummer og e-mailadresse)

• Oplysninger om type af byggeri herunder om byggeriet er fredet eller bevaringsværdigt byggeri

• Areal (bruttoetageareal)

• Entreprisesum på kontrakttidspunktet for den pågældende entreprise

• Udførelsesperiode og samlet byggetid

• Entrepriseform

• Oplysninger om ansøgers rolle og ansvar i projektet, herunder om ansøger udelukkende har varetaget byggeledelsen og AMK (B) eller også projekteringen

Der må højst vedlægges 5 referencer og hver reference må max fylde 1 (én) A4-sider .

Referencerne skal vedrøre ansøgers virksomhed og andre aktører, som ansøger baserer sin kapacitet på.

Ordregiver vil begrænse antallet af ansøgere ud fra en vurdering af vedlagte referencer og deres relevans i forhold til den udbudte opgave.

Ordregiver udvælger maksimalt 3 egnede ansøgere, der ud fra en helhedsvurdering, dokumenterer den bedste og mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter.

Ved vurdering af referencerne og deres relevans i forhold til den udbudte opgave lægges der vægt på:

• Byggeledelse ifm. projekter i fagentrepriser. Projekter med en entreprisesum på mellem 20 og 100 mio. kr. ekskl. moms vil vægte positivt

• Byggeledelse ifm. renoveringsprojekter, hvor dele af byggeriet er i drift under udførelsen. Fredet og bevaringsværdigt byggeri vil vægte positivt

• Referencer på varetagelse af byggeledelse ifm. projekter hvor byggeledelsen og AMK (B) er udbudt separat og byggelederen har samarbejdet med totalrådgiver og deraf har håndteret grænseflader

Oplysninger om referencer vedlægges i separate referencebilag og uploades under Supplerende dokumenter

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav til referencer kræves følgende:

Ansøger skal angive mindst to reference, der vedrører varetagelse af byggeledelse ifm. renovering af eksisterende bygninger udført i fagentreprise og/eller storentrepriser.

Referencer for opfyldelse af mindstekrav skal være afsluttede projekter – dvs. at projektet skal være afleveret (i henhold til AB18 § 45, AB92/ABT93 § 28), på datoen for ansøgningsfristen.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Hvis kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. Den udbudte kontrakt er baseret på ABR18 og Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2020, jf. kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/04/2023
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 01/05/2023
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt via Byggewebs udbudsportal TN178856A. Udbuddets titel er "Frederiksborg Slot - Udbud af byggeledelse". Der er fri adgang til det samlede udbudsmateriale efter gratis oprettelse af brugerprofil Byggeweb.

Den udbudte kontrakt er ikke opdelt i delkontrakter, idet opgaven efter sin karakter ikke er egnet hertil, og idet vurderes, at der kan opnås den mest effektive og hensigtsmæssige opgaveløsning ved at udbyde opgaven samlet.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens §148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de andre aktørers tekniske – og/eller økonomiske kapaciteter for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i pkt. III.1.2) og III.1.3), herunder til brug for udvælgelsen, jf. pkt. II.2.9). Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske – og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring. Skabelon "05 for Støtteerklæring" bedes anvendes. Hvis ansøgeren baserer sig på en anden enhedsøkonomiske formåen, skal denne anden enhed tillige erklære at være solidarisk med ansøger, hvis denne bliver tildelt kontrakten.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 2 og nr. 7, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens §138.

De prækvalificerede tilbudsgiveres skal inden tilbudsafgivelsen dokumentere korrektheden af de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§151-152, jf. §153. Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde kan for danske virksomheder som udgangspunkt bestå i en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel. Alternativt kan fremsendes tilsvarende dokumentation. Dokumentation for oplysninger vedrørende økonomiske og finansiel formåen kan bestå af godkendte årsregnskaber, revisorerklæring eller lignede.

I relation til pkt. IV.2.6 bemærkes, at vedståelsesfristen er 3 måneder efter fristen for afgivelse af tilbud, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 7.2.

Der gøres tillige opmærksom på, at den anslåede værdi anført under punkt II.1.5 og II.2.6 skal forstås som dén anslåede værdi, der vil udløse maksimumpoint iht. prisevalueringsmodellen angivet i Udbudsbetingelsernes punkt 9.2.1.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://klfu.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt (prækvalificeret) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalender-dage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbuddet, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: København
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41711500
Internetadresse: http://kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/03/2023