Tjenesteydelser - 16506-2017

17/01/2017    S11

Danmark-København: Vedligeholdelse af jernbanespor

2017/S 011-016506

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sund og Bælt Holding A/S
CVR-nummer: 15694688
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Yun Linde
E-mail: udbud@sbf.dk
Telefon: +45 33416245
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.sundogbaelt.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://sundogbaelt.dk/udbud/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: infrastrukturejer

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Sporjustering.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50225000 Vedligeholdelse af jernbanespor
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder hermed sporjustering på Storebælts jernbane og Øresundsbanen.

Under punkt II.2.4) findes en nærmere beskrivelse ligesom udbudsmaterialet endvidere indeholder en mere detaljeret beskrivelse af opgaven.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Storebælts jernbane og Øresundsbanen. Under punkt II.2.4) findes en nærmere beskrivelse ligesom udbudsmaterialet indeholder udførligt tegningsmateriale.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omfatter udførelse af sporjustering på Storebælts jernbane og Øresundsbanen.

Entreprisens mængder fremgår af TBL tilbudslisten.

A/S Storebælt og A/S Øresund har overdraget drift og vedligehold af Storebæltsforbindelsens vejdel og jernbanedel til Sund og Bælt Holding A/S, herunder bemyndiget dette selskab til at indgå og administrere alle rådgivnings-, leverance- og entrepriseaftaler.

Den 1.3.2006 blev ansvaret for Storebæltsforbindelsens jernbanes drift og vedligehold samt reinvesteringer overtaget, og den 1.9.2013 blev ansvaret for Øresundsbanens drift og vedligehold samt reinvesteringer overdraget.

Storebæltsforbindelsen består af følgende elementer:

— Østbroen, 6,8 km 4-sporet motorvej

— Vestbroen, 6,6 km 4-sporet motorvej og 2-sporet jernbane

— Østtunnelen, 8 km 2 sporet jernbanetunnel

— Landanlæg Halsskov, Sprogø og Knudshoved

— Stationer i Korsør og Nyborg inkl. sikringsteknisk station på Sprogø

— Betalingsanlæg, Administrationscenter (AC) og Materielgård ved Halsskov.

Anlægget omfatter i alt 25,6 km jernbaneanlæg på banestrækning 14 fra km 106,84 ved Svenstrup i Korsør til km 132,396 ved Frisengårdsvej i Nyborg. Storebæltsforbindelsen omfatter endvidere enkelte anlægselementer uden for disse ejerskabsgrænser.

Øresundsbanen består af følgende elementer:

Øresundsmotorvejen 8,6 km firsporet motorvej over Amager til den kunstige halvø ved Amagers kystlinje, hvor den tilsluttes tunnelen under Øresund.

Jernbaneanlægget omfatter i alt 17,5 km dobbeltsporet jernbane på banestrækning 50 fra København til Kastrup (fra km 0.523 til km 12.854) og godsbanen fra Vigerslev til Kalvebod (fra km 0.583 til km 4.074).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 16 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges med 1 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.2.4).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

A/S Storebælt har besluttet ikke at opdele kontrakten, da dette nødvendigvis vil forhøje prisen.

Yderligere oplysninger omkring udbuddet fremgår af udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på hjemmesiden http://sundogbaelt.dk/udbud/

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal benytte det fælles europæiske udbudsdokument som foreløbigt bevis for, at ansøgeren opfylder de nedenfor anførte minimumskrav til egnethed, samt hvordan ansøgeren opfylder de objektive og ikke-diskriminerende kriterier for udvælgelse, jf. udbudslovens § 148, stk. 1, jf. § 145, stk. 2. Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument i henhold til udbudslovens § 151. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) skal indeholde oplysninger om ansøgerens

1) egenkapital i det seneste disponible regnskabsår samt

2) omsætning for de seneste 3 afsluttede reviderede regnskabsår.

Dette angives i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) del IV B 1a fsva. omsætning og del IV B 4 fsva. egenkapitalen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves

1) en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår”.

2) en omsætning på mindst 8 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som virksomhedens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som deltagernes samlede omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal dokumentere erfaring med levering af lignende sporjustering, jf. punkt II.2.4).

Dette angives i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Ansøger bør udfylde alle relevante felter i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), del IV, afsnit C.

Ansøgeren skal ikke fremlægge yderligere dokumentation for referencerne. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at kontakte de enheder, der er angivet som modtager af leverancerne med henblik på at verificere det idet fælles europæiske udbudsdokument angivne.

Det er tilstrækkeligt, hvis ansøger angiver 2 relevante referencer. Der bør maksimalt angives 5 relevante referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves, at ansøgeren har mindst to referencer, som er sammenlignelige med opgaven, jf. beskrivelsen under udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4).

Det skal i den forbindelse bemærkes, at det alene er på baggrund af beskrivelsen i feltet »beskrivelse« i ESPD’en del IV afsnit C, at ordregiver kan vurdere, om ansøger har mindst 2 referencer, som er sammenlignelig med opgaven. Ansøger opfordres derfor til at udarbejde en udførlig beskrivelse. Følgende bør angives:

— Beskrivelse

— Kontraktssum

— Ordregiver

— Dato.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, eller såfremt der er tale om en sammenslutning af virksomheder, er det tilstrækkeligt, at der samlet set er mindst 2 referencer, som er sammenlignelige med opgaven, jf. beskrivelsen under udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4)”.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Der henvises til udbudsbetingelserne.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Der henvises til SB Særlige betingelser og udkast til rammeaftale.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktvilkårene fremgår af udkast til rammeaftale, der er en del af udbudsmaterialet.

Leverandørens medarbejdere der skal udføre arbejder, skal til enhver tid kunne dokumentere at have nødvendig og gyldig sikkerhedsuddannelse. Se nærmere i udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/02/2017
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

6 måneder før rammeaftalens udløb.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger skal udfylde og fremsende det fælles europæiske udbudsdokument som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument. En økonomisk aktør, der deltager alene og ikke baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde udvælgelses kriterierne, skal kun udfylde 1 fælles europæisk udbudsdokument. En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet, skal sikre, at ordregiver modtager vedkommendes eget fælles europæiske udbudsdokument sammen med et separat fælleseuropæisk udbudsdokument med de relevante oplysninger for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Endelig, når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger,deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et særskilt fælleseuropæisk udbudsdokument med de oplysninger, der kræves idel II-V.

Før beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Nærmere herom fremgår af udbudsmaterialet. Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbuds proceduren at anmode en tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. I denne situation vil ordregiver fastsætte en passende tidsfrist for fremlæggelse af dokumentation.

Ordregiveren skal udelukke en ansøger/tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis denne er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ansøger skal anføre oplysningerne herom i det fælles europæiske udbudsdokument. Der gøres særligt opmærksom på, at visse af disse frivillige udelukkelsesgrunde er gjort obligatoriske i udbudsloven § 136. Der henvises til Konkurrence-og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument om korrekt udfyldelse af formularen.

Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum.

Eventuelle spørgsmål og svar i forbindelse med udbuddet vil blive offentliggjort på: www.sundogbaelt.dk/udbud/Interesserede opfordres til løbende at holde sig orienteret på hjemmesiden. I udbudsmaterialet er angivet, hvordan og i hvilket tidsrum, der kan stilles spørgsmål.

I relation til punkt III.1.2) og III.1.3) se udbudsbetingelsernes afsnit 3 bemærkes det, at virksomheden kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre. Virksomheden skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation for disse enheders juridiske forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen.

Hvis støtteerklæringen vedrører økonomisk og finansiel formåen, påtager undertegnede virksomhed sig solidarisk hæftelse over for ordregiver ved kontraktens underskrift på de vilkår, der nærmere fremgår af udbudsmaterialet. Hvis støtteerklæringen vedrører teknisk og faglig formåen, skal undertegnede virksomhed anvendes som underleverandør/underentreprenør (se ESPD'et, del II, D) ved opgavens udførelse. Se skabelon for afgivelse af støtteerklæring.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, stk. 4, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ansøgning om prækvalifikation kan ikke afgives på e-mail.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er ikke noget organ med ansvar for mæglingsprocedurene i Danmark
By: Der er ikke noget organ med ansvar for mæglingsprocedurene i Danmark
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister m.m. for indgivelse af klager fremgår af lov om Klagenævnet for Udbud, lovbekendtgørelse 2.6.2016 nr. 593. Det skal i den forbindelse nævnes, at senest samtidig med en klage indgives til Klagenævnet for Udbud skal klager skriftligt underrette ordregiveren om, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om at ordregiver har indgiet en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715001
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/01/2017