Usluge - 167470-2022

01/04/2022    S65

Luksemburg-Luxembourg: FL/LEG22-02ES

2022/S 065-167470

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Poštanska adresa: Bâtiment Technopolis, 12E, rue Guillaume Kroll
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-1882
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Martin Garnier
E-pošta: tenders@cdt.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.cdt.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10504
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Prevođenje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

FL/LEG22-02ES

II.1.2)Glavna CPV oznaka
79530000 Usluge prevođenja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet je ovog poziva na nadmetanje sklapanje višestrukih okvirnih ugovora za usluge pisanog prevođenja i naknadnog uređivanja tekstova iz područja prava s engleskog i francuskog na španjolski jezik koji se odnose na rad različitih tijela i institucija Europske unije kojima Prevoditeljski centar pruža usluge pisanog prevođenja i druge jezične usluge.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 280 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za najveći broj grupa: 2
Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 2
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge pisanog prevođenja i naknadnog uređivanja tekstova iz područja prava s engleskog na španjolski jezik

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79530000 Usluge prevođenja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Usluge pisanog prevođenja i naknadnog uređivanja tekstova iz područja prava s engleskog na španjolski jezik.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Tri moguća obnavljanja.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge pisanog prevođenja i naknadnog uređivanja tekstova iz područja prava s francuskog na španjolski jezik

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79530000 Usluge prevođenja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U prostorima izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Usluge pisanog prevođenja i naknadnog uređivanja tekstova iz područja prava s francuskog na španjolski jezik.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Tri moguća obnavljanja.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 15
U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:

Ako se ispostavi da je procijenjeni iznos u eurima nedovoljan, javni naručitelj može iskoristiti mogućnost iz točke 11.1. (e) Priloga I. Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije.

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 16/05/2022
Lokalno vrijeme: 09:59
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 12 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 17/05/2022
Lokalno vrijeme: 14:00
Mjesto:

Ponude će se otvarati na virtualnom javnom otvaranju ponuda u navedeno vrijeme.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Virtualnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati najviše dva predstavnika po ponuditelju.

Ponuditelji moraju dostaviti ime i prezime i podatke za kontakt predstavnika koji će prisustvovati mrežnom sastanku otvaranja ponuda i moraju poslati skeniranu presliku svog ovlaštenja zajedno s potvrdom o podnesenoj ponudi dobivenu iz e-dostave najkasnije dva radna dana unaprijed na: tenders@cdt.europa.eu.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Sud Europske unije
Poštanska adresa: Boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg Cedex
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT), Legal Affairs Section
Poštanska adresa: Bâtiment Technopolis, 12 E, rue Guillaume Kroll
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-1882
Država: Luksemburg
E-pošta: tenders@cdt.europa.eu
Internetska adresa: http://www.cdt.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
25/03/2022