Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 167470-2022

01/04/2022    S65

Luksemburg-Luxembourg: FL/LEG22-02ES

2022/S 065-167470

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Poštanska adresa: Bâtiment Technopolis, 12E, rue Guillaume Kroll
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-1882
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Martin Garnier
E-pošta: tenders@cdt.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.cdt.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10504
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Prevođenje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

FL/LEG22-02ES

II.1.2)Glavna CPV oznaka
79530000 Usluge prevođenja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet je ovog poziva na nadmetanje sklapanje višestrukih okvirnih ugovora za usluge pisanog prevođenja i naknadnog uređivanja tekstova iz područja prava s engleskog i francuskog na španjolski jezik koji se odnose na rad različitih tijela i institucija Europske unije kojima Prevoditeljski centar pruža usluge pisanog prevođenja i druge jezične usluge.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 280 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za najveći broj grupa: 2
Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju: 2
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge pisanog prevođenja i naknadnog uređivanja tekstova iz područja prava s engleskog na španjolski jezik

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79530000 Usluge prevođenja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg
II.2.4)Opis nabave:

Usluge pisanog prevođenja i naknadnog uređivanja tekstova iz područja prava s engleskog na španjolski jezik.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Tri moguća obnavljanja.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge pisanog prevođenja i naknadnog uređivanja tekstova iz područja prava s francuskog na španjolski jezik

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79530000 Usluge prevođenja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

U prostorima izvoditelja.

II.2.4)Opis nabave:

Usluge pisanog prevođenja i naknadnog uređivanja tekstova iz područja prava s francuskog na španjolski jezik.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Tri moguća obnavljanja.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata
Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 15
U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:

Ako se ispostavi da je procijenjeni iznos u eurima nedovoljan, javni naručitelj može iskoristiti mogućnost iz točke 11.1. (e) Priloga I. Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije.

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 16/05/2022
Lokalno vrijeme: 09:59
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 12 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 17/05/2022
Lokalno vrijeme: 14:00
Mjesto:

Ponude će se otvarati na virtualnom javnom otvaranju ponuda u navedeno vrijeme.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Virtualnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati najviše dva predstavnika po ponuditelju.

Ponuditelji moraju dostaviti ime i prezime i podatke za kontakt predstavnika koji će prisustvovati mrežnom sastanku otvaranja ponuda i moraju poslati skeniranu presliku svog ovlaštenja zajedno s potvrdom o podnesenoj ponudi dobivenu iz e-dostave najkasnije dva radna dana unaprijed na: tenders@cdt.europa.eu.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Sud Europske unije
Poštanska adresa: Boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg Cedex
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT), Legal Affairs Section
Poštanska adresa: Bâtiment Technopolis, 12 E, rue Guillaume Kroll
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-1882
Država: Luksemburg
E-pošta: tenders@cdt.europa.eu
Internetska adresa: http://www.cdt.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
25/03/2022