Došlo je do tehničke greške koja utječe na prikaz URL-ova u obavijestima e-obrazaca. Nastojimo što prije riješiti taj problem. U međuvremenu predlažemo da uklonite zarez (ili eventualne druge posebne znakove) na kraju URL-a. Ispričavamo se zbog neugodnosti.

Usluge - 169090-2019

10/04/2019    S71

Hrvatska-Zagreb: Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje

2019/S 071-169090

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 041-094051)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HŽ Infrastruktura d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 39901919995
Poštanska adresa: Mihanovićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: eufunds@hzinfra.hr
Telefon: +385 14534258
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hzinfra.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izrada studijske dokumentacije za projekt „Povezivanje željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske – Lepoglavska spojnica“

Referentni broj: 32-EU/19-DS
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71322000 Usluge tehničkog projektiranja u građevinarstvu za objekte niskogradnje
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je usluga izrade studijske i tehničke dokumentacije za modernizaciju postojeće pruge i gradnju nove na relaciji Čakovec – Varaždin – Lepoglava – Zabok.

Potrebno je izraditi sljedeću studijsku dokumentaciju:

— Studiju povezivanja „Lepoglavskom spojnicom” unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske s idejnim rješenjima,

— Studiju izvodljivosti,

— Analizu troškova i koristi za odabrano idejno rješenje.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/04/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 041-094051

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 18/04/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 25/04/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 18/04/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 25/04/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: