Tjenesteydelser - 171643-2019

12/04/2019    S73

Luxembourg-Luxembourg: Vedligeholdelse af catering-, køkken-, cafeteria- og vaskeriudstyr til massecatering og formelle cateringfaciliteter

2019/S 073-171643

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Revisionsret
Postadresse: 12, rue Alcide de Gasperi
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU LUXEMBOURG
Postnummer: L-1615
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Service des appels d'offres et contrats
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.eca.europa.eu

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4665
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vedligeholdelse af catering-, køkken-, cafeteria- og vaskeriudstyr til massecatering og formelle cateringfaciliteter

Sagsnr.: AO 684
II.1.2)Hoved-CPV-kode
50883000 Reparation og vedligeholdelse af cateringudstyr
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Tjenesterne, der skal leveres, er af 2 typer:

— forebyggende og udbedrende vedligeholdelse, der skal udføres i hele kontraktens løbetid (se del B, punkt 3.1 i udbudsmaterialet),

— supplerende vedligeholdelse af ekstraudstyr og/eller ændringer på eller udskiftning af eksisterende udstyr (se del B, punkt 3.2 i udbudsmaterialet).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 390 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50882000 Reparation og vedligeholdelse af restaurantudstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU00 Luxembourg
Hovedudførelsessted:

Luxembourg.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tilbudsgiverens forpligtelser vil, alt efter udstyrets type, omfatte alle eller visse af de følgende tjenester og leverancer:

— alt forebyggende vedligeholdelsesarbejde på installationerne,

— alt udbedrende vedligeholdelsesarbejde på installationerne,

— al afmontering/genmontering af udstyret,

— alle supplerende leverancer af reservedele, forbrugsartikler og udstyr,

— al supplerende vedligeholdelse af ekstraudstyr og/eller ændringsindgreb på eksisterende udstyr,

— al bistand til miljøforvaltning,

— bistand i forbindelse med periodiske kontroller foretaget af et godkendt organ.

Disse ydelser skal leveres under hele kontraktens varighed alt efter revisionsrettens behov.

Den forebyggende og udbedrende vedligeholdelse (herunder bistand til miljøforvaltning og bistand i forbindelse med periodiske kontroller) er honorarbaseret med samlet pris for hver beskrevet ydelse i henhold til del B i punkt 3.1 i udbudsmaterialet. Supplerende ydelser og leverancer (beskrevet i del B i punkt 3.2 i udbudsmaterialet), der kunne opstå i løbet af kontrakten, vil være genstand for separat fakturering i overensstemmelse med del B, punkt 6 i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 390 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Den Europæiske Unions almindelige budget.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Der er planlagt et besøg på stedet den 17.4.2019 (15.00) på følgende adresse: 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg-Kirchberg, LUXEMBOURG. Hvis datoen ikke passer, kan der foreslås en anden dato, hvilket dog ikke vil ændre på fristen for indgivelse af bud. Der skal informeres om deltagelse pr. e-mail til adressen eca-procurement.service@eca.europa.eu kl. 14.00 dagen i forvejen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgiverne skal være optaget i erhvervs- eller handelsregisteret i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

a) Den gennemsnitlige omsætning for de seneste 3 regnskabsår (2015-2016-2017) vedrørende tjenester, der er omfattet af kontrakten, skal overstige 195 000 EUR;

b) Kopi af erhvervsansvarsforsikringspolicer for den type tjenester, der er dækket af kontrakten. Erhvervsansvarsforsikringen skal mindst opfylde kravene i punkt 1.4, del B i udbudsbetingelserne. Tilbudsgiveren skal være i stand til at fremlægge dokumentation for, at erhvervsansvarsforsikringen dækker al skade forvoldt af vedkommendes personale, samarbejdspartnere og/eller underkontrahenter på Rettens bygning, installationer og/eller personale i hele udførelsesperioden.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

a) Den gennemsnitlige omsætning for de seneste 3 regnskabsår (2015-2016-2017) vedrørende tjenester, der er omfattet af kontrakten, skal overstige 195 000 EUR;

b) Kopi af erhvervsansvarsforsikringspolicer for den type tjenester, der er dækket af kontrakten.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

a) Tilbudsgiver skal have en erfaring på mindst 3 år i udførelsen af tjenester, der er lig dem, som omfattes af indeværende kontrakt, samt fremlægge de beviser, der beskrives i del A, punkt 8.3 i udbudsbetingelserne;

b) Tilbudsgiver skal i løbet af de sidste 3 år uden afbrydelse have rådet over fagfolk på kontaktens områder, der har erhvervsmæssig kompetence og erfaring inden for udførelsen af de tjenester; der omhandles af kontakten;

c) Tilbudsgiver eller én af vedkommendes under- eller medkontrahenter skal være registreret i miljøforvaltningen i Luxembourg med henblik på affaldstransport.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

a) De 3 referencer på vedligeholdelseskontrakter skal være på en værdi på over 60 000 EUR pr. år og pr. kontrakt;

b) Team: kontraktansvarlig + pågældendes suppleant, 2 teknikere og 2 køleteknikere, hvis uddannelsesniveau og erhvervsmæssige erfaring skal svare til beskrivelsen i del A, punkt 8.3 i udbudsmaterialet;

c) Kopi af registrering eller registreringsanmodning vedrørende affaldstransport.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Køleteknikerne skal have et gyldigt kategori 1-bevis for kompetence inden for køleteknik i overensstemmelse med forordning 2015/2076.

III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/05/2019
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/05/2019
Tidspunkt: 10:00
Sted:

12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg-Kirchberg, LUXEMBOURG

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgivere eller deres repræsentanter, der ønsker at deltage i åbningen af buddene, bedes sende skriftlig bekræftelse herpå (e-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu senest

15.5.2019, inden kl. 14.00 og fremlægge behørig bemyndigelse til at repræsentere deres virksomhed eller konsortiet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Alle yderligere oplysninger vil blive meddelt via» e-tendering«-platformen. Alle anmodninger om yderligere oplysninger kan kun fremsættes skriftligt via »e-tendering«-webstedet på https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4665 under fanen »spørgsmål og svar«, ved at klikke på »opret et spørgsmål«.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadresse: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
Telefon: +33 388172313

Internetadresse: http://ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Senest 2 måneder efter, at den klagende part er blevet underrettet eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dato, den klagende part har modtaget underretningen. En klage indgivet til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Den Europæiske Revisionsret, Service des appels d'offres et contrats
Postadresse: 12, rue Alcide de Gasperi
By: Luxembourg
Postnummer: L-1615
Land: Luxembourg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-45540
Fax: +352 4398-46955

Internetadresse: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/04/2019