Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Roba - 172221-2019

12/04/2019    S73

Hrvatska-Zagreb: Magnetni mjerači

2019/S 073-172221

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Prirodoslovno-matematički fakultet
Nacionalni registracijski broj: 28163265527
Poštanska adresa: Horvatovac 102a
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Martina Lepušić-Tunčec
E-pošta: nabava@dekanat.pmf.hr
Telefon: +385 14606041
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pmf.unizg.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0014235
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava znanstvene opreme – Komplet 3, Grupa 1. VSM - Magnetometar s vibrirajućim uzorkom Grupa 2. Temperaturni kontroleri za niske temperature

Referentni broj: 10V-PMF/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38553000 Magnetni mjerači
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava znanstvene opreme – Komplet 3.

Grupa 1. VSM - Magnetometar s vibrirajućim uzorkom

Grupa 2. Temperaturni kontroleri za niske temperature

Predmet nabave financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj, iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija u sklopu Projekta Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta za Infrastrukturnu potporu. Projekt uključuje nabavu suvremene znanstveno-istraživačke opreme te provedbu aktivnosti organizacijske reforme, čime će se osigurati kapaciteti za provođenje vrhunskih istraživanja i postizanje općeg cilja projekta koji se odnosi na razvoj Fizičkog odsjeka PMF-a u regionalni centar izvrsnosti unutar nacionalnog i europskog istraživačkog prostora. Nakon provedbe projekta, stvorit će se uvjeti za provođenje aktivnosti kojima se stvaraju nove znanstvene, društvene i gospodarske vrijednosti, posebno u prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 631 696.15 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 1. VSM - Magnetometar s vibrirajućim uzorkom

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38553000 Magnetni mjerači
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Fizički odsjek PMF-a, Bijenička cesta 32, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 1. VSM - Magnetometar s vibrirajućim uzorkom.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Kriterij kvalitete ponude / Ponder: 20 %
Cijena - Ponder: 80 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 503 152.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 300
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Nabava se provodi temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor broj

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 2. Temperaturni kontroleri za niske temperature

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38410000 Instrumenti za mjerenje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Fizički odsjek PMF-a, Bijenička cesta 32, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 2. Temperaturni kontroleri za niske temperature

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstvo na ispravnost prodane stvari / Ponder: 25 %
Cijena - Ponder: 75 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 128 544.15 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 300
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Nabava se provodi temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (Ugovor broj

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

Ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 16/05/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 16/05/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

PMF, Horvatovac 102/a.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

1. Doc. dr. sc. Emil Tafra.;

2. Ivica Pranjić, dipl. oec., Projekt jednako razvoj d.o.o.;

3. Martina Lepušić-Tunčec, mag. rel. int. et dipl., ovlašteni predstavnik Naručitelja sa završenim specijalističkim programom izobrazbe u području javne nabave;

4. Anđelka Budimir, dipl.iur., ovlašteni predstavnik Naručitelja sa završenim specijalističkim programom izobrazbe u području javne nabave.

Javno otvaranje ponuda započinje 16. svibnja 2019. godine s početkom u 12:00 sati na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Horvatovac 102/a, Zagreb, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA. Žalba se izjavljuje u elektroničkom obliku putem sustava e-žalba sukladno Pravilniku o elektroničkoj žalbu u javnoj nabavi (NN 101/2017). Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu.U otvorenom postupku javne nabave žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili Dokumentacije,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene Dokumentacije, u odnosu na sadržaj izmjene Dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Dokumentacije te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenom nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Žalba obvezno sadržava podatke i dokaze iz članka 420. ZJN-a 2016. U slučaju izjavljivanja žalbe na Dokumentaciju o nabavi, ili na njezinu izmjenu, Naručitelj će sukladno članku 419. ZJN-a 2016. objaviti informaciju da je na Dokumentaciju izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/04/2019