Varer - 173707-2022

04/04/2022    S66

Danmark-Frederiksberg: Transportudstyr og transporthjælpemidler

2022/S 066-173707

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kommune
CVR-nummer: 11259979
Postadresse: Frederiksberg Rådhus
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Weigand
E-mail: mowe03@frederiksberg.dk
Telefon: +45 28982053
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/32efda98-b28f-45a1-9e69-185e8c0a45c8/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/32efda98-b28f-45a1-9e69-185e8c0a45c8/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/32efda98-b28f-45a1-9e69-185e8c0a45c8/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/32efda98-b28f-45a1-9e69-185e8c0a45c8/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af eldrevne komprimatorbiler og eldrevne ladbiler til renovation

II.1.2)Hoved-CPV-kode
34000000 Transportudstyr og transporthjælpemidler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Frederiksberg Kommune udbyder 2 kontrakter (delaftaler) om levering af henholdsvis 2 eldrevne komprimator og 4 eldrevne ladbiler til den kommunale enhed Frederiksberg Renovation.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Eldrevne komprimatorbiler

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34144511 Renovationsvogne
34144512 Renovationsvogne med komprimering
34144510 Køretøjer til affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Frederiksberg Kommune udbyder 2 kontrakter (delaftaler) om levering af henholdsvis 2 eldrevne komprimator og 4 eldrevne ladbiler til den kommunale enhed Frederiksberg Renovation. Til køretøjerne skal tilbydes en 8-årig serviceaftale.

Nærværende delaftale 1 omhandler indkøbet af de 2 eldrevne komprimatorbiler.

Komprimatorbilerne skal primært køre storskrald, træ og metal, så de skal kunne tåle denne form for affaldsindsamling.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Serviceaftale for de enkelte køretøjter kan forlænges.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delaftalen indeholder option om køb af yderligere 4 køretøjer.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Eldrevne ladbiler

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34144511 Renovationsvogne
34144510 Køretøjer til affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Frederiksberg Kommune udbyder 2 kontrakter (delaftaler) om levering af henholdsvis 2 eldrevne komprimator og 4 eldrevne ladbiler til den kommunale enhed Frederiksberg Renovation. Til køretøjerne skal tilbydes en 8-årig serviceaftale.

Nærværende delaftale 2 omhandler indkøbet af de 4 eldrevne ladbiler.

Ladbilerne skal forventeligt indsamle el-skrot, farligt affald, levere og hjemtage beholdere samt andre lign funktioner inden for indsamling af affald og genbrug.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Serviceaftale for de enkelte køretøjter kan forlænges.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delaftalen indeholder option om køb af yderligere 4 køretøjer.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse følgende nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår

o Årsomsætning, ESPD, del IV, rubrikken ”Samlet årsomsætning”

o Egenkapital, ESPD, del IV, rubrikken ”Finansielle nøgletal”

o Soliditetsgrad, ESPD, del IV, rubrikken ”Finansielle nøgletal”

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For begge delaftaler gælder, at:

 Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en gennemsnitlig årlig nettoomsætning på minimum 14 mio. kr. ekskl. moms i de ved tilbudsfristen seneste 3 afsluttede regnskabsår.

 Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i gennemsnit har haft en egenkapital på minimum 4 mio. kr. i de ved tilbudsfristen seneste 3 år afsluttede regnskabsår, og at tilbudsgiver har haft en egenkapital på minimum 4 mio. kr. i det ved tilbudsfristen senest afsluttede regnskabsår.

 Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en soliditetsgrad på mindst 10 % i gennemsnit i de ved til-budsfristen 3 seneste afsluttede regnskabsår, og at tilbudsgiver har haft en soliditetsgrad på mindst 10 % i det ved tilbudsfristen senest afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse de op til 3 mest relevante referencer indenfor de seneste 3 år. Ved relevant reference forstås en opgave, der i art relaterer sig til levering af sammenlignelige biler (drivmiddel undtaget) samt service og reparationsaftale, og hvor kontrakten er indgået inden for de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen.

Referencen/referencerne skal indeholde beskrivelse af opgaven og omfanget af denne, herunder tilbudsgivers rolle i opgaven (feltet ”Beskrivelse”), referencens samlede værdi for tilbudsgiver (feltet ”Beløb”), leveringstidspunktet (feltet ”Slutdato”) og navnet på den offentlige eller private kunde (feltet ”Modtagere”), ESPD, del IV.C, rubrikken ”For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type”.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver angiver mindst 1 relevant reference, jf. afsnit III.1.2) ovenfor.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

De udbudte kontrakter indeholder krav om, at

- leverandøren og eventuelle underleverandører er forpligtiget til at sikre overholdelse af grundlæggende rettigheder og må herunder ikke forskelsbehandle som følge af køn, race, religion, seksuel orientering, politisk anskuelse, handicap, alder eller etnisk tilhørsforhold, herunder overholdelse af ILO-konventioner.

- leverandøren skal sikre, at de ansatte, som denne og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende for den pågældende branche på den egn, hvor arbejdet udføres, jf. dansk lovgivning og ILO konvention nr. 94.

For yderligere information om de kontraktuelle krav henvises til udbudsmaterialets udkast til kontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/05/2022
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/05/2022
Tidspunkt: 12:05
Sted:

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

I udbuddet gælder de frivillige udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2) og 7)

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud:

Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, hvorvidt klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/03/2022