Radovi - 177173-2020

Submission deadline has been amended by:  249193-2020
15/04/2020    S74

Hrvatska-Kutina: Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

2020/S 074-177173

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Moslavina d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 98526328089
Poštanska adresa: Školska ulica 4
Mjesto: Kutina
NUTS kod: HR04E Sisačko-moslavačka županija
Poštanski broj: 44320
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Moslavina d.o.o., Komercijala – javna nabava
E-pošta: nabava@moslavina-kutina.hr
Telefon: +385 44691418
Telefaks: +385 44691425
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.moslavina-kutina.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F5-0014467
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje u sklopu EU sufinanciranog projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“

Referentni broj: 1/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je „Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje“ u okviru Projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“, te izrada izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (Fidic Crvena knjiga) po grupama.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 206 785 436.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa A.1 - Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe VS Moslavačka Posavina

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04E Sisačko-moslavačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Aglomeracija Kutina

II.2.4)Opis nabave:

Izvođenje radova na sustavu javne vodoopskrbe: ? Proširenje vodoopskrbne mreže sustava javne vodoopskrbe VP Moslavačka Posavina o Izgradnjom 46 124 m vodoopskrbnih cjevovoda profila DN 90 do DN 400 o Izgradnjom 4 crpne stanice kapaciteta 11 – 15 l/s ? Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sustava javne vodoopskrbe VP Moslavačka Posavina o Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda „Voloder – Gornja Gračenica“ profila DN 400 u duljini 2 847 m ? Izgradnja dodatna dva bunara [LoPoZ-4 i LoPoZ-5] kapaciteta ? 30 l/s na vodocrpilištu „Osekovo“ ? Izvođenje radova na sustavu javne odvodnje: ? Izgradnja / proširenje sustava javne odvodnje aglomeracije Kutina: ? Izgradnja gravitacijskih kanalizacijskih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 685 m. te izrada izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke radova / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 1: Inženjer gradilišta / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 2: Voditelj radova građevinske struke / Ponder: 5
Cijena - Ponder: 70
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 66 213 484.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz operativnog programa „Konkurentnosti kohezija" u financijskom razdoblju 2014.–2020. – Zaštita okoliša i održivost resursa.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa A.2 - Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Kutina – I

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04E Sisačko-moslavačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Aglomeracija Kutina.

II.2.4)Opis nabave:

Izvođenje radova na sustavu javne vodoopskrbe: ? Proširenje vodoopskrbne mreže sustava javne vodoopskrbe VP Moslavačka Posavina o Izgradnjom 551 m vodoopskrbnih cjevovoda profila DN 110 ? Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sustava javne vodoopskrbe VP Moslavačka Posavina o Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda profila DN 90 do DN 300 u duljini 17 773 m ? Izvođenje radova na sustavu javne odvodnje: ? Rekonstrukcija postojećeg sustava javne odvodnje aglomeracije Kutina: o Rekonstrukcija kanalizacijskih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 7 075 m. o Rekonstrukcija kanalizacijskih kolektora [sanitarni sustav odvodnje] ukupne duljine 353 m. o Rekonstrukcija preljevnih objekata [mješoviti sustav odvodnje] ukupno 6 kišnih preljeva, te pripadnih prigušnica i rasteretnih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 305 m. ? Izgradnja / proširenje sustava javne odvodnje aglomeracije Kutina: o Izgradnja gravitacijskih kanalizacijskih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 1 702 m. o Izgradnja preljevnih objekata [mješoviti sustav odvodnje] ukupno 5 kišnih preljeva, te pripadnih prigušnica i rasteretnih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 568 m. o Izgradnja sanitarnih gravitacijskih kanalizacijskih kolektora [sanitarni sustav odvodnje] ukupne duljine 19 033 m. o Izgradnja tlačnih kanalizacijskih cjevovoda [sanitarni sustav odvodnje] ukupne duljine 2 775 m. o Izgradnja crpnih stanica [sanitarni sustav odvodnje] ukupno 8 crpnih stanica o Izgradnja gravitacijskih retencijskih kanalizacijskih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 347 m. te izrada izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (Fidic Crvena knjiga).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke radova / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 1: Inženjer gradilišta / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 2: Voditelj radova građevinske struke / Ponder: 5
Cijena - Ponder: 70
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 85 126 166.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz operativnog programa "Konkurentnosti kohezija" u financijskom razdoblju 2014.-2020. – Zaštita okoliša i održivost resursa

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa A.3 - Rekonstrukcija i izgradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Kutina – II

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45231300 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04E Sisačko-moslavačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Aglomeracija Kutina

II.2.4)Opis nabave:

Izvođenje radova na sustavu javne vodoopskrbe: ? Proširenje vodoopskrbne mreže sustava javne vodoopskrbe VP Moslavačka Posavina o Izgradnjom 1 951 m vodoopskrbnih cjevovoda profila od DN 63 do DN 110 ? Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže sustava javne vodoopskrbe VP Moslavačka Posavina o Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda profila DN 90 do DN 250 u duljini 8 234 m ? Izvođenje radova na sustavu javne odvodnje: ? Rekonstrukcija postojećeg sustava javne odvodnje aglomeracije Kutina: o Rekonstrukcija kanalizacijskih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 4 605 m. o Rekonstrukcija kanalizacijskih kolektora [sanitarni sustav odvodnje] ukupne duljine 1 615 m. o Rekonstrukcija preljevnih objekata [mješoviti sustav odvodnje] ukupno 1 kišnih preljeva, te pripadnih prigušnica i rasteretnih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 50 m. ? Izgradnja / proširenje sustava javne odvodnje aglomeracije Kutina: o Izgradnja gravitacijskih kanalizacijskih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 4 457 m. o Izgradnja preljevnih objekata [mješoviti sustav odvodnje] ukupno 2 kišna preljeva, te pripadnih prigušnica i rasteretnih kolektora [mješoviti sustav odvodnje] ukupne duljine 52 m. o Izgradnja sanitarnih gravitacijskih kanalizacijskih kolektora [sanitarni sustav odvodnje] ukupne duljine 7 068 m. o Izgradnja tlačnih kanalizacijskih cjevovoda [sanitarni sustav odvodnje] ukupne duljine 1 581 m. o Izgradnja crpnih stanica [sanitarni sustav odvodnje] ukupno 5 crpnih stanica te izrada izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom tehničkog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u jamstvenom roku, u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga).

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatno trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke radova / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 1: Inženjer gradilišta / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 2: Voditelj radova građevinske struke / Ponder: 5
Cijena - Ponder: 70
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 55 445 786.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz operativnog programa "Konkurentnosti kohezija" u financijskom razdoblju 2014.–2020. – Zaštita okoliša i održivost resursa

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, radi provjere okolnosti navedenih u eESPD-u, osim ako već posjeduje te dokumente.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente kao dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz poglavlja 21.1.1:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

— Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi u obliku bankarske garancije u visini od 10 % od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a,

— Jamstvo za povrat avansa

Ukoliko Izvođač traži predujam, Izvođač će Naručitelju dostaviti jamstvo za povrat avansa u obliku bankarske garancije u visini od 10 % od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.;

— Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku:

Prilikom predaje Okončane situacije; u obliku bankarske garancije u visini od 10 % Ugovorne cijene bez PDV-a.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Plaćanje se vrši temeljem ovjerenih privremenih i okončane situacije od strane Naručitelja doznakom na račun Izvođača, Podugovaratelja i članova zajednice Izvođača, kako je primjenjivo, u roku od 60 dana od predaje Izvještaja i popratne dokumentacije Inženjeru (14.7(b)).

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Naručitelj od zajednice gospodarskih subjekata neće zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 18/05/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 18/05/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Moslavina d.o.o, Školska ulica 4, Kutina, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: http://www.dkom.hr/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/04/2020