Varer - 179369-2019

16/04/2019    S75    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Charlottenlund: Dele til varmeinstallationer

2019/S 075-179369

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gentofte Fjernvarme
CVR-nummer: 19438414
Postadresse: Bernstorffsvej
By: Charlottenlund
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 159
Land: Danmark
Kontaktperson: Bo Hoffmann Østergaard
E-mail: bhs@ggfjernvarme.dk
Telefon: +45 30348657

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://gentoftefjernvarme.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: COWI A/S
Postadresse: Parallelvej 2
By: Lyngby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Bastian Reisler
E-mail: PERR@cowi.com
Telefon: +45 56404668

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cowi.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=lwgcncabhx
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af store fjernvarmeunits

II.1.2)Hoved-CPV-kode
44115220 Dele til varmeinstallationer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Gentofte Fjernvarme udbyder en rammeaftale vedrørende levering af 75-200 stk. større fjernvarmeunits med pladevarmeveksler til opvarmning af radiator-/gulvvarme samt til produktion af varmt brugsvand.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42511100 Varmevekslere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Gentofte Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med Gentofte Fjernvarmes arbejde med udbygning af fjernvarmenettet skal der bruges et antal større varmevekslere. Dette projekt omfatter en forventet levering af 75-200 fjernvarmeunits med pladevarmevekslere af forskellig størrelse. Fjernvarmeunits skal være med og uden afgang til varmtvandsbeholder, med en maximal varmeeffekt op til 1000 kW. VVS-arbejdet, i form af afmontering og fjernelse af det eksisterende gas- eller oliefyr og herefter installation af en fjernvarmeunit, er ikke indeholdt i dette udbud.

Det bliver Gentofte Fjernvarme, som bestiller fjernvarmeunits. Al levering sker efter nærmere aftale på aftalt tidspunkt og adresse.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk værdi og kvalitet af det tilbudte produkt / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Garanti på de tilbudte produkter / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Levering og service / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er mulighed for forlængelse af 3 gange 1 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis Ordregiver modtager mere end 5 egnede ansøgninger, vil Ordregiver foretage en udvælgelse blandt de ansøgere, som opfylder betingelserne for deltagelse.

Udvælgelse sker på baggrund af de ansøgere, der efter Ordregivers skøn vurderes at have de mest relevante referencer. Ved vurderingen af mest relevante referencer, lægger Ordregiver blandt andet vægt på de udførte opgavers størrelse i form af kontraktværdi, og at de omfatter tilsvarende typer af opgaver, herunder at referencerne dokumenterer erfaring med levering af fjernvarmeunits inden for de størrelser og typer, som er omfattet af den udbudte kontrakt.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder en frivillig option på levering af ekspansionsbeholdere og varmtvandsbeholdere. Optionen er frivillig og indgår ikke i evalueringen af tilbuddet.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S er et fælles kommunalt serviceselskab, som udfører opgaver på vegne af Gentofte Fjernvarme. I forbindelse med leveringer på denne rammeaftale, vil kommunikationen derfor gå gennem Gentofte Gladsaxe Fjernvarme I/S. Indkøbene vil dog udelukkende vedrører opgaver, som udføres af Gentofte Fjernvarme og al fakturering foretages også til Gentofte Fjernvarme.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Ansøgers egenkapital for det seneste disponible regnskabsår. (Angivelse kan ske i ESPD del IV afsnit B under feltet "Finansielle nøgletal"),

- Ansøgers soliditetsgrad for det seneste disponible regnskabsår. (Angivelse kan ske i ESPD del IV afsnit B under feltet "Øvrige økonomiske og finansielle kravl"),

- Ansøgers omsætning for levering af fjernvarmeunits opgjort for det seneste disponible regnskabsår. (Angivelse kan ske i ESPD del IV afsnit B under feltet "Specifik årsomsætning").

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Ansøger skal have en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår,

- Ansøger skal have en soliditetsgrad på minimum 20% i det seneste disponible regnskabsår,

- Ansøger skal have en omsætning for levering af fjernvarmeunits på minimum 10 000 000 DKK det seneste disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Ansøger skal aflevere referencer for udførelse af lignende leverancer af fjernvarmeunits, udført inden for de seneste 3 år,

- Ansøger bedes angive beløb, tidspunkt for leverancen, modtager, samt en beskrivelse af leverancen med angivelse af antal og størrelser for de leverede fjernvarmeunits.

Hvis en reference vedrører leverancer på en rammeaftale, bedes ansøger oplyse omfanget af leverancer på rammeaftalen frem til dato for afsendelse af ansøgning om prækvalifikation.

Angivelse af referencer kan ske i ESPD del IV, afsnit C, Der er tilladt at vedlægge ansøgningen korte beskrivelser af referencer som et supplement til teksten i ESPD-dokumentet (max 1-2 A4-sider pr. reference).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Det er et mindstekrav, at ansøger kan fremvise mindst én reference, hvor ansøger har varetaget både det tekniske design og leverance af fjernvarmeunits,

- Det er et mindstekrav, at ansøger kan fremvise mindst én reference, hvor ansøger har varetaget leverance af fjernvarmeunits af en tilsvarende art og størrelse.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Leverandøren skal ikke stille sikkerhed for levering af ydelser under denne kontrakt.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Kontrakten indeholder krav om elektronisk fakturering.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Hvor flere i forening afgiver tilbud, skal det af tilbuddet fremgå, hvem der med bindende virkning er bemyndiget til at repræsentere tilbudsgiverne. Tilbudsgiver kan anvende bilag 1 til udbudsvilkårene til brug for afgivelse af denne konsortieerklæring.

Tildeles konsortiet den udbudte kontrakt, så skal de i sammenslutningen deltagende virksomheder påtage sig direkte, solidarisk og ubegrænset hæftelse for opfyldelsen af kontrakten.

Tilbudsgiver skal vedlægge støtteerklæringer, såfremt denne baserer sit tilbud på andre enheders økonomiske, finansielle, tekniske eller faglige formåen. Tilbudsgiver kan anvende bilag 2 til udbudsvilkårene til brug for afgivelse af denne støtteerklæring.

De enheder, som ansøger baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, skal påtage sig direkte, solidarisk og ubegrænset hæftelse for opfyldelsen af kontrakten.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten indeholder sociale klausuler.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/05/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/05/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. Lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/04/2019