Roba - 179559-2015

Prikaži smanjeni prikaz

23/05/2015    S99

Hrvatska-Varaždin: Prirodni plin

2015/S 099-179559

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Varaždinska županija
Nacionalni registracijski broj: 15877210917
Poštanska adresa: Franjevački trg 7
Mjesto: Varaždin
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Upravni odjel za proračun i javnu nabavu Varaždinske županije
Na pažnju (osoba za kontakt): Anita Strniščak, Marina Ivančević
E-pošta: anita.strniscak@varazdinska-zupanija.hr
Telefon: +385 42390565
Telefaks: +385 42390543

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2015%2fS+003-0020764

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: da

Službeni naziv: 1. Varaždinska županija, 2. Dom zdravlja Varaždinske županije, 3. Druga gimnazija Varaždin, 4. Elektrostrojarska škola Varaždin, 5. Glazbena škola Varaždin, 6. Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola, 7. Medicinska škola Varaždin, 8. Prva gimnazija Varaždin, 9. Srednja strukovna škola Varaždin, 10. Srednja škola „Arboretum Opeka”, 11. Srednja škola Ivanec, 12. Učenički dom, 13. OŠ Franje Serta Bednja, 14. OŠ Beletinec, 15. OŠ Breznički Hum, 16. OŠ Cestica, 17. OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec, 18. OŠ „Petar Zrinski” Jalžabet, 19. OŠ Ivana Rangera, Kamenica, 20. OŠ grofa Janka Draškovića Klenovnik, 21. OŠ Kneginec Gornji, 22. OŠ Ante Starčevića Lepoglava, 23. OŠ Ludbreg, 24. OŠ Ljubešćica, 25. OŠ Martijanec, 26. OŠ „Gustav Krklec” Maruševec, 27. OŠ Novi Marof, 28. OŠ Petrijanec, 29. OŠ „Podrute”, 30. OŠ Metel Ožegović Radovan, 31. OŠ Sračinec, 32. OŠ Sveti Đurđ, 33. OŠ „Vladimir Nazor” Sveti Ilija, 34. OŠ Svibovec, 35. OŠ Šemovec, 36. OŠ Trnovec, 37. OŠ Tužno, 38. OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice, 39. OŠ Veliki Bukovec, 40. OŠ Vidovec, 41. OŠ Vinica.
Nacionalni registracijski broj: OIB 15877210917, OIB: 04489447850, OIB: 27344762042, OIB: 64081807431, OIB: 53107915745, OIB: 12547919272, OIB: 68558018536, OIB: 41524139511, OIB: 58748387962, OIB: 7662038503, OIB: 42359743872, OIB: 75856042936, OIB: 71132268218, OIB: 60698725264, OIB: 31867995107, OIB: 74662493956, OIB: 16575689564, OIB: 05649816050, OIB: 37757206587, OIB: 43378656254, OIB: 04565072303, OIB: 54431385743, OIB: 82884083985, OIB: 05243609231, OIB: 88619742736, OIB: 75963401960, OIB: 22230823677, OIB: 51083143392, OIB: 88037050779, OIB: 95837279138, OIB: 19814448080, OIB: 14916088468, OIB: 71629247016, OIB: 44003727720, OIB: 48253697494, OIB: 67315800148, OIB: 38968356883, OIB: 93828059048, OIB: 33624881058, OIB: 82627473367, OIB: 96025995770
Država: Hrvatska

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Središnja nabava prirodnog plina.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Varaždinska županija.

NUTS kod HR014 Varaždinska županija

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Obavijest uključuje sklapanje okvirnog sporazuma
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Središnja nabava prirodnog plina.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

09123000 Prirodni plin

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 8 375 976,05 HRK
S PDV-om. Stopa PDV-a (%) 25

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
07/14
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2014/S 244-429322 od 18.12.2014

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 105/2015-AS Grupa br: 1 - Naziv grupe: Središnja nabava prirodnog plina
V.1)Datum sklapanja ugovora :
14.4.2015
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Prvo plinarsko društvo d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 58292277611
Poštanska adresa: Kardinala Alojzija Stepinca 27
Mjesto: Vukovar
Poštanski broj: 32000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@ppd.hr
Telefon: +385 32450970
Telefaks: +385 32450971

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 9 269 795,05 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 8 375 976,05 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 12
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.3.2)Podnošenje žalbe
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.4)Datum slanja ove objave:
21.5.2015