Varer - 18002-2023

11/01/2023    S8

Danmark-Kolding: Vandpumper

2023/S 008-018002

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen
CVR-nummer: 29189897
Postadresse: Nytorv 11
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Pytlich
E-mail: pipt@cowi.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kolding.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=nntcbclymn
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Klimatilpasningsprojekt Kolding Å pumpe og sluse - Snekkepumper (Entreprise B)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
42122130 Vandpumper
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Klimatilpasningsprojekt Kolding Å pumpe og sluse. Dette udbud vedrører en delentreprise (B) om udførelse af projektering, levering, installation og idriftsættelse af 4 stk. snekkepumper på pumpestation ved udmundingen af Kolding Å i Kolding Fjord. De 4 pumper skal tilsammen kunne pumpe 20 m³/s, med en løftehøjde på ca. 2,25 m, og pumperne skal være ”fiskevenlige”. Levering og etablering på sitet af betonkonstruktioner og elforsyning indgår ikke i nærværende udbudte snekkepumpeentreprise, men der vil skulle ske en koordinering i forhold til den entreprenør, der skal levere og etablere betonkonstruktionerne for pumpeanlægget.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45246000 Arbejder til vandløbsregulering og sikring mod oversvømmelser
45317100 Elinstallation til pumpeudstyr
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Kolding

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Klimatilpasningsprojekt Kolding Å pumpe og sluse. Dette udbud vedrører en delentreprise(B) om udførelse af projektering, levering, installation og idriftsættelse af 4 stk. snekkepumper på pumpestation ved udmundingen af Kolding Å i Kolding Fjord. De 4 pumper skal tilsammen kunne pumpe 20 m³/s, med en løftehøjde på ca. 2,25 m, og pumperne skal være ”fiskevenlige”. Levering og etablering på sitet af betonkonstruktioner og elforsyning indgår ikke i nærværende udbudte snekkepumpeentreprise, men der vil skulle ske en koordinering i forhold til den entreprenør, der skal levere og etablere betonkonstruktionerne for pumpeanlægget.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Teknik, vedligeholdelses- og driftsforhold / Vægtning: 30%
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 10%
Pris - Vægtning: 60%
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere end 3 konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, vil Ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere.

Udvælgelsen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante erfaringer tilsvarende den udbudte opgaveleverancer af de ydelser, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4) og II.2.4) samt udbudsbetingelsernes afsnit 1.2.

Ved relevante erfaringer menes, at ansøger har erfaring fra tidligere med projektering, levering og udførelse af sammenlignelige snekkepumpeopgaver, herunder tillige for så vidt angår sammenlignelighed i kompleksitet. Alle ovennævnte parametre behøver ikke nødvendigvis at være opfyldt ved samme reference, men en reference vægter højere jo mere sammenlignelig den er, og dermed jo flere af de relevante parametre, som referencen omfatter.

Udvælgelsen sker på baggrund af ansøgers beskrivelse i referencerne. Det er de samme referencer, som indgår i vurderingen af ansøgers egnethed og i udvælgelsen. Det kan derfor være fordelagtigt for ansøger at beskrive omfanget og indholdet af sine referencer udførligt, og herunder påpege forhold, der gør den enkelte reference særligt sammenlignelig med og relevant i forhold til den udbudte opgave.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Oplysning om ansøgers samlede omsætning for hver af de 3 seneste disponible regnskabsår; samt oplysning om ansøgers soliditetsgrad i hver af de 3 seneste disponible regskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves det, at:

› Ansøger i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår har haft en samlet omsætning på mindst 10 mio. DKK, og

› Ansøger i gennemsnit de 3 seneste regnskabsår har haft en soliditetsgrad på mindst 10%

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal aflevere referencer for de mest betydelige og sammenlignelige leverancer, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4 og II.2.4, der på ansøgningstidspunktet er udført inden for de seneste 10 år. Det bemærkes, at det tilladte aldersspænd er udvidet i forhold til udbudslovens § 155, nr. 1 med henblik på at sikre en tilstrækkelig konkurrence. Der må maksimalt fremlægges 5 referencer pr. ansøgning, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder. Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de første 5 referencer angivet i ansøgningen (i ESPD). Hvor en ansøgning omfatter mere end ét ESPD, har ansøgers (ved sammenslutninger den fælles befuldmægtigedes) eget ESPD-forrang. Øvrige ESPD’er prioriteres i alfabetisk rækkefølge på baggrund af aktørernes angivne virksomhedsnavn.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance, dvs. hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4) i udbudsbekendtgørelsen anførte ydelser leverancen vedrørte, herunder

› Angivelse af bygherre

› Udførelsestidspunkt (start- og (forventet) afleveringstidspunkt). Hvis dette ikke er muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

› Oplysning om den økonomiske værdi af leverancen (beløb)

Kun oplysninger, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil indgå i vurderingen af, om mindstekravet til ansøgers tekniske og faglige formåen er opfyldt. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det sålrdes alene den del af ydelserne, der er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.C.

Det er dog tilladt at vedlægge ansøgningen korte beskrivelser af referencer som et supplement til udfyldelse i ESPD-dokumentet (hver reference bør maximalt fylde 2 A4-sider inklusive visualiseringer, illustrationer m.v.).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves det, at:

› Tilbudsgiver præsenterer mindst 2 referencer omfattende projektering, levering, installering og idriftsættelse af minimum 2 snekkepumper for vandoppumpning med en størrelse på minimum 1700 mm i snekkediameter i forbindelse med en pumpestation, og hvor referencen på ansøgningstidspunktet er varetaget og udført indenfor de seneste 10 år.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

AB18

Overholdelse af EU-Forordning 2022/576 (Sanktion mod Rusland)

Sociale klausuler

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/02/2023
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/02/2023
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøgning om prækvalifikation sker ved udfyldelse og rettidig aflevering af ESPD på rette sted. ESPD-skabelon er tilgængelige på den digitale udbudsportal angivet i pkt.I.3

Ansøger kan basere sig på støtte fra anden enhed eller indgå i en sammenslutning af enheder, f.eks. et konsortium.

Ansøger bedes klart og entydigt angive hvilken juridisk person, der er ansøger og dermed er ansvarlig over for Ordregiver.

Hvis ansøgning indsendes af en sammenslutning af enheder (eksempelvis et konsortium), bedes de i sammenslutningen deltagende juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og derudover skal der angives en fælles befuldmægtiget, som Ordregiver med bindende virkning for sammenslutningen kan indgå aftaler med. Der skal udfyldes særskilt ESPD for hver juridisk person.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD underskrives af den pågældende deltager. Den ledende ansøger, der indgiver ansøgningen, behøver ikke at underskrive sin ESPD.

Hvis sammenslutningen bliver bedt om at indsende endelig dokumentation for ESPD, skal der medsendes en erklæring om en fælles befuldmægtiget ved anvendelse af konsortieerklæring (obligatorisk skabelon anvendes). Enheder i sammenslutningen hæfter solidarisk for tilbuddet og opfyldelse af en eventuel aftale.

Såfremt ansøger ønsker at basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal der udfyldes særskilt ESPD for den eller de juridiske person(er), ansøgningen baseres på. Støttende enheder bedes underskrive det særskilte elektroniske ESPD, og ved eventuel anmodning om endelig dokumentation skal udfyldt støtteerklæring, der godtgør, at ansøger/tilbudsgiver faktisk råder over den nødvendige enheds økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, afleveres. Støtteerklæringen godtgør også, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøger/tilbudsgiver.

Sammen med ESPD bedes ansøger aflevere udfyldt underretning om behandling af personoplysninger (obligatorisk skabelon anvendes).

Om udfyldelse af ESPD-dokumentet kan der søges vejledning i de af Konkurrence og Forbrugerstyrelsen udarbejdede vejledninger hertil, eller alternativt ved at stille spørgsmål til ordregiver herom. Vejledningerne findes på https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/espd/

De obligatoriske udelukkelsesgrunde, herunder Udbudslovens §§134a, 135-136 gælder for nærværende udbud.

Efter prækvalifikation, og senest ved afgivelse af indledende tilbud, anmodes de prækvalificerede tilbudsgivere i henhold til udbudslovens § 151, stk. 2 om at fremsende en serviceattest eller tilsvarende som dokumentation for, at der ikke er grundlag for udelukkelse. Serviceattesten må højst være 9 måneder gammel regnet fra ansøgningstidspunktet.

Herudover skal tilbudsgiver samtidig fremlægge dokumentation for, at minimumskravene til egnethed er opfyldt, jf. udbudslovens § 152, medmindre ordregiver kan skaffe certifikaterne eller de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database, eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer, jf. Udbudslovens § 151, stk. 5. Dokumentation for egnethed kan eksempelvis udgøre årsregnskaber, medmindre dokumentation for opfyldelse af de økonomiske mindstekrav er offentlig tilgængelig, og ordregiver derved selv kan tilgå dokumentationen.

Referenceoplysninge i ESPD og eventuelt vedlagte supplerende bilag vedrørende tilbudsgivers tekniske og faglige formåen udgør den endelige dokumentation herfor.

Endeligt skal tilbudsgiver fremlægge dokumentation for overholdelse af RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine, artikel 5k. Tilbudsgiver bedes derfor udfylde og underskrive tro- og loveerklæring (Obligatorisk skabelon anvendes).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.

Klage over udbuddet eller beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside, jf. nedenfor.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/01/2023