Tjenesteydelser - 18035-2023

11/01/2023    S8

Danmark-Højby: Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse

2023/S 008-018035

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odsherred Kommune
CVR-nummer: 29188459
Postadresse: Nyvej 22
By: Højby
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4573
Land: Danmark
Kontaktperson: Sebastian Slot
E-mail: sesl@odsherred.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.odsherred.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=350190&B=DK_UDBUD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=350190&B=DK_UDBUD
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Odsherred Kommunes udbud af kontrakt om renhold og ukrudtsbekæmpelse

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakt om udførelse af renhold og ukrudtsbekæmpelse i Odsherred Kommune.

Dette er et genudbud. Kontrakten er tidligere offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse nr. 2022/S 187-529817. Der er foretaget ændringer af udbudsmaterialet, og tilbudsgiver opfordres derfor til at læse materialet nøje.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 800 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77312000 Fjernelse af ukrudt
77312100 Ukrudtsbekæmpelse
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90610000 Gaderengøring og -fejning
90611000 Gaderengøring
90612000 Gadefejning
90918000 Rengøring af affaldsbeholdere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Odsherred Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter udførelse af renhold og ukrudtsbekæmpelse i Odsherred Kommune. Kontrakten omfatter følgende hovedydelser:

• Fejning, ukrudtsbekæmpelse og renholdelse af befæstede arealer, herunder spærreflader og oversiden af kantbjælker på bygværker

• Renholdelse og tømning af affaldskurve

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 800 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Parterne kan ved enighed forlænge kontrakten med 1 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ad II.1.6: Anskaffelsen er ikke opdelt i delaftaler. Årsagen hertil er, at det ikke vurderet kommercielt og økonomisk hensigtsmæssigt som følge af kontraktens omfang og karakter.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Den økonomiske og finansielle kapacitet vurderes på baggrund af følgende:

• Tilbudsgivers gennemsnitlige nettoomsætning i de seneste tre disponible regnskabsår.

• Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

--

Som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder de nedenfor fastsatte krav til økonomisk og finansiel formåen, skal tilbudsgiver indlevere udfyldt ESPD-dokument (via EU-Supply, jf. afsnit VI.3) nedenfor).

--

Når ordregiver forlanger det, skal tilbudsgiver fremlægge endelig dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder de nedenfor fastsatte krav til økonomisk og finansiel formåen, jf. afsnit VI.3) nedenfor.

--

Ved en sammenslutning af virksomheder (konsortium) skal dokumentationen afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentationen ligeledes afgives for hver af de økonomiske aktører.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende krav:

• Gennemsnitlig nettoomsætning på minimum DKK 4 mio. i de seneste tre disponible regnskabsår.

• Egenkapitalkrav: Minimum kr. 1.000.000 i det seneste disponible regnskabsår.

--

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravet. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige formåen gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Den tekniske og faglige formåen vurderes på baggrund af tilbudsgivers anførte referencer.

Tilbudsgiver skal angive sine referencer i ESPD’ens del IV.C.

--

Bemærk, at tilbudsgiver i sit eget ESPD alene kan angive egne referencer, dvs. for den pågældende juridiske person (f.eks. selskab). Dette indebærer eksempelvis, at koncernforbundne selskabers referencer kun kan tages i betragtning, hvis tilbudsgiveren baserer sig på de pågældende koncernforbundne selskaber i relation til egnethed, og hvis der således indleveres særskilt ESPD og støtteerklæring for de pågældende koncernforbundne selskaber, jf. nedenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har minimum 3 sammenlignelige referencer, der dokumenterer erfaring med renhold og ukrudtsbekæmpelser.

Referencerne skal være udført i en sammenhængende periode på minimum 12 måneder og være udført inden for de seneste tre år regnet fra tilbudsfristen. Referencerne skal have en samlet værdi på minimum kr. 250.000 ekskl. moms. Såfremt en reference delvist er udført indenfor tre års- perioden tæller også den del af værdien med, der er udført tidligere end tre år fra tilbudsfristen.

Kravet kan opfyldes enten som leverandør eller underleverandør. Det afgørende er, at tilbudsgiver har udført det af referencerne omfattede arbejde.

--

For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravet. For tilbudsgivere, der baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige formåen gælder, at tilbudsgiveren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravet.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Vilkårene fremgår af udkast til kontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/02/2023
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/02/2023
Tidspunkt: 23:59
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af de afgivne tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens §§ 134 a-136, og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, er udelukket fra at deltage i udbuddet. En tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt underudbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundende §§ 134 a-136, og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.

--

Foreløbig dokumentation:

Som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene (obligatoriske og frivillige), samt er egnet, skal tilbudsgiver alene indlevere udfyldt ESPD-dokument (via EU-Supply).

Hvis tilbuddet afgives af et konsortium, skal der for hver deltager i konsortiet indleveres udfyldt ESPD-dokument. Konsortiet skal tilsammen opfylde egnethedskravene. Hvis tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle eller tekniske og faglige formåen på støttende enheder, skal der indleveres udfyldt ESPD-dokument for tilbudsgiver samt den/de støttende enhed(er). Tilbudsgiverne skal sammen med støttende enheder tilsammen opfylde egnethedskravene.

--

Endelig dokumentation:

Forinden ordregiver kan meddele tildelingsbeslutning, skal ordregiver indhente endelig dokumentation for rigtigheden af den vindende tilbudsgivers oplysninger i ESPD'et. Denne dokumentation vil for danske tilbudsgivere bestå af Serviceattest (udstedt ikke tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen) og de tre seneste årsregnskaber. For udenlandske tilbudsgivere præsteres tilsvarende dokumentation. Såfremt tilbudsgiver som følge af årsager, der ikke kan tilregnes denne, ikke kan fremlægge dokumentationen, kan tilbudsgiver dokumentere sin økonomiske egnethed på anden måde, som Ordregiver skønner passende, jf. udbudslovens § 154, stk. 2. Hvis tilbuddet afgives af et konsortium, skal der ligeledes indleveres korrekt udfyldt konsortieerklæring for konsortiet som helhed (evt. ved anvendelse af skabelon i udbudsbilag B). Hvis tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på støttende enheder, skal tilbudsgiver ligeledes indlevere korrekt udfyldt støtteerklæring, hvor den/de støttende enhed(er) juridisk forpligtiger sig til at stille sine ressourcer til rådighed (evt. ved anvendelse af skabelon i udbudsbilag C).

--

Berigtigelse:

Ordregiver forbeholder sig retten til at foretage berigtigelse af indsendte oplysninger vedrørende tilbudsgivers opfyldelse af egnethed og efterhente manglende oplysninger i ESPD’et og tilbuddet generelt i henhold til udbudslovens § 159, stk. 5.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

- 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/01/2023