Tjenesteydelser - 182133-2019

Vis forkortet udgave

17/04/2019    S76

Danmark-Frederiksberg: Telefon- og datatransmissionstjenester

2019/S 076-182133

Vejledende forhåndsmeddelelse om kontrakter på området forsvar og sikkerhed

Tjenesteydelser

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Rigspolitiet v/Center for Beredskabskommunikation
Postadresse: Nimbusparken 24, 4.
By: Frederiksberg
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Fredskild/Anastassia Bang
Mailadresse: KOS-CFB@politi.dk

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Den ordregivende myndigheds / ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Nyt radiokommunikationssystem til Grønlands Politi
II.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Teletjenester
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser:
DKZ EXTRA-REGIO NUTS 1
II.3)Oplysninger om rammeaftale
II.4)Kort beskrivelse af bygge- og anlægsarbejdernes art og omfang eller af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Rigspolitiet, v/ Center for Beredskabskommunikation (CFB) planlægger gennemførelsen af et udbud af indkøb af et nyt radiokommunikationssystem til Grønlands Politi. Udbuddet forventes at blive gennemført i 2019.
I dag anvender Grønlands Politi et analogt FM radiosystem, hvor der kun er mulighed for lokal kommunikation indenfor den enkelte by eller bygd. Det er ingen mulighed for at kommunikere fra vagtcentralen i Nuuk til de øvrige byer og bygder. På nuværende tidspunkt er det kun etableret dækning i de byer/bygder, som har faststationeret politi.
Grønlands Politi har brug for et nyt radiobaseret kommunikationssystem, der understøtter push-to-talk (PTT) kommunikation, og giver dækning i byer og bygder ned til ca. 200 indbyggere. Kommunikationssystemet vil kunne baseres på enten et dedikeret system med egne frekvenser, eller på offentlig mobiltelefoni og mobilt bredbånd radionet. Det eksisterende mobilnet i Grønland er i 2017-2018 blevet opdateret til 4G med dækning i alle byer ned til mellem 100 og 200 indbyggere.
Udbuddet af den samlede kommunikationsløsning forventes at bestå af adgang til et radionet, en tjeneste med PTT- og gruppekalds-funktionalitet, radiodispatch, terminaler med tilbehør, samt drift, support og vedligehold af den samlede løsning. Det vil forventeligt blive stillet et krav om, at terminaler, som skal anvendes af politiet til den nye radiokommunikationsløsning, kan operere i det grønlandske klima, og at leverandører skal fremlægge dokumentation for terminalers funktionelle egenskaber ved lav temperatur. Derudover vil der forventeligt blive stillet krav om, at det skal være muligt at tilkøbe en mobil radiokommunikationsløsning. Den mobile løsning skal give mulighed for, at der kan etableres kommunikation lokalt, når og hvor behovet opstår. Det være sig i områder, som normalt er uden dækning eller i områder, som midlertidigt er uden dækning.
CFB er derfor interesseret i markedets input til, hvilke mobile radiokommunikationsløsninger der kan tilbydes, og hvilke muligheder der er for opnåelse af forbindelse til politiets vagtcentral i Nuuk.
Det vil i udbuddet forventeligt være et krav, at den mobile løsning baseres på afprøvet teknologi og anvender enheder, der kan anses for at være ”hyldevarer”, og som giver mulighed for at tilslutte minimum 20 brugere. Der vil blive stillet krav om, at den mobile løsning anvender krypteret kommunikation i alle led. Der lægges vægt på, at den mobile løsning ved en hændelse kan udrulles hurtigt, at den er nemt at operere, samt at den kan opbevares operationsklar med evt. batterier i opladet tilstand.
På baggrund af ovenstående bedes leverandøren svare på spørgsmålene oplistet i punkt II.7) nedenfor. Leverandørers besvarelse af spørgsmålene skal fremsendes til KOS-CFB@politi.dk inden den d.10.5.2019 kl.12:00.
Såfremt leverandøren ønsker et svarskema til brug for besvarelsen af spørgsmålene kan dette rekvireres ved at sende en mail til KOS-CFB@politi.dk
II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

64210000 Telefon- og datatransmissionstjenester, 72318000 Datatransmission, 72317000 Datalagring

II.6)Planlagt dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og kontraktens varighed
II.7)Yderligere oplysninger:
1) Spørgsmål vedr. det mobile kommunikationssystem:
1.1 Findes der løsninger, der er egnet til at fungere som et mobilt kommunikationssystem? Leverandøren bedes beskrive sådanne løsninger.
1.2 Er løsningen/løsningerne baseret på hhv. smalbåndede teknologier eller anvendes der mobilt bredbånd?
1.3 Er løsningen/løsningerne så transportable, at de kan bæres af en person, eller kræves der løft med helikopter eller lignende?
1.4 Hvilken kapacitet har løsningen/løsningerne i form af maksimalt antal brugere, der kan anvende løsningen ude i selve indsatsområdet?
1.5 Kan løsningen/løsningerne forbindes til eksisterende telenet eller direkte til radiodispatchen på politiets vagtcentral i Nuuk? Leverandøren bedes beskrive, hvordan forbindelse etableres og hvilke teknologier, der anvendes.
1.6 Hvilken kapacitet vil der kunne opnås på forbindelsen tilbage til det faste telenet eller vagtcentralen?
1.7 Hvilke muligheder er der for strømforsyning af den mobile løsning?
1.8 Anvendes der en hybrid løsning med batteriforsyning og en anden energikilde? Leverandøren bedes endvidere oplyse den forventede driftstid på hhv. batterier og en evt. anden energikilde.
1.9 Hvilket prisniveau ligger de beskrevne mobile løsninger på?
Leverandøren bedes, hvis det er muligt, medsende datablade eller andre tekniske beskrivelser af den mobile løsning.
2) Spørgsmål vedrørende terminaler:
Idet Rigspolitiet allerede har kendskab til og erfaring med anvendelse af TETRA terminaler, herunder disses egenskaber, relaterer nedenstående spørgsmål sig alene til LTE terminaler eller andre relevante terminaler.
2.1 Hvor mange forskellige typer LTE terminaler eller andre relevante terminaler med dedikeret PTT knap - som kan operere i det grønlandske klima - kan leverandøren tilbyde?
2.2 Leverandøren bedes for de terminaler, der er oplyst i svar 2.1 oplyse minimums opbevarings- og driftstemperaturer, samt driftstid ved +20C og den laveste driftstemperatur. Kan leverandøren skaffe dokumentation for terminalernes funktionelle egenskaber ved lave temperaturer?
2.3 Hvordan kan verificerende klimatest af LTE terminaler eller andre relevante terminaler gennemføres tids- og omkostningseffektivt?
2.4 Kan samme terminaler anvendes både til den nye kommunikationsløsning og til den mobile løsning? Hvilke teknologier skal eventuelt understøttes for at dette er muligt?

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Oplysning om reserverede kontrakter

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Oplysninger om den generelle lovramme
VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15.4.2019