Tjenesteydelser - 184431-2021

14/04/2021    S72

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2021/S 072-184431

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Landbrugsstyrelsen
CVR-nummer: 20814616
Postadresse: Nyropsgade 30
By: København V
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Kontaktperson: Jeppe Jensen
E-mail: kiu@lbst.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://lbst.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om rettigheder til TAP-standardprogrammel

Sagsnr.: Kontrakt om rettigheder til TAP
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Bekendtgørelsen vedrører en kontrakt om rettigheder til TAP-standardprogrammel, som Landbrugsstyrelsen påtænker at indgå.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72261000 Programmelsupport
72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Bekendtgørelsen vedrører en kontrakt om rettigheder til TAP-standardprogrammel, som indgår i Landbrugsstyrelsens samlede it-system til tilskudsadministration. Landbrugsstyrelsen opnår ved kontrakten pr. august 2021 en brugsret, der muliggør, at Landbrugsstyrelsen kan ændre, vedligeholde og videreudvikle TAP-standardprogrammel samt opnår adgang til kildekoden og dokumentation. Der henvises i øvrigt til bilag D1.

Opnåelsen af rettigheder skal muliggøre, at Landbrugsstyrelsen kan genudbyde og konkurrenceudsætte driften, support, vedligeholdelsen og videreudviklingen af TAP-Standardprogrammel og det samlede systemkompleks (CAP TAS), som TAP-Standardprogrammel er en del af. En sådan konkurrenceudsættelse er ikke mulig uden de pågældende rettigheder.

Anskaffelsen af rettighederne sker således for at muliggøre et udbud af Landbrugsstyrelsens behov i relation til TAP-standardprogrammellet og for at sikre mest mulig konkurrence til det kommende udbud.

Forberedelsen af udbuddet igangsættes snarest muligt, og udbuddet forventes offentliggjort primo 2022.

Indgåelsen af kontrakten om rettigheder til TAP-standardprogrammel er betinget af indgåelsen af en kontrakt angående support og vedligeholdelse af TAP-Standardprogrammel med Formpipe Software A/S, som tillige skal sikre, at ydelserne kan bringes i udbud, dels gennem en stabilisering af systemet og dels gennem support og vedligehold, indtil den kommende leverandør kan overtage ydelserne. Der henvises i øvrigt til bilag D1.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele kontrakten direkte, og ikke datoen for kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Forklaring:

Formpipe Software A/S har den eksklusive ophavsret til TAP-standardprogrammellet. Formpipe Software A/S har på nuværende tidspunkt hverken givet nogen anden adgang til kildekoden eller ret til at foretage ændringer i TAP-standardprogrammellet. Det indebærer, at Landbrugsstyrelsen kun kan erhverve rettighederne til at ændre, vedligeholde og videreudvikle TAP-standardprogrammellet, samt opnå den nødvendige adgang til kildekoden af Formpipe Software A/S. Aftalen kan således alene indgås med Formpipe Software A/S på grund af beskyttelsen af de eksklusive rettigheder, som Formpipe Software A/S har. Landbrugsstyrelsen vurderer derudover, at der ikke findes et rimeligt alternativ, og at den manglende konkurrence ikke er et resultat af en kunstig indskrænkning af udbudsvilkårene.

Landbrugsstyrelsen ønsker at erhverve rettighederne med henblik på at muliggøre, at Landbrugsstyrelsen snarest muligt kan genudbyde og konkurrenceudsætte driften, support, vedligeholdelsen og videreudviklingen af TAP-Standardprogrammel og det samlede systemkompleks (CAP TAS), som TAP-Standardprogrammel er en del af.

Indgåelsen af kontrakten om rettigheder til TAP- standardprogrammel er betinget af indgåelsen af en kontrakt angående support og vedligeholdelse af TAP-Standardprogrammel med Formpipe Software A/S. Det er ikke muligt at indgå aftalen om rettighederne uden samtidig at indgå kontrakten om support og vedligeholdelse af TAP- standardprogrammel. De 2 aftaler er således indbyrdes forbundne og kan alene indgås med Formpipe Software A/S som følge af de eksklusive rettigheder, som Formpipe Software A/S har.

På den baggrund har Landbrugsstyrelsen vurderet, at den påtænkte kontrakt om rettigheder til TAP- standardprogrammel kan indgås med Formpipe Software A/S uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i medfør af udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 3.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
26/03/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Formpipe Software A/S
CVR-nummer: 86631628
Postadresse: Laustrupvej 1
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 30 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Landbrugsstyrelsen følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (The Danish Competition and Consumer Authority)
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/04/2021