Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Usluge - 184454-2019

18/04/2019    S77

Hrvatska-Zagreb: Nadzor građevinskih radova

2019/S 077-184454

Obavijest o dodjeli ugovora – sektorska nabava

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HŽ Infrastruktura d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 39901919995
Poštanska adresa: Mihanovićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Dubravka Sovilj
E-pošta: eufunds@hzinfra.hr
Telefon: +385 14534258
Telefaks: +385 13783352
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.hzinfra.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Lučka uprava Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 60521475400
Poštanska adresa: Riva 1
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: rijeka.gateway@portauthority.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.portauthority.hr
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.6)Glavna djelatnost
Željezničke usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na projektu „Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište“

Referentni broj: 24-EU/18-DS
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71247000 Nadzor građevinskih radova
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na projektu „Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište“.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Vrijednost bez PDV-a: 4 595 950.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71247000 Nadzor građevinskih radova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Grad Rijeka

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na projektu „Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište“, odnosno, obavljanje stručnog nadzora nad svim ugovorenim radovima do njihova završetka i ishođenja uporabnih dozvola i Odobrenja za puštanje u uporabu svih željezničkih infrastrukturnih podsustava obuhvaćenih predmetom nabave uz provjeru ispunjenja i poduzimanje potrebnih mjera za realizaciju ugovornih obveza izvođača radova. Radovi obuhvaćaju rekonstrukciju teretnog dijela željezničkog kolodvora Rijeka, rekonstrukciju priključka kolosiječnih postrojenja i izgradnju kabelske kanalizacije u području spoja rekonstruiranih i postojećih kolosijeka i izgradnju novog kontejnerskog željezničkog terminala pokraj postojećeg (uključuje i radove na kontaktnoj mreži i telekomunikacijskim uređajima).Detaljni opis predmeta nabave - usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova dan je u poglavlju C. Opis poslova ove Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjaka / Ponder: 40 bodova (40 %)
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 60 bodova (60 %)
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Ovaj predmet nabave sufinancira se sredstvima iz fondova EU u sklopu Instrumenta za Povezivanje Europe (CEF) – Sektor prometa.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 055-122619
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku periodične indikativne obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na projektu „Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište“

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
15/04/2019
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Institut IGH d.d.
Nacionalni registracijski broj: 79766124714
Poštanska adresa: Janka Rakuše 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: zeljka.sikacek@igh.hr
Telefon: +385 16125655
Telefaks: +385 16125405
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Investinženjering d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 78904416556
Poštanska adresa: Tuškanova 41
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a) (Pristajete li na objavu? da)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 6 000 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 4 595 950.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se vjerojatno daje u podugovor
Vrijednost ili dio koji se vjerojatno daje u podugovor trećim stranama
Vrijednost bez PDV-a: 625 000.00 HRK
Dio: 14 %
Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:

Stavka 1. ponudbenog

Troškovnika, u dijelu - Stručni,

Financijski nadzor (Ključni

Stručnjak 5).

Stavka 1. ponudbenog

Troškovnika, u dijelu -

Geodetski nadzor, uključujući

Kontrolu snimaka postojećeg i

Izvedenog stanja (Ključni

Stručnjak 7).

V.2.6)Cijena plaćena u okviru prigodne kupnje

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
15/04/2019