Varer - 185435-2019

19/04/2019    S78    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Randers: Køkkenudstyr, husholdningsartikler og cateringvarer

2019/S 078-185435

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Arena Randers, Køkkenleverance
By: Randers
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Gitte Nørgaard
E-mail: gitte@arenaranders.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.arenaranders.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=dnofyjkoml
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Bisgaard|Ejsing
CVR-nummer: Danmark
Postadresse: Rosenkrantzgade 23, 4. sal
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisa Gedsø Askanius
E-mail: lisa@bisgaardejsing.dk
Telefon: +45 51517575

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bisgaardejsing.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.com
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.ibinder.com
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Selvejende institution
I.5)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Arena Randers, Køkkenleverance

II.1.2)Hoved-CPV-kode
39220000 Køkkenudstyr, husholdningsartikler og cateringvarer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Arena Randers ønsker at indkøbe et nyt produktionskøkken til erstatning af eksisterende.

I den forbindelse gennemføres der et udbud på levering og montering af køkkeninventar og tilhørende maskiner. Udbuddet indeholder en plantegning over den nye køkkenindretning og en specifikation af produktegenskaber.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39141000 Køkkenmøbler
39141200 Køkkenborde
39221000 Køkkenudstyr
39221100 Køkkenartikler
39221180 Køkkenredskaber
39314000 Industrielt køkkenudstyr
42214100 Køkkenovne
42513290 Køleapparatur til industriel brug
39711124 Frysere, til industriel brug
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Randers

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Arena Randers ønsker at indkøbe et nyt produktionskøkken til erstatning af eksisterende.

I den forbindelse gennemføres der et udbud på levering og montering af køkkeninventar og tilhørende maskiner. Køkkenindretningen er fastlagt inden udbuddet hvilket betyder, at udbuddet indeholder en plantegning over den nye køkkenindretning og en specifikation af produktegenskaber.

Udbuddet er forbundet med forudgående prækvalifikation.

Arena Randers gennemfører lige nu opførelsen af en ny multiarene på ca. 9 000 m2 til internationale sportsarrangementer, koncerter og events i øvrigt. Til multiarenaen er der knyttet VIP-faciliteter til 500 personer.

Det nye produktionskøkken leveres i forlængelse af, og/eller i kombination med, opførelsen af den nye multiarena, som forventes afleveret i løbet af efteråret 2019.

Køkkenet leveres i nyrenoverede lokaler, herunder også med nye installationsfremføringer. Lokalerne er på ca. 250 m2 og omfatter kold- og varm del, opvask, arbejdsafsnit, depoter/lager, køl, frys, udsalg/kiosk/café, kontor m.v.

Køkkenet er dimensioneret for madproduktion til omkring 1 200 spisende. Køkkenet betjener daglige brugere, arrangementer og events. Derudover leveres der i stort omfang mad ud af huset.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 3
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ved "relevante referencer" forstås af ordregiver som værende en kombination af referencer, der omfatter opgaver af lignende art og omfang som den udbudte, herunder et produktionskøkken med tilhørende levering og montering af køkkeninventar, maskiner m.v.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal levere 3 og maksimalt 5 referencer fra de seneste 3 år, der belyser de mest relevante opgaver af samme eller lignende art som det udbudte.

Referencerne bør indeholde følgende:

Projektbeskrivelse:

- Projektets navn,

- Beskrivelse af projektet – opgavens omfang,

- Beskrivelse af ansøgers ydelse og ansvar i projektet.

Beløb:

- Sum ekskl. moms.

Dato:

- Udførelsesperiode (status).

Modtager/ordregiver:

- Kunde / bygherres navn,

- Referenceperson; Navn, Mail/telefonnr.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

AB92 med præciseringer jf. udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/05/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet kan findes på iBinder: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=dnofyjkoml hvor der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for tilbudsgivning.

Eventuelle spørgsmål vedrørende udbudsprocessen, eller til udbudsmaterialet, skal fremsendes via udbudsportalens fane ’Beskeder (Spørgsmål og Svar)’. Spørgsmål vil ligeledes blive besvaret via udbudsportalens fane ’Beskeder (Spørgsmål og Svar)’ eller via et supplementsblad.

Sidste frist for fremsættelse af spørgsmål er den 9.5.2019, kl. 12:00. Besvarelse af spørgsmål forventesudsendt umiddelbart herefter og senest den 14.5.2019.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: https://erhvervstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Ingen
By: Ingen
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at blive prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage efter offentliggørelsen af ordregiverensbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået aftale.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

I forbindelse med klage skal betales et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/04/2019