Usluge - 187440-2014

Prikaži smanjeni prikaz

05/06/2014    S107

Belgija-Bruxelles: Informativni materijali o prirodi i biološkoj raznolikosti

2014/S 107-187440

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Europska komisija, Opća uprava za okoliš
Poštanska adresa: BU9 01/005
Mjesto: Bruxelles
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Jedinica za tržište, SRD.2 — Financije
E-pošta: env-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +32 22960008

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

Elektronički pristup podacima: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=532

Daljnje podatke daje:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se:
Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.3)Glavna djelatnost
Okoliš
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Informativni materijali o prirodi i biološkoj raznolikosti
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 12: Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integrirane inženjerske usluge; prostorno planiranje i usluge krajobraznog inženjeringa; srodne znanstvene i tehničke savjetodavne usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analize
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: „Extra muros”.
NUTS kod
II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Svrha je ovog nadmetanja izrada tiskanih i mrežnih komunikacijskih materijala radi pružanja podrške dionicima i zainteresiranoj javnosti u traženju konkretnijih informacija o provedbi politike biološke raznolikosti EU-a, uključujući pitanja povezana s programom Natura 2000, zaštitom vrsta, vrijednosti usluga ekosustava, invazivnim vrstama i klimatskim promjenama.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

90700000 Usluge u području zaštite okoliša

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): da
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Ugovor se može obnoviti 2 puta (ukupno 36 mjeseci) u rasponu između 130 000 EUR i 165 000 EUR (ukupni proračun iznosi 495 000 EUR).
Procijenjeni troškovi bez PDV-a:
Raspon: od 130 000 do 165 000 EUR
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: da
Broj mogućih obnavljanja: 2
U slučaju ugovora o javnoj nabavi robe ili ugovora o javnim uslugama koji se trebaju obnoviti, procjena vremenskog okvira za ugovore koji će slijediti:
u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Molimo pogledajte dokumentaciju za nadmetanje. Vidi članak 1.4. nacrta ugovora.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Molimo pogledajte dokumentaciju za nadmetanje. Vidi točke 1.3. i 1.4. uputa za nadmetanje.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Molimo pogledajte dokumentaciju za nadmetanje. Vidi točke 1.1. i 1.6. uputa za nadmetanje.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Pogledajte dokumentaciju poziva na nadmetanje. Vidi točku 2.3.1. uputa za nadmetanje.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Pogledajte dokumentaciju poziva na nadmetanje. Vidi točku 2.3.2. uputa za nadmetanje.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: da

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje, pozivu na dostavu ponuda ili na pregovaranje ili u opisnoj dokumentaciji
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
ENV.B.3/ETU/2014/0024.
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Prethodna (informacijska) obavijest

Broj objave u SLEU: 2014/S 34-054570 od 18.2.2014

IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
16.7.2014 - 16:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 4.8.2014 - 14:30

Mjesto:

avenue de Beaulieu 5, 1160 Bruxelles, BELGIJA.

Osobe ovlaštene sudjelovati na javnom otvaranju ponuda: da

Dodatne informacije o ovlaštenim predstavnicima naručitelja i javnom otvaranju ponuda: 1 predstavnik po ponuditelju (s dokazom identiteta) može prisustvovati otvaranju ponuda (besplatno). Molimo da unaprijed obavijestite env-tenders@ec.europa.eu o imenu predstavnika koji će prisustvovati otvaranju ponuda.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
U skladu s člankom 134. stavkom 1. točkom (f) pravila primjene Financijske uredbe br. 966/2012 od 25.10.2012., u razdoblju od 3 godine nakon sklapanja osnovnog ugovora, javni naručitelj može na temelju izvanrednog pregovaračkog postupka (bez prethodne objave poziva na nadmetanje) provesti javnu nabavu dodatnih usluga koje se sastoje od ponavljanja sličnih usluga (do iznosa od najviše 50 % vrijednosti osnovnog ugovora) povjerenih gospodarskom subjektu s kojim je isti javni naručitelj sklopio osnovni ugovor.
Upute za nadmetanje i povezani dokumenti za ovaj postupak mogu se preuzeti na poveznici za e-nadmetanje navedenoj u odjeljku I.1.
Navedene upute za nadmetanje mogu sadržavati dopunu/ispravak ili „Pitanja i odgovore”. U tom će slučaju ove informacije biti objavljene najkasnije 5 radnih dana prije isteka roka za dostavu ponuda. Stoga vas pozivamo da redovito posjećujete navedenu stranicu. Dokumentacija će biti vidljiva i dostupna za preuzimanje, ali ako se „registrirate” za natječaj jednostavnim unosom svoje adrese e-pošte i lozinke, bit ćete automatski obaviješteni o svim promjenama koje budu objavljene (dodatna dokumentacija, postavljena pitanja i odgovori itd.).
Komisija neće biti odgovorna ako ponuditelji ne zapaze dodatne informacije prije podnošenja svojih ponuda.

Napominjemo da je ovo prethodno objavljeno u prethodnoj informacijskoj obavijesti SL 2014/S 34-054570 od 18.2.2014. pod naslovom „Informativni materijali o prirodi i biološkoj raznolikosti” s proračunom do 495 000 EUR (165 000 x 3).

VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu ovo se razdoblje ne obustavlja i ne otvara se novo razdoblje za podnošenje žalbi.
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
23.5.2014